+1

[Swift] Server-side với Vapor

Giới thiệu

Vapor là một framework để viết Swift phía Server-side với các API dễ sử dụng. Bài viết sẽ vào cách cài đặt, một số feature cơ bản của Vapor

Cài đặt

Đối với MacOS

Đầu tiên ta phải có Xcode 9.3 trở lên. Ở đây mình cài đặt Vapor qua HomeBrew:

$ brew tap vapor/tap
$ brew install vapor/tap/vapor

Đối với Ubuntu

Cài đặt Vapor's APT repo:

$ eval "$(curl -sL https://apt.vapor.sh)"

Cài đặt Swift và Vapor

$ sudo apt-get install swift vapor

Kiểm tra

$ swift --version
Apple Swift version 5.0 (swiftlang-1001.0.69.5 clang-1001.0.46.3)
Target: x86_64-apple-darwin18.5.0
$ vapor --help

Bắt đầu

Để khởi tạo project, ta dùng lệnh vapor new <tên project>, ở đây mình dùng flag --web:

$ vapor new myProject --web

Chờ một chút thì sẽ cài đặt xong, cd đến thư mục myProject, ta sẽ có một thư mục với cấu trúc:

./
  cloud.yml
  CONTRIBUTING.md
  Package.resolved
  Package.swift
  README.md
  web.Dockerfile
  Public/
    images/
      it-works.png
    styles/
      app.css
  Resources/
    Views/
      base.leaf
      hello.leaf
      welcome.leaf
  Sources/
    App/
      app.swift
      boot.swift
      configure.swift
      routes.swift
      Controllers/
      Models/
    Run/
      main.swift
  Tests/
    LinuxMain.swift
    AppTests/
      AppTests.swift

Trong Sources/App, ta có các cần quan tâm là configure.swift để đăng ký các services và thiết lập middleware cho App và routes để thiết lập định tuyến. App sẽ dùng template egine Leaf được thể hiện ví dụ khá rõ ràng ở các file .leaf nằm trong thư mục Resources/Views

Ta thực hiện:

$ vapor build
Building Project [Done]
$ vapor run
Running myProject ...
Running default command: .build/debug/Run serve
Server starting on http://localhost:8080

Vào http://localhost:8080 ta thu được kết quả:

Vào http://localhost:8080/hello/Vapor ta thu được:

Định tuyến

Mở file routes.swift, ta thấy các định tuyến đều có nội dung chủ yếu là:

router.method(arg1, arg2, ...) {req in ...}

Ví dụ:

router.post("fullname", String.parameter, String.parameter) {req -> String in
  let firstname = try req.parameters.next(String.self)
  let lastname = try req.parameters.next(String.self)
  return "\(firstname) \(lastname)\n"
}

Thêm nội dung trên vào, sau đó thực hiện:

$ vapor build
$ vapor run

Sau đó gửi một POST request đến địa chỉ http://localhost:8080/fullname/Vapor/Server ta thu được:

$ curl -X POST http://localhost:8080/fullname/Vapor/Server
Vapor Server

Ta có thể chọn kiểu cho parameter, ví dụ:

router.get("add", Int.parameter, Int.parameter) {req -> Int in
  let first = try req.parameters.next(Int.self)
  let second = try req.parameters.next(Int.self)
  return first + second
}

Query và Content

Giả sử ta truy cập vào http://localhost:8080/fullname?firstname=Vapor&lastname=Server, làm sao ta đọc được các parameter firstname và lastname.

Ta sẽ dùng:

req.query.get(Type, at: String)

Ta viết một định tuyến như sau:

router.get("fullname") {req -> String in
  let firstname = try req.query.get(String.self, at: "firstname")
  let lastname = try req.query.get(String.self, at: "lastname")
  return "\(firstname) \(lastname)\n"
}

Truy cập vào địa chỉ trên và ta được kết quả:

Vapor Server

Giả sử ta có một request:

POST /login HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
  "email": "user@vapor.codes",
  "password": "dont look!"
}

Làm sao ta đọc được body của request đó. Ta có một cách làm đơn giản:

Đầu tiên ta tạo một struct:

struct LoginRequest: Content {
  var email: String
  var password: String
}

Ta sẽ viết lại định tuyến cho /login:

router.post("login") {req -> Future<String> in
  return try req.content.decode(LoginRequest.self).map({loginRequest in
    return "\(loginRequest.email) - \(loginRequest.password)\n"
  })
}

Ta thử gửi request trên:

$ curl -X POST http://localhost:8080/login -H "Content-Type: application/json" --data '{"email": "user@vapor.codes", "password": "dont look"}'
user@vapor.codes - dont look

Để trả về một JSON, các mà Vapor làm là dùng một struct kế thừa Content:

struct Person: Content {
  var firstname: String
  var lastname: String
}
// ..

router.get("person", String.parameter, String.parameter) {req -> Person in
  return try Person(firstname: req.parameters.next(String.self), lastname: req.parameters.next(String.self))
}

Truy cập vào http://localhost:8080/person/Vapor/Server và ta nhận được:

{"firstname":"Vapor","lastname":"Server"}

EventLoopFuture

Hãy đọc file routes.swift:

import Vapor

/// Register your application's routes here.
public func routes(_ router: Router) throws {
  // "It works" page
  router.get { req in
    return try req.view().render("welcome")
  }
  
  // Says hello
  router.get("hello", String.parameter) { req -> Future<View> in
    return try req.view().render("hello", [
      "name": req.parameters.next(String.self)
    ])
  }
}

Hàm req.view().render(_ path: String, [...]) trả về một kiểu dữ liệu là EventLoopFuture<View>. EventLoopFuture được tạo ra từ Promise, EventLoopFuture có các các API dễ sử dụng mà callback không có.

Để khởi tạo một Promise, ta dùng:

let promise = req.eventLoop.newPromise(of: Type)

Để đưa kết quả trả về vào Promise, ta sử dụng:

promise.succeed(result: result)

Để lấy EventLoopFuture từ Promise, ta dùng:

promise.futureResult

Ta viết lại định tuyến fullname/:firstname/:lastname:

router.post("fullname", String.parameter, String.parameter) {req -> Future<String> in
  let firstname = try req.parameters.next(String.self)
  let lastname = try req.parameters.next(String.self)
  let promise = req.eventLoop.newPromise(of: String.self)
  DispatchQueue.global().async {
    let fullname = "\(firstname) \(lastname)\n"
    promise.succeed(result: fullname)
  }
  return promise.futureResult
}

Ta thấy rằng fullname được tính toán bất đồng bộ trên DispatchQueue.global()

Ngoài ra EventLoopFuture còn có các phương thức map, flatMap, do, tranform để chuyển đổi về kiểu dữ liệu khác hoặc làm một tác vụ nào đó, tham khảo tài liệu bên dưới.

Cơ sở dữ liệu MySQL

Mở file Package.swift, ta thêm vào:

dependencies: [
  // ...
  .package(url: "https://github.com/vapor/fluent-mysql.git", from: "3.0.0")
],
targets: [
  .target(name: "App", dependencies: ["Leaf", "Vapor", "FluentMySQL"]),
  // ...
]

Bằng lệnh sau ta sẽ update được các dependencies:

$ vapor update

Vào thư mục Model tạo file Account.swift với nội dung:

import Vapor
import FluentMySQL

struct Account: MySQLModel {
  var id: Int?
  var email: String
  var password: String
  
  init(email: String, password: String) {
    self.email = email
    self.password = password
  }
}

extension Account: MySQLMigration {}
extension Account: Content {}
extension Account: Parameter {}

Mở file configure.swift và sửa thành:

import Leaf
import Vapor
import FluentMySQL

/// Called before your application initializes.
public func configure(_ config: inout Config, _ env: inout Environment, _ services: inout Services) throws {
  // Register providers first
  try services.register(LeafProvider())
  try services.register(FluentMySQLProvider())
  
  let mysql = MySQLDatabase(config: MySQLDatabaseConfig(hostname: "127.0.0.1", port: 3306, username: "mysql-username", password: "mysql-password", database: "Vapor", transport: .unverifiedTLS))
  var databases = DatabasesConfig()
  databases.add(database: mysql, as: .mysql)
  databases.enableLogging(on: .mysql)
  services.register(databases)
  
  var migrations = MigrationConfig()
  migrations.add(model: Account.self, database: .mysql)
  services.register(migrations)

  // Register routes to the router
  let router = EngineRouter.default()
  try routes(router)
  services.register(router, as: Router.self)
  
  // Use Leaf for rendering views
  config.prefer(LeafRenderer.self, for: ViewRenderer.self)

  // Register middleware
  var middlewares = MiddlewareConfig() // Create _empty_ middleware config
  middlewares.use(FileMiddleware.self) // Serves files from `Public/` directory
  middlewares.use(ErrorMiddleware.self) // Catches errors and converts to HTTP response
  services.register(middlewares)
}

Vào MySQL tạo dabase Vapor và reset password về caching_sha2_password:

> create database Vapor;
> alter user 'mysql-username'@'localhost' identified with caching_sha2_password by 'mysql-password';

Tạo file AccountController.swift trong Controllers với nội dung:

import Vapor
import FluentMySQL

final public class AccountController {
  
  func list(_ req: Request) throws -> Future<[Account]> {
    return Account.query(on: req).all()
  }
  
  func create(_ req: Request, email: String, password: String) throws -> Future<Account> {
    return Account(email: email, password: password).create(on: req)
  }
  
  func delete(_ req, Request, email: String, password: String) throws -> Future<[Account]> {
    return Account.query(on: req).filter(\.email == email).filter(\.password == password).all().do({rows in 
      rows[0].delete(on: req)
    })
  }
  
}

Thên nội dung sau vào routes.swift:

public func routes(_ router: Router) throws {
  // ...
  let accountController = AccountController()
  router.get("account") {req in
    return try accountController.list(req)
  }
  
  router.post("account", String.parameter, String.parameter) {req in
    return try accountController.create(req, email: try req.parameters.next(String.self), password: try req.parameters.next(String.self))
  }
  
  router.delete("account", String.parameter, String.parameter) {req in
    return try accountController.delete(req, email: try req.parameters.next(String.self), password: try req.parameters.next(String.self))
  }
}

Chúng ta có các hàm tương ứng với các thao tác cơ bản:

Model.query(on: req) // select *
Model.query(on: req).filter(\.property == ...) // where property='...'
Model.delete(on: req) // delete
Model.create(on: req) // insert into
Model.update(on: req) // update

Chạy Server và thử tạo một Account:

$ curl -X POST http://localhost:8080/account/myemail/mypassword
{"id":1,"email":"myemail","password":"mypassword"}

Vào http://localhost:8080/account và ta thấy:

[{"id":1,"email":"myemail","password":"mypassword"}]

Vậy là ta đã tạo Account thành công. Và giờ thử xóa Account đó:

$ curl -X DELETE http://localhost:8080/account/myemail/mypassword

Vào http://localhost:8080/account kiểm tra:

[]

Vậy là Account đó đã được xóa. Các thao tác căn bản của MySQL được thực hiện một cách dễ dàng!

Tài liệu tham khảo

Vapor Docs: https://docs.vapor.codes/3.0/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.