0

Tạo custom select với selectricjs

Cài đặt

1. Cài đặt jquery

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>

2. Cài thư viện jQuery Selectric:

<script src="jquery.selectric.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="selectric.css">

Hoặc cài bằng npm

npm install selectric

Khởi tạo:

$(function() {
 $('select').selectric();
});

Browser hỗ trợ:

Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 7+, Opera

Custom:

Cấu trúc:

$(function() {
 $('select').selectric({
   maxHeight: '300'
 });
});

Các option:

- Function gọi trước khi khởi tạo 
  onBeforeInit: function() {},
  
- Function gọi khi khởi tạo xong
  onInit: function() {},
  
- Funtion gọi trước khi mở list option 
  onBeforeOpen: function() {},
  
- Function gọi sau khi đã mở list option 
  onOpen: function() {},
  
- Function gọi trước khi đóng list option 
  onBeforeClose: function() {},
  
- Function gọi sau khi đã đóng list option 
  onClose: function() {},
  
- Function gọi trước khi thay đổi giá trị ô select 
  onBeforeChange: function() {},
  
- Function gọi sau khi đã thay đổi giá trị ô select
  onChange: function(element) {
   $(element).change();
  },
  
- Function gọi sau khi select được reset
  onRefresh: function() {},
  
- Set maxHeight 
  maxHeight: 300,
  
- Sau khoảng thời gian này nếu không nhập nữa sẽ bắt đầu tìm kiếm 
  keySearchTimeout: 500,
  
- Custom HTML icon dropdown của ô select 
  arrowButtonMarkup: '<b class="button">&#x25be;</b>',
  
- Khởi tạo plugin trên trình duyệt di động
  disableOnMobile: true,
  
- Duy trì hành vi thả xuống tự nhiên trên thiết bị di động
   nativeOnMobile: true,
   
- Mở select khi hover thay vì click chuột
  openOnHover: false,
  
- Thời gian chờ khi di chuột khỏi ô select 
  hoverIntentTimeout: 500,
  
- Mở rộng list option trong thẻ bao ngoài trước 
  expandToItemText: false,
  
- Responsive
  responsive: false,
  
- Customize classes.
  customClass: {
   prefix: 'selectric',   // Class sẽ được thay cho class selectric (default)
   camelCase: false   // Chuyển đổi kiểu class giữa camelCase hoặc dash-case.
  },
  
- Ngăn chặn cuộn trên cửa sổ khi sử dụng con lăn chuột bên trong hộp tùy chọn
  preventWindowScroll: true,

- Chiều rộng kế thừa từ phần tử gốc
  inheritOriginalWidth: false,
  
- Cho phép quay lại item đầu hoặc cuối khi dùng arrow keys để chọn 
  allowWrap: true,
  
- Cho phép chọn nhiều giá trị 
  multiple: {
   separator: ', ',    
   keepMenuOpen: true,  // Có đóng list option sau khi chọn không
   maxLabelEntries: false // Số lượng tối đa option có thể chọn
  }

Methods:

var Selectric = $('select').data('selectric');

Selectric.open();  // Mở list options
Selectric.close();  // Đóng list options
Selectric.destroy(); // Huỷ cấu trúc selectplugin) và trở về mặc định
Selectric.refresh (); // Cấu trúc lại list options plugin
Selectric.init (); // Khởi động lại plugin

// Hoặc

$('select').selectric('open');  // Mở list options
$('select').selectric('close');  // Đóng list options
$('select').selectric('destroy'); // Huỷ cấu trúc selectplugin) và trở về mặc định
$('select').selectric('refresh');// Cấu trúc lại list options plugin
$('select').selectric('init');  // Khởi động lại plugin

Tham khảo: tại đây


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí