Tạo đám mây xoắn ốc với HTML/CSS

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bước để tạo đám mây hình xoắn ốc chỉ với HTML/CSS, kết quả như hình dưới đây :

Mã HTML

Cấu trúc HTML như sau:

<!-- Div container -->
<div class="wrapper">
 <!-- Lặp 62 thẻ i -->
 <i />
 <i />
 ...
 <i />
</div>

Cần 1 thẻ div để chứa, và 62 thẻ i để tạo thành 62 hạt mây. Hoặc bạn có thể viết HTML với template engine Pug

.wrapper
 - var n = 0;
  while n < 62
   i
   - n++

Code CSS

Đặt nền màu xanh cho html, body

//Style chung
html, body {
 overflow: hidden;
 background: #3e6fa3;
}

Thêm thuộc tính perspective để thêm chiều sâu 3D cho wrapper.

.wrapper {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 z-index: 2;
 perspective: 500px;
}

Style chung cho các thẻ i, chạy animate spin.

i {
 display: block;
 position: absolute;
 width: 8px;
 height: 8px;
 border-radius: 8px;
 opacity: 0;
 background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 box-shadow: 0px 0px 10px white;
 animation: spin 3s infinite ease-in-out;
}

Thêm style riêng cho các hạt mây từ 1, 2 ... tới thứ 62.

i:nth-child(1) {
 transform: rotate(11.6129deg) translate3d(80px, 0, 0);
 animation-delay: 0.04839s;
}

i:nth-child(2) {
 transform: rotate(23.22581deg) translate3d(80px, 0, 0);
 animation-delay: 0.09677s;
}

...

i:nth-child(62) {
 transform: rotate(720deg) translate3d(80px, 0, 0);
 animation-delay: 3s;
}

// Công thức của style cho các hạt mây này là
i:nth-child($stt) {
 transform: rotate($rotate) translate3d(80px, 0, 0);
 animation-delay: $delay;
}

// Trong đó
$stt: số thứ tự của hạt mây: từ 1 tới 62;
$rotate = #{($stt/62)*720}deg;
$delay = ($stt/62) * 3s;

Define keyfram spin

@keyframes spin {
 from {
  opacity: 0.0;
 }
 to {
  opacity: 0.6;
  transform: translate3d(-4px, -4px, 570px);
 }
}

Hoặc có thể viết bằng SCSS ngắn gọn như sau:

@import "compass/css3";
$particles: 62; //Số lượng item
$particleSize: 8px; //Kích thước mỗi item
$radius: 80;
$lapDuration: 3s; //Thời gian chạy animation

html, body {
 overflow: hidden;
 background: #3e6fa3;
}

.wrapper {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 z-index: 2;
 
 @include perspective(500px);
}

i {
 display: block;
 position: absolute;
 width: $particleSize;
 height: $particleSize;
 border-radius: $particleSize;
 opacity: 0;
 background: rgba(255,255,255,0.5);
 box-shadow: 0px 0px 10px rgba(255,255,255,1);
 animation: spin $lapDuration infinite ease-in-out;
}

@for $i from 1 through $particles {
 i:nth-child(#{$i}) {
  $angle: ( $i / $particles ) * 720;
  
  @include transform(
   rotate( #{$angle}deg )
   translate3d( #{$radius}px, 0, 0 )
  );

  animation-delay: $i * ($lapDuration / $particles);
 }
}

@keyframes spin {
 from {
  opacity: 0.0;
 }
 to {
  opacity: 0.6;
  transform: translate3d(-$particleSize/2, -$particleSize/2, 570px);
 }
}

Kết quả

Bạn có thể xem source code và kết quả trên codepen tại link sau nhé:

Tham khảo

Tham khảo từ codepen của Hakim El Hattab


All Rights Reserved