Tại sao cần sử dụng $appends với Accessors trong Eloquent ?

1. Tại sao cần sử dụng $appends với Accessors trong Eloquent ?

Eloquent là một tính năng được gọi là Accessors . Bạn có thể xác định các trường tùy chỉnh của riêng của bạn trong cơ sở dữ liệu . Nhưng có $appends trong Eloquent , chúng ta có nên sử dụng nó không ? Và sự khác biệt là gì ?

2. Đầu tiên là cách thức hoạt động của Accessors

Đối với những người không biết hoặc đã quên: ví dụ: nếu bạn có mô hình User model và fields là first_name và last_name trong DB , thì bạn có thể tạo một hàm trong app\User.php :

function getFullNameAttribute() {
 return $this->first_name . ' ' . $this->last_name;
}

Sau đó, bạn có quyền truy cập vào thuộc tính full_name (trong tên hàm là CamelCase và tên thuộc tính là dấu gạch dưới _), ví dụ như sau:

echo User::find(1)->full_name;

Nhưng nếu bạn chỉ trả về đối tượng User , nó sẽ không chứa full_name :

dd(User::find(1)->toJSON());

Kết quả sẽ trông giống như thế này:

{
 "id":1,
 "first_name":"Quang",
 "last_name":"Anh",
 "email":"[email protected]",
 "created_at":"2019-06-19 08:16:58",
 "updated_at":"2019-06-19 19:48:09"
}

3. Đây là nơi $appends xuất hiện

Bây giờ trong model User của bạn, bạn có thể thêm thuộc tính $appends và liệt kê các trường sẽ tự động được nối thêm:

class User extends Model
{
    protected $appends = ['full_name'];
}

Bây giờ thuộc tính đó sẽ được tự động thêm vào JSON trước đó:

{ 
 "id":1,
 "first_name": "Quang",
 "last_name": "Anh",
 "email": "[email protected]",
 "created_at": "2019-06-19 08:16:58",
 "updated_at": "2019-06-19 19:48:09", 
 "full_name": " Quang Anh" 
}

Vì vậy, các trường Accessor sẽ hoạt động chỉ bằng cách mô tả các phương thức getAbcAttribution() , nhưng nếu bạn muốn chúng cũng được trả về trong danh sách, thì hãy thêm chúng vào thuộc tính $appends .

4. Kết luận

Thông tin thêm về Accessors trong document 😱😘😘😘😘


All Rights Reserved