+1

Tại sao sử dụng Flow, và sử dụng Flow như thế nào trong React

Tại sao sử dụng Flow, và sử dụng Flow như thế nào trong React

Bài viết mang tính chất tham khảo, hiện tại đội ngũ Facebook đã bỏ rơi Flow để theo TypeScript https://github.com/facebook/jest/pull/7554

Static vs Dynamic Typing

Để bắt đầu chúng ta phải hiểu cách javascript làm việc với type

Một cách ngắn gọn nhất, ngôn ngữ statically-typed thì type của biến có thể xác định lúc compile (trước khi chạy), ngôn ngữ dynamically-typed thì chỉ biết được type của biến lúc run time

Như vậy với ngôn ngữ dạng statically-typed, lỗi sẽ được báo ngay khi build hoặc trên editor khi chúng ta sử dụng type không đúng. Nhưng với những ngôn ngữ kiểu dynamically-typed như Javascript nó sẽ khác chút. Xem xét đoạn code sau

var myObject = {
 prop1: 'Some text here'
}
console.log(myObject.prop1());

prop1 được định nghĩ là một string nhưng chúng ta lại gọi myObject.prop1() như một function. Nếu chúng ta chạy đoạn code này chúng ta sẽ nhận được lỗi trên trình duyệt

TypeError: myObject.prop1 is not a function

Những trường hợp quên mất kiểu của biến như vậy rất dễ gặp trong lúc code. Việc sử dụng static type check sẽ giúp phát hiện lỗi sớm hơn, mà phát hiện lỗi sớm hơn thì sẽ tốt hơn, right?

Trong javascript chúng ta cũng có thể thay đổi type của biến như vầy

var myNumber = 15;
console.log(typeof myNumber); // number
myNumber = true;
console.log(typeof myNumber); // boolean

Để ngăn chặn những người khác hoặc chỉnh bản thân làm những chuyện sằn bậy như vậy, chúng ta phải đặt ràng buộc về type cho những biến này.

Tại sao chọn Flow

dể đặt ràng buộc type trong Javascript hay React chúng có những 3 tên tuổi nổi bật Typescript, PropTypes, Flow.

Flow là thư viện của Facebook, hỗ trợ tốt nhất cho React, đứng trên góc độ của người làm sell, nếu nói chúng ta sử dụng Flow từ Facebook sẽ ngon hơn, Typescript là superset của javascript, việc dùng Typescript cũng thay đổi khá nhiều thứ khác trong project, mình cảm thấy nó tiêu tốn khá nhiều thời gian hơn trong lúc dev, PropTypes đã ko còn được quan tâm nhiều như trước nữa từ sau khi có Flow

Còn theo như phát biểu từ những người tạo ra Flow (những developer trong Facebook)

"Chúng tôi built Flow vì thấy TypeScript đang đi theo hướng mà công đồng không mong đợi. Ví dụ, TypeScript cố tình không muốn đi theo hướng tập trung vào vấn đề type checking như một type system, không cung cấp việc generate ra document cho API với type đã định nghĩa. Nếu bạn muốn TypeScript làm cái gì, bạn cũng phải bảo nó hết, ko hoàn toàn tự động. Mặc dù từ TypeScript 2.0 họ bắt đầu để ý chuyện này, tuy nhiên còn phải rất lâu mới bắt kịp Flow nhé"

Setup Flow với React

Theo hướng dẫn trên tài liệu chính thức https://flow.org/en/docs/react/

Nếu khởi tạo project bằng create-react-App thì chỉ việc install Flow và tạo file .flowconfig

npm i flow-bin --save-dev

Bên trong file package.json, add thêm đoạn script để chạy flow

"scripts": {
 "flow": "flow"
}

Để init file Để init file .flowconfig

npm run flow init

Sau khi chạy lệnh này xong chúng ta sẽ có file .flowconfig với nội dung sau

[ignore]
[include]
[libs]
[lints]
[options]
[strict]

Để thêm type check của từng component

//@flow
import React, {Component} from 'react';

class App extends Component<Props> {
 render() {
  return (
   <div className='app'></div>
  )
 }
}

Nếu dùng cách viết thêm //@flow vào mỗi file như vậy hơi chuối, chúng ta thay đổi config một chút trong file .flowconfig

[ignore] // file nào ko check bỏ vào đây
.*/node_modules/.* // bỏ qua file trong thư mục node_modules
.*/src/registerServiceWWorker\.js
.*/src/index\.js
.*\.test\.js

[options]
all=true // check tất cả file, gồm cả node_modules

Define type check cho Prop và State của cho React Component

import * as React from 'react';

type Props = {
 strType: string,
 numberType?: number
}

class App extends React.Component<Props> {
 render() {
  const {strType, numberType} = this.props;
  return (
   <div className='app'>
    <div>String {strType}</div>
    <div>Number {numberType}</div>
   </div>
  )
 }
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.