+2

Tạo extension "NOTE" của riêng bạn

Tham khảo : https://b29.vn/bai-viet/tao-extension-note-cua-rieng-ban?id=35

How to create an extension? 🛠

Để tạo extension này, chúng ta phải cần chuẩn bị những files sau :

1) manifest.json

File manifest.json cho Chrome biết các thông tin quan trọng về extension của bạn, chẳng hạn như tên và những quyền nào nó cần.

{
 // 3 thứ bắt buộc phải có : name, version, manifest_version
 "name": "Note extension", // chúng ta sẽ khai báo tên của extension
 "manifest_version": 2, // khai báo version manifest sử dụng
 "version": "1.0", // khai báo version cho ext của bạn
	
 "description": "Note",
 "content_scripts": [
  {
   "matches": ["<all_urls>"], // khai báo như này giúp cho hầu cứ mở chrome lên là bạn có thể sử dụng được ext
   "js": ["main.js"] // file chính để viết script
  }
 ],
 "icons": {
  "16": "images/icon.png",
  "48": "images/icon.png",
  "128": "images/icon.png"
 },
 "browser_action": {
  "default_popup": "index.html" // khai báo file html để hiển thị popup khi click vào icon
 },
 "permissions": [
  "downloads" // enable downloads chrome
 ]
}

2) index.html

Mục đích tạo file này để khi click vào icon ext, sẽ mở ra cái popup cho chúng ta có thể note lại thông tin

// nhớ include css,js file
...
<h3>
  <b>Chrome Notes</b>
</h3>
<br>
<img id="appIcon" draggable="false" src="img/icon.svg"></img>
<br>
<div id="outterDiv">
  <div id="underlineDiv">
    <div id="squiggle"></div>
  </div>
</div>

<textarea id="notes" placeholder="Type here" spellcheck="false" autofocus></textarea>
<div id="iconDiv"></div>
...

Chú thích :

 • <h3> chứa tiêu đề extension trong popup
 • <img /> show image extension trong popup
 • id=”outterDiv” : sử dụng để làm đẹp cho popup
 • <textarea /> : sử dụng để viết content note.
 • id=”iconDiv”: sử dụng để show các icon thao tác

3) main.js

File này sẽ chịu trách nhiệm xử lý chính của ext của chúng ta :

// khai báo biến

window.onload = () => {
 let notes = document.getElementById(“notes”);
 let iconDiv = document.getElementById(“iconDiv”);
// bắt sự kiện khi nhập content để lưu nó lại trên localStorage
notes.onchange = () => {
 if (localStorage)
  localStorage.setItem("noteData", notes.value); 
 }
...
}

Tiếp theo chúng ta sẻ xử lý là show các icon tương ứng với các action lên popup. Chúng ta sẽ đặt các icon tại /img/icon/ và lấy ra sau đó append vào id=”iconDiv”

// Những icon mà mình sử dụng ở đây sẽ tương ứng với các action được support bởi chrome
let iconNames = ["cut", "copy", "paste", "select-all", "delete", "save", "undo", "redo"];
for (let i = 0; i < iconNames.length; i++) {
 let icon = document.createElement("img");
 icon.src = "img/icon/" + iconNames[i] + ".svg";
 icon.id = iconNames[i];
 icon.className = "icon";
 icon.title = iconNames[i].substring(0, 1).toUpperCase() + iconNames[i].substring(1); //caps
 icon.draggable = false;
 icon.tabIndex = 0;
 icon.onkeydown = e => {
  if (evt.which === 13) icon.onclick();
 }
 iconDiv.appendChild(icon);
 if (iconNames[i] === "spellcheck") {
  iconDiv.appendChild(document.createElement("hr") ); 
 }
}

Chúng ta sẻ xử lý event cho các icons có trên popup :

// set title cho các icon này
document.getElementById("delete").title = "Delete Selection";
document.getElementById("select-all").title = "Select All";
document.getElementById("open-as-window").title = "Open in New Window";
document.getElementById("night-mode").title = "Night Mode";
document.getElementById("rate").title = "Rate / Share";
document.getElementById("save").title = "Download Notes as Text File";
document.getElementById("version").innerHTML = "Version " + chrome.runtime.getManifest().version;

// xử lý sự kiện
document.getElementById("cut").onclick = () => {
 notes.focus();
 document.execCommand("cut");
}
document.getElementById("copy").onclick = () => {
 notes.focus();
 document.execCommand("copy");
}
document.getElementById("paste").onclick = () => {
 notes.focus();
 document.execCommand("paste");
}
document.getElementById("select-all").onclick = () => {
 notes.focus();
 notes.select();
}
document.getElementById("delete").onclick = () => {
 notes.focus();
 document.execCommand("delete");
 // notes.value = "";
}
document.getElementById("save").onclick = () => {
 notes.focus();
 let file = {
  url: "data:application/txt," + encodeURIComponent(notes.value.replace(/\r?\n/g, '\r\n') ),
filename: "notes.txt"
 }
 chrome.downloads.download(file);
}
document.getElementById("undo").onclick = () => {
 notes.focus();
 document.execCommand("undo");
}
document.getElementById("redo").onclick = () => {
 notes.focus();
 document.execCommand("redo");
}

4) style.css

Chúng ta sẽ css cho nó đẹp hơn :

body {
 text-align: center;
 margin: 5px;
 padding: 5px;
}
p, #notes {
 font-family: Roboto, Arial;
}
h3 {
 font-size: 16px;
 display: inline;
 letter-spacing: 1px;
}
p {
 font-size: 100%;
}
a {
 text-decoration: none;
}
h3:hover, p:hover {
 cursor: default;
} 
#notes {
 min-width: 300px;
 min-height: 300px;
 width: 500px;
 height: 500px;
 max-width: 700px; 
 max-height: 700px;
 outline: 0 !important;
 caret-color: #f90;
}
.icon {
 border-radius: 50%;
 padding: 8px;
 margin: 2px;
}
.icon:hover {
 cursor: pointer;
}
h3, p, .icon, img, details {
 user-select: none;
}
hr {
 border: 1px dashed #666;
}
.icon.active {
 background-color: #f69;
}

5) Image Icon

Chúng ta cần các icon này để khi show trên chrome store, thanh tiện ích ... Các images cần được đặt trong folder images/...

"16": "images/icon.png",
"48": "images/icon.png",
"128": "images/icon.png"

6) Try it

Để import extension vào browser của bạn thì ta làm như sau :

 • Truy cập chrome://extensions trong trình duyệt Chrome và bật "Developer mode" checkbox ở phía trên bên phải.
 • Nhấn “Load unpacked” sau đó tải ext bạn vừa code lên.
 • Tận hưởng thành quả

img

Kết

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo giõi, hẹn gặp lại ở các bài sau, mong các bạn ủng hộ mình nhé.

Src : https://b29.vn/bai-viet/tao-extension-note-cua-rieng-ban?id=35


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.