0

Tạo Icon từ SVG (P2)

Như ở phần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn các cách sử dụng thẻ svg trong html sao cho hợp lý, các tạo webfont icon từ các công cụ online. Thì hôm nay để tiếp tục, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra web icon ngay trong project của mình bằng các sử dụng gulp và các package của npm.

1. Khởi tạo

Thì đầu tiên, chúng ta cần một folder để chứa code, mở terminal ngay trong folder đấy và chạy lệnh : npm init

Note: Đảm bảo máy của bạn đã cài đặt NodeJsgulp-cli nhé.

Tiếp theo chúng ta cần cài đặt các package cần thiết:

 • gulp giúp chúng ta thực hiện tự động các hoá các task với nhau chỉ bằng một câu lệnh.
 • gulp-iconfont để tạo file font icon từ file svg cho chúng ta.
 • underscore là một template-engine để xử lý mảng, hỗ trợ việc tạo css cho font icon.
 • gulp-consolidate là một plug-in, và để sử dụng được underscore ta cần cài đặt nó.

Cài đặt tất cả, chỉ bằng 1 câu lệnh sau:

  npm install --save-dev gulp gulp-iconfont underscore gulp-consolidate 

Tiếp theo chúng ta tạo các folder cần thiết, cấu trúc thư mục của mình như sau:

  ├── node_modules
  ├── src
  │  └── iconfont-src
  │    ├── svg
  │    │  ├── airport.svg
  │    │  ├── bicycle.svg
  │    │  ├── dog-park.svg
  │    │  ├── ferry.svg
  │    │  ├── park.svg
  │    │  ├── restaurant.svg
  │    │  ├── rocket.svg
  │    │  ├── toilets.svg
  │    │  └── zoo.svg
  │    └── icon.css
  ├── gulpfile.js
  ├── package-lock.json
  └── package.json

2. CSS Icon

Một phần rất quan trọng, chúng ta cần tạo file css cho font icon của mình, đây sẽ là các style cần thiết cho bộ icon của mình. Yêu cầu đặt ra là mỗi icon cần có class riêng biệt, có thể gọi trong thuộc tính content của ::before, ::after

  /* <%= fontName %> sẽ là tên font của bạn */
  @font-face {
    font-family: '<%= fontName %>';
    src: url('<%= fontName %>.eot?<%= fontDate %>');
    src: url('<%= fontName %>.eot?#iefix-<%= fontDate %>') format('embedded-opentype'),
      url('<%= fontName %>.woff2?<%= fontDate %>') format('woff2'),
      url('<%= fontName %>.woff?<%= fontDate %>') format('woff'),
      url('<%= fontName %>.ttf?<%= fontDate %>') format('truetype');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
  }

  [class^='icon-']:before,
  [class*=' icon-']:before {
    font-family: '<%= fontName %>';
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
    line-height: 1;
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
    text-decoration: inherit;
    font-size: inherit;
    text-transform: none;
    text-rendering: optimizeLegibility;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  }
  
  <% _.each(glyphs, function(icon){ %>
  .icon-<%= icon.name %>:before {
    content: '\<%= icon.unicode[0].charCodeAt(0).toString(16) %>';
  }
  <% }) %>

3. Gulp

Trong file gulpfile.js, ta code như sau

  var gulp = require('gulp'),
    consolidate = require('gulp-consolidate'),
    iconfont = require('gulp-iconfont');
  // require các package
  gulp.task('iconfont', function () {
    return gulp.src('src/iconfont-src/svg/*.svg') // folder chứa svg
      .pipe(iconfont({
        fontName: 'iconfont', // tên font
        formats: ['ttf', 'eot', 'woff', 'woff2'],//định dạng file font
        appendCodepoints: true,
        appendUnicode: false,
        normalize: true,
        fontHeight: 1000,
        centerHorizontally: true
      }))
      .on('glyphs', function (glyphs, options) {
        gulp.src('src/iconfont-src/icon.css') // folder chứa file css ban đầu
          .pipe(consolidate('underscore', {
            glyphs: glyphs,
            fontName: options.fontName,
            fontDate: new Date().getTime()
          }))
          .pipe(gulp.dest('src/iconfont')); // folder chứa css sau khi thực thi
      })
      .pipe(gulp.dest('src/iconfont')); // folder font ta nhận được 
  });

Sau khi đã hoàn thành, hãy chạy lệnh gulp iconfont trên terminal, đợi một chút nhé, kết quả sẽ được lưu trong thư mục src/iconfont.

4. Sử dụng

Việc sử dụng rất đơn giản, giống như khi ta sử dụng font-awesome vậy, trong file html của bạn, hãy chèn file icon.css mà ta vừa tạo được vào, và sử dụng.

  <link rel="stylesheet" href="icon.css">
  \\\
  <i class="icon-airport"></i>

Kết quả:

Bài viết của mình đến đây là hết, hy vọng sẽ giúp các bạn trong một vài trường hợp.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.