0

Tải video và quản lý lưu trữ cache trên iOS

Giới thiệu

Việc sử dụng video trong các ứng dụng mobile là hết sức phổ biến ngày nay. Lưu trữ cache nội dung video là một phương án hữu ích, bên cạnh việc mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng, nó còn tối ưu việc sử dụng lưu lượng mạng khi ứng dụng tải đi tải lại cùng một nội dung video. Trong bài viết này, ta sẽ giới thiệu một số kỹ thuật để cache nội dung video sử dụng thư viện AVFoundation

Sử dụng AVAssetExportSession

AVAssetExportSession cho phép ta download và lưu trữ video trên ổ đĩa. Từng bước thực hiện sẽ như đoạn code dưới đây:

private func exportVideo(forAsset asset: AVURLAsset) {
    if !asset.isExportable { return }
    //1
    let composition = AVMutableComposition()

    //2
    if let compositionVideoTrack = composition.addMutableTrack(withMediaType: AVMediaType.video, preferredTrackID: CMPersistentTrackID(kCMPersistentTrackID_Invalid)),
      let sourceVideoTrack = asset.tracks(withMediaType: .video).first {
      do {
        try compositionVideoTrack.insertTimeRange(CMTimeRangeMake(start: CMTime.zero, duration: asset.duration), of: sourceVideoTrack, at: CMTime.zero)
      } catch {
        print("Failed to compose video file")
        return
      }
    }
    //3
    if let compositionAudioTrack = composition.addMutableTrack(withMediaType: AVMediaType.audio, preferredTrackID: CMPersistentTrackID(kCMPersistentTrackID_Invalid)),
      let sourceAudioTrack = asset.tracks(withMediaType: .audio).first {
      do {
        try compositionAudioTrack.insertTimeRange(CMTimeRangeMake(start: CMTime.zero, duration: asset.duration), of: sourceAudioTrack, at: CMTime.zero)
      } catch {
        print("Failed to compose audio file")
        return
      }
    }
    
    //4
    guard let exporter = AVAssetExportSession(asset: composition, presetName: AVAssetExportPresetMediumQuality) else {
      print("Failed to create export session")
      return
    }
    
    //5
    let fileName = asset.url.lastPathComponent
    let documentsDirectory = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask).last!
    let dirPath = documentsDirectory.appendingPathComponent("Video")
    let outputURL = dirPath.appendingPathComponent(fileName)
    print("File path: \(outputURL)")
    
    exporter.outputURL = outputURL
    exporter.outputFileType = AVFileType.mp4
    
    //6
    exporter.exportAsynchronously {
 • Bước 1: Tạo đối tượng AVMutableComposition để lưu trữ audio và video
 • Bước 2: Lưu trữ nội dung video
 • Bước 3: Lưu trữ nội dung audio
 • Bước 4: Tạo đối tượng AVAssetExportSession với thông tin và chất lượng lưu trữ
 • Bước 5: Khởi tạo đường dẫn và thư mục lưu trữ
 • Bước 6: Gọi hàm exportAsynchronously để hoàn tất việc lưu nội dung.

Phương pháp này hết sức đơn giản và hiệu quả đối với video nhỏ, và không nên áp dụng cho việc tải và chơi các video dung lượng lớn.

Sử dụng AVAssetResourceLoadingRequests

Ta nên sử dụng kỹ thuật này đối với việc tải và chạy các video có dung lượng lớn.

import Foundation
import AVFoundation

class VideoResourceLoaderDelegate: NSObject, AVAssetResourceLoaderDelegate, URLSessionDataDelegate, URLSessionTaskDelegate {

  typealias Completion = (URL?) -> Void
  private static let SchemeSuffix = "-varun"
  
  // MARK: - Properties
  // MARK: Public
  
  var completion: Completion?
 
  //1
  lazy var streamingAssetURL: URL? = {
    guard var components = URLComponents(url: self.url, resolvingAgainstBaseURL: false) else {
      return nil
    }
    components.scheme = (components.scheme ?? "") + VideoResourceLoaderDelegate.SchemeSuffix
    guard let retURL = components.url else {
      return nil
    }
    return retURL
  }()
  
  // MARK: Private
  
  private let url: URL
  private var infoResponse: URLResponse?
  private var urlSession: URLSession?
  private lazy var mediaData = Data()
  private var loadingRequests = [AVAssetResourceLoadingRequest]()
   
  //2
  init(withURL url: URL) {
    self.url = url
    super.init()
  }
   
  //3
  func invalidate() {
    self.loadingRequests.forEach { $0.finishLoading() }
    self.invalidateURLSession()
  }
  
  // MARK: - AVAssetResourceLoaderDelegate
  //4
  func resourceLoader(_ resourceLoader: AVAssetResourceLoader, shouldWaitForLoadingOfRequestedResource loadingRequest: AVAssetResourceLoadingRequest) -> Bool {
    if self.urlSession == nil {
      let session = self.createURLSession()
      self.urlSession = session
      let task = session.dataTask(with: self.url)
      task.resume()
    }
    self.loadingRequests.append(loadingRequest)
    return true
  }
  
  func resourceLoader(_ resourceLoader: AVAssetResourceLoader, didCancel loadingRequest: AVAssetResourceLoadingRequest) {
    if let index = self.loadingRequests.firstIndex(of: loadingRequest) {
      self.loadingRequests.remove(at: index)
    }
  }
  
  // MARK: - URLSessionTaskDelegate
  
 //4
  func urlSession(_ session: URLSession, task: URLSessionTask, didCompleteWithError error: Error?) {
    if let error = error {
      print("Failed to download media file with error: \(error)")
      taskCompleted(for: nil)
    } else {
      saveMediaDataToLocalFile()
    }
  }
  
  // MARK: - URLSessionDataDelegate
  
  //5
  func urlSession(_ session: URLSession, dataTask: URLSessionDataTask, didReceive response: URLResponse, completionHandler: @escaping (URLSession.ResponseDisposition) -> Void) {
    self.infoResponse = response
    self.processRequests()
    // allow to continue loading
    completionHandler(.allow)
  }
  
  //6
  func urlSession(_ session: URLSession, dataTask: URLSessionDataTask, didReceive data: Data) {
    self.mediaData.append(data)
    self.processRequests()
  }
   
  //7
  private func createURLSession() -> URLSession {
    let config = URLSessionConfiguration.default
    let operationQueue = OperationQueue()
    operationQueue.maxConcurrentOperationCount = 1
    return URLSession(configuration: config, delegate: self, delegateQueue: operationQueue)
  }
  
  //8
  private func invalidateURLSession() {
    self.urlSession?.invalidateAndCancel()
    self.urlSession = nil
  }
  
  //9
  private func isInfo(request: AVAssetResourceLoadingRequest) -> Bool {
    return request.contentInformationRequest != nil
  }

  //10
  private func fillInfoRequest(request: inout AVAssetResourceLoadingRequest, response: URLResponse) {
    request.contentInformationRequest?.isByteRangeAccessSupported = true
    request.contentInformationRequest?.contentType = response.mimeType
    request.contentInformationRequest?.contentLength = response.expectedContentLength
  }
  
  //11
  private func processRequests() {
    var finishedRequests = Set<AVAssetResourceLoadingRequest>()
    self.loadingRequests.forEach {
      var request = $0
      if self.isInfo(request: request), let response = self.infoResponse {
        self.fillInfoRequest(request: &request, response: response)
      }
      if let dataRequest = request.dataRequest, self.checkAndRespond(forRequest: dataRequest) {
        finishedRequests.insert(request)
        request.finishLoading()
      }
    }
    
    self.loadingRequests = self.loadingRequests.filter { !finishedRequests.contains($0) }
  }
  
  //12
  private func checkAndRespond(forRequest dataRequest: AVAssetResourceLoadingDataRequest) -> Bool {
    let downloadedData = self.mediaData
    let downloadedDataLength = Int64(downloadedData.count)
    
    let requestRequestedOffset = dataRequest.requestedOffset
    let requestRequestedLength = Int64(dataRequest.requestedLength)
    let requestCurrentOffset = dataRequest.currentOffset
    
    if downloadedDataLength < requestCurrentOffset {
      return false
    }
    
    let downloadedUnreadDataLength = downloadedDataLength - requestCurrentOffset
    let requestUnreadDataLength = requestRequestedOffset + requestRequestedLength - requestCurrentOffset
    let respondDataLength = min(requestUnreadDataLength, downloadedUnreadDataLength)

    dataRequest.respond(with: downloadedData.subdata(in: Range(NSMakeRange(Int(requestCurrentOffset), Int(respondDataLength)))!))
    
    let requestEndOffset = requestRequestedOffset + requestRequestedLength
    
    return requestCurrentOffset >= requestEndOffset
  }
  
  //13
  private func taskCompleted(for url: URL?) {
    if let fileUrl = url {
      self.completion?(fileUrl)
    } else {
      self.completion?(nil)
    }

Ý nghĩa của từng đoạn code như sau:

 • Đoạn 1: Truyền thông tin URL của video cần tải, và xử lý khi AVAssetResourceLoaderDelagate được gọi
 • Đoạn 2: Khởi tạo các delegate của đối tượng AVUrlAsset
 • Đoạn 3: Kiểm tra và xử lý các request lỗi, hoặc các tác vụ URLSession không hoàn thành.
 • Đoạn 4: Thực thi các delegate khi request được gửi thông qua URLSession
 • Đoạn 5: Thực thi các delegate của URLSession
 • Đoạn 6: Lưu trữ các dữ liệu video được nhận được tạm thời trong bộ nhớ
 • Đoạn 7: Hàm chức năng để tạo URLSession
 • Đoạn 8: Hàm xử lý khi dừng một URLSession
 • Đoạn 9: Hàm xử lý khi nhận được thông tin AVAssetResourceLoadingRequest
 • Đoạn 10: Nhập thông tin cần thiết để gửi yêu cầu tới server
 • Đoạn 11: Xử lý các delegate của **AVAssetResourceLoadingRequests **
 • Đoạn 12: Xử lý các dữ liệu tải về và offset của nó
 • Đoạn 13: Xử lý khi một task vụ URLSession hoàn thành.
 • Đoạn 14: Lưu trữ dữ liệu tải về trên ổ cứng.

Và để gọi các hàm xử lý trên, ta sẽ sử dụng đoạn code dưới đây

private func downloadVideoFromUrl(completion: @escaping (_ isDone: Bool) -> Void) {
    self.loaderDelegate = VideoResourceLoaderDelegate(withURL: videoUrl)
    if let loaderDelegate = self.loaderDelegate, let assetUrl = loaderDelegate.streamingAssetURL {
      let videoAsset = AVURLAsset(url: assetUrl)
      // Not creating seperate queue here, global queue would work
      videoAsset.resourceLoader.setDelegate(loaderDelegate, queue: DispatchQueue.global())
      loaderDelegate.completion = { localFileURL in
        if let localFileURL = localFileURL {
          print("Video file saved to: \(localFileURL)")  
        } else {
          print("Failed to download video file")  
        }
        completion(true)
      }
      let playerItem = AVPlayerItem(asset: videoAsset)
      // This AVPlayer object is to tirgger AVAssetResourceLoaderDelegate. We are not using this player object anywhere else
      let player = AVPlayer(playerItem: playerItem)
      player.isMuted = true
    } else {
      completion(true)
    }
  }

Nguồn tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.