0

Swift ToDoList with Realm database.

Mình sẽ làm một ứng dụng nhỏ có tên gọi là ToDoList, hiển thị danh sách công việc ( chưa hoàn thành, đã hoàn thành).

Bước 1: Tạo project và inport Thư viện Realm.

 • Tạo project ToDoList
 • Add thư viện Realm(mình dùng cocoapods cho nó phổ thông) mở terminal cd vào project
pod init
pod install

mở Podfile và thêm lệnh sau

pod 'RealmSwift'

sau đó

pod install

Bước 2: Tạo model.

class ToDoItem: Object {
  dynamic var name = ""
  dynamic var finished = false
  
  convenience init(name: String) {
    self.init()
    self.name = name
  }
}

Model ToDoItem có 2 trường dữ liệu , name là tên của công việc, và finished để xác định công việc đó đã hoàn thành hay chưa.

Bước 3: Tạo ViewController.

class RealmToDoViewController hiển thị danh sách các task đã hoàn thành và chưa hoàn thành, ở đây có thể xóa, chuyển đổi qua lại giữa task đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

class RealmToDoViewController: UIViewController {
  
  var tableView = UITableView()
  var items = [Results<ToDoItem>]()
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    tableView.dataSource = self
    tableView.delegate = self
    tableView.frame = self.view.safeAreaLayoutGuide.layoutFrame
    self.view.addSubview(tableView)
    setupNavigationBar()
    // data append
    var todos: Results<ToDoItem> {
      get {
        let predicate = NSPredicate(format: "finished == false", argumentArray: nil)
        let realm = try! Realm()
        return realm.objects(ToDoItem.self).filter(predicate)
      }
    }
    
    var finished: Results<ToDoItem> {
      get {
        let predicate = NSPredicate(format: "finished == true", argumentArray: nil)
        let realm = try! Realm()
        return realm.objects(ToDoItem.self).filter(predicate)
      }
    }
    items.append(todos)
    items.append(finished)
    
  }
  
  fileprivate func setupNavigationBar() {
    navigationItem.title = "ToDoList"
    navigationItem.rightBarButtonItem = UIBarButtonItem(barButtonSystemItem: .add,
                              target: self,
                              action: #selector(addButtonAction))
  }
  
  @objc fileprivate func addButtonAction() {
    let AddToDoVC = AddToDoViewController()
    AddToDoVC.doneActionCallBack = {[weak self] text in
      guard let text = text else {
        return
      }
      
      if text.utf16.count > 0 {
        let newToDoItem = ToDoItem()
        newToDoItem.name = text
        
        let realm = try! Realm()
        try! realm.write {
          realm.add(newToDoItem)
        }
        self?.tableView.reloadData()
      }
    }
    let nav = UINavigationController(rootViewController: AddToDoVC)
    present(nav, animated: true, completion: nil)
    
  }
}

extension RealmToDoViewController: UITableViewDelegate {
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
    var todoItem: ToDoItem
    todoItem = items[indexPath.section][indexPath.row]
    let realm = try! Realm()
    try! realm.write {
      todoItem.finished = !todoItem.finished
    }
    
    tableView.reloadData()
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, editActionsForRowAt indexPath: IndexPath) -> [UITableViewRowAction]? {
    
    //Add action to delete our item
    let delete = UITableViewRowAction(style: .destructive, title: "Delete") { (action, index) in
      let realm = try! Realm()
      try! realm.write {
        realm.delete(self.items[indexPath.section][index.row])
      }
      tableView.deleteRows(at: [index], with: .fade)
    }
    delete.backgroundColor = UIColor.red
    
    let finish = UITableViewRowAction(style: .normal, title: "Change") { (action, index) in
      var todoItem: ToDoItem
      todoItem = self.items[indexPath.section][indexPath.row]
      let realm = try! Realm()
      try! realm.write {
        todoItem.finished = !todoItem.finished
      }
      self.tableView.reloadData()
    }
    
    finish.backgroundColor = UIColor(red: 24/255, green: 116/255, blue: 205/255, alpha: 1)
    
    return [finish, delete]
  }
}

extension RealmToDoViewController: UITableViewDataSource {
  
  func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
    return items.count
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return items[section].count
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, titleForHeaderInSection section: Int) -> String? {
    switch section {
    case 0:
      if items[section].isEmpty {
        return nil
      }
      return "To-Do"
    default:
      if items[section].isEmpty {
        return nil
      }
      return "Finished"
    }
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = UITableViewCell()
    switch indexPath.section {
    case 0:
      let todoItem = items[indexPath.section][indexPath.row]
      let attributedText = NSMutableAttributedString(string: todoItem.name)
      attributedText.addAttribute(NSAttributedStringKey.strikethroughStyle, value: 0, range: NSMakeRange(0, attributedText.length))
      cell.textLabel?.attributedText = attributedText
      
    default:
      let todoItem = items[indexPath.section][indexPath.row]
      let attributedText = NSMutableAttributedString(string: todoItem.name)
      attributedText.addAttribute(NSAttributedStringKey.strikethroughStyle, value: 1, range: NSMakeRange(0, attributedText.length))
      cell.textLabel?.attributedText = attributedText
    }
    return cell
  }
}

class AddToDoViewController add Task mới vào danh sách các task.

class AddToDoViewController: UIViewController {

  var textField: UITextField?
  var doneActionCallBack: ((String?) -> Void)?
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    view.backgroundColor = UIColor.white
    setupTextField()
    setupNavigationBar()
  }
  
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    textField?.becomeFirstResponder()
  }
  
  func setupTextField() {
    textField = UITextField(frame: .zero)
    textField?.placeholder = "to do something!"
    textField?.delegate = self
    view.addSubview(textField!)
  }
  
  func setupNavigationBar() {
    navigationItem.rightBarButtonItem = UIBarButtonItem(barButtonSystemItem: .done,
                              target: self,
                              action: #selector(AddToDoViewController.doneAction))
    
    navigationItem.leftBarButtonItem = UIBarButtonItem(barButtonSystemItem: .cancel,
                              target: self,
                              action: #selector(AddToDoViewController.cancelAction))
  }
  
  override func viewDidLayoutSubviews() {
    super.viewDidLayoutSubviews()
    textField?.contentVerticalAlignment = .center
    textField?.frame = CGRect(x: 12, y: 150, width: self.view.frame.size.width - 24, height: 40)
  }
  
  func doneAction() {
    doneActionCallBack?(textField?.text)
    dismiss(animated: true, completion: nil)
  }
  
  func cancelAction() {
    dismiss(animated: true, completion: nil)
  }
}

extension AddToDoViewController: UITextFieldDelegate {
  
  func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
    doneAction()
    textField.resignFirstResponder()
    return true
  }

}

chi tiết tham khảo tại(swift 4).Link


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.