Tại sao scope thường được sử dụng hơn class method ?

Nguồn: http://blog.plataformatec.com.br/2013/02/active-record-scopes-vs-class-methods/

1. Bản chất của scope và class method

Bản chất thì scope cũng chính là class method, trong Rails thì scope được định nghĩa như là 1 class method động.

def self.scope(name, body)
 singleton_class.send(:define_method, name, &body)
end

Ví dụ với scope :

scope :published, -> {where(status: "published")}

scope này sẽ được triển khai thành :

def self.published
 where(status: "published")
end

Hầu hết mọi người đặt câu hỏi rằng: "Tại sao lại dùng scope nếu nó chỉ là cách viết khác của class method?". Ở đây chúng ta có 2 ví dụ rất thú vị để bạn suy nghĩ về nó.

2. Scope luôn đảm bảo sẽ thực hiện method chain

Ví dụ chúng ta có 2 scope như sau:

 class Post < ActiveRecord::Base
 scope :by_status, -> status {where(status: status)}
 scope :recent, -> {order("posts.updated_at DESC")}
end

Ở ví dụ trên, dường như viết dưới dạng class method cũng vẫn đảm bảo khả năng method chain. Nhưng trong trường hợp tham số statusnil hoặc blank thì sẽ thế nào ?

Post.by_status(nil).recent
# SELECT "posts".* FROM "posts" WHERE "posts"."status" IS NULL
#  ORDER BY posts.updated_at DESC

Post.by_status('').recent
# SELECT "posts".* FROM "posts" WHERE "posts"."status" = ''
#  ORDER BY posts.updated_at DESC

Thông thường, nếu ta không muốn phát sinh ra những query như thế thì ta sẽ sửa thành :

scope :by_status, -> status {where(status: status) if status.present?}

Với cách viết như trên, các scope chắc chắn sẽ thực hiện chain mà không gặp phải vấn đề gì.

Vậy với class method thì sao ? Code lúc ấy sẽ như sau :

class Post < ActiveRecord::Base
 def self.by_status(status)
  where(status: status) if status.present?
 end
end

Post.by_status('').recent
NoMethodError: undefined method `recent' for nil:NilClass

Ngược lại với scope với những query là nil, scope sẽ trả về .all, vì thế mà quá trình chain vẫn diễn ra bình thường.

3. Scope có thể mở rộng được

Trong thư viện pagination, cách viết như sau thường được sử dụng :

Post.page(2).per(15)

posts = Post.page(2)
posts.total_pages # => 2
posts.first_page? # => false
posts.last_page? # => true

Các method như total_pages, first_page?, last_pages?, … ta chỉ muốn gọi lên sau khi đã gọi .page. Khi đó ta sẽ viết dưới dạng scope extensions.

 scope :page, -> num { # some limit + offset logic here for pagination } do
 def per(num)
  # more logic here
 end

 def total_pages
  # some more here
 end

 def first_page?
  # and a bit more
 end

 def last_page?
  # and so on
 end
end

Nhưng nếu viết dưới dạng class method sẽ như sau :

 def self.page(num)
 scope = # some limit + offset logic here for pagination
 scope.extend PaginationExtensions
 scope
end

module PaginationExtensions
 def per(num)
  # more logic here
 end

 def total_pages
  # some more here
 end

 def first_page?
  # and a bit more
 end

 def last_page?
  # and so on
 end
end

4. Kết luận

Như chúng ta thấy rõ ràng viết bằng scope có nhiều ưu điểm hơn cách viết bằng class method. Tuy nhiên chúng ta không nên quá lạm dụng nó. Quan trọng nhất là sử dụng với đúng mục đích và yêu cầu của công việc.


All Rights Reserved