+1

Tạo hiệu ứng zoom out hình ảnh bằng jquery

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng zoom out hình ảnh bằng jquery. Ý tưởng là hình ảnh sẽ được thu nhỏ lại khi đặt chuột lên hình ảnh đó. Hiệu ứng này thường được sử dụng trong các website về chụp hình hay thư viện hình ảnh để tạo ra một chút hiệu ứng cho sinh động.

Tạo hiệu ứng zoom out hình ảnh bằng jquery

Nội dung [Ẩn]

Code HTML Code CSS Code Jquery Kết luận: Code HTML Đầu tiên chúng ta cần tạo một vài thẻ div để chứa một vài hình ảnh

<div id="container" class="container">
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 1"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 2"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 3"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 4"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 5"/>
</a>
</div>
<div class="wrap">
<a href="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg">
<img src="http://blogit.vn/wp-content/uploads/2016/08/3601313864_32fc218bb3_q.jpg" alt="Picture 6"/>
</a>
</div>
</div>

Code CSS

.wrap{
width:200px;
height:200px;
margin:0px;
overflow:hidden;
position:relative;
float:left;
}
.wrap a img{
border:none;
position:absolute;
top:-66.5px;
left:-150px;
height:500px;
opacity: 0.5;
}

Code Jquery Nếu các bạn chưa nắm rõ về jquery có thể tìm hiểu về jquery cơ bản qua seri này.

$(function() {
 $('#container img').hover(
 function(){
 var $this = $(this);
 $this.stop().animate({'opacity':'1.0','height':'200px','top':'0px','left':'0px'});
 },
 function(){
 var $this = $(this);
 $this.stop().animate({'opacity':'0.5','height':'500px','top':'-66.5px','left':'-150px'});
 }
 );
 });

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.