+2

Tạo console với Symfony

Giới thiệu

Tương tự như command artisan Laravel trong Symfony chúng ta có thể tạo ra các command để thực hiện các nghiệp vụ mà chúng ta mong muốn, ví dụ như chúng ta cần update nhiều records hay export csv ... mà không cần đến request của client thay vào đó chúng ta sẽ run CLI (commant line). Trong bài viết này mình sẽ tạo một command để thực hiện công ciệc như sau:

 • Update tất cả các record trong bảng categories set cột is_checked = truecreate_date là ngày hôm nay
 • Thêm argument -f để update hết tất cả record của bảng categories set cột is_checked = true

Nội dung

Tạo command trong Symfony

Chúng ta sẽ tạo 1 file command src/Command/CheckCategoryCommand.php như sau:

// src/Command/CheckCategoryCommand.php
namespace App\Command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

class CheckCategoryCommand extends Command
{
  // the name of the command (the part after "bin/console")
  protected static $defaultName = 'app:check-category';

  protected function configure()
  {
    // ...
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    // ... put here the code to create the user

    // this method must return an integer number with the "exit status code"
    // of the command. You can also use these constants to make code more readable

    // return this if there was no problem running the command
    // (it's equivalent to returning int(0))
    return Command::SUCCESS;

    // or return this if some error happened during the execution
    // (it's equivalent to returning int(1))
    // return Command::FAILURE;
  }
}

Trong file này hiện tại chúng ta chỉ cần quan tâm đến 2 thứ đó là $defaultNameexecute():

 1. $defaultName : biến này có tác dụng khai báo tên của command, VD mình sẽ để là app:check-category thì khi chạy chúng ta chỉ cần gõ là bin/console app:check-category
 2. execute(): đây là nơi chúng ta sẽ viết code xử lý của command

Thực hiện update bảng categories đơn giản

Với bài toán này chúng ta sẽ thực hiện update các record mà có create_date là hôm nay is_checked = true, trong hàm execute() chúng ta sẽ thực hiện như sau:

/**
   * Execute command.
   *
   * @param InputInterface $input
   * @param OutputInterface $output
   */
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $numberOfUpdated = $this->normalCheck();
    $output->writeln("Number of category updated = $numberOfUpdated");
  }

  /**
   * Normal check category.
   *
   * @return int
   */
  private function normalCheck()
  {
    $queryStm = $this->entityManager->createQuery('UPDATE Entity\Category c SET c.is_checked = true WHERE c.create_date >= :start AND c.create_date <= :end');
    $queryStm->setParameters([
      'start' => Carbon::now()->startOfDay(),
      'end' => Carbon::now()->endOfDay()
    ]);

    return $queryStm->execute();
  }

Chúng ta tạo hàm normalCheck() để thực hiện update các categories is_checkedcreate_date là ngày hôm nay, chúng ta sẽ chạy thử bằng cách mở terminal và cd vào thư mục dự án rồi gõ: bin/console app:check-category, kết qủa màn hình terminal sẽ hiển thị như sau:

Number of category updated = 12

Thực hiện update bảng categories sử dụng argument

Để thực hiện thêm tham số cho command chúng ta sẽ override lại hàm configure() , bài toán của chúng ta là sẽ truyền vào tham số -f để update toàn bộ các categories đang có. Để trên vào tham số chúng ta sẽ sử dụng hàm addOption() như sau:

protected function configure()
  {
    $this->addOption('force', 'f', InputOption::VALUE_NONE);
  }

Có nghĩa là biến force sẽ là option được thêm vào câu lênh command như thế này -f hoặc --force. Để lấy được giá trị của biến force chúng ta sử dụng hàm getOption():

$input->getOption('force');

Mình đã thêm vào hàm forceCheck() để thực hiện việc update tất cả các category như bên dưới. Code thực hiện cho trường hợp update tất cả và update theo ngày cho các category sẽ như sau:

/**
   * Execute command.
   *
   * @param InputInterface $input
   * @param OutputInterface $output
   */
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $isForceUpdate = $input->getOption('force');
    $numberOfUpdated = $isForceUpdate ? $this->forceCheck() : $this->normalCheck();
    $output->writeln("Number of category updated = $numberOfUpdated");
  }
  
  /**
   * Force check category.
   *
   * @return int
   */
  private function forceCheck()
  {
    $queryStm = $this->entityManager->createQuery('UPDATE Entity\Category c SET c.is_checked = true');

    return $queryStm->execute();
  }

Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy command này với tham số -f :

bin/console app:check-category -f
hoặc
bin/console app:check-category --force

Kết quả hiên thị trên màn hình sẽ như sau:

Number of category updated = 5

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.