0

[SWIFT] Custom Modal Presentation Transitions - Fade Animation

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5.0
 • Xcode: Version 10.2.1
 • Deployment Target: 12.0

UIKit cho phép tuỳ chỉnh view controller's presentation thông qua UIViewControllerAnimatedTransitioning delegate với hai function chính:

 • transitionDuration(using: ): Hàm lấy thông tin về thời gian diễn ra transition animations. Giá trị trả về phải giống với giá trị bạn sử dụng để config animations trong hàm animateTransition(using: ).
 • animateTransition(using: ): Hàm cho phép config transition animations và được gọi khi presenting hoặc dismissing view controller.

Bước 1: Khởi tạo màn hình

Bước 2: Fade Animation Transition

Ta tạo class FadeAnimationController và áp dụng thực thi UIViewControllerAnimatedTransitioning.

class FadeAnimationController: NSObject, UIViewControllerAnimatedTransitioning {

  private let presenting: Bool

  func transitionDuration(using transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning?) -> TimeInterval {
    return 0.5
  }

  func animateTransition(using transitionContext: UIViewControllerContextTransitioning) {
    guard let fromView = transitionContext.view(forKey: .from) else { return }
    guard let toView = transitionContext.view(forKey: .to) else { return }

    let container = transitionContext.containerView
    if presenting {
      container.addSubview(toView)
      toView.alpha = 0.0
    } else {
      container.insertSubview(toView, belowSubview: fromView)
    }

    UIView.animate(withDuration: transitionDuration(using: transitionContext), animations: {
      if self.presenting {
        toView.alpha = 1.0
      } else {
        fromView.alpha = 0.0
      }
    }) { _ in
      let success = !transitionContext.transitionWasCancelled
      if !success {
        toView.removeFromSuperview()
      }
      transitionContext.completeTransition(success)
    }
  }

  init(presenting: Bool) {
    self.presenting = presenting
  }
}

Trong đó:

 • fromView: là view xuất hiện ở phần mở đầu của transition, hoặc ở phần kết thúc của canceled transition. Ví dụ khi presenting thì fromView là view của viewController1, còn khi dismissing thì fromView là view của viewController2.
 • toView: là view xuát hiện ở phần kết thúc của completed transition.
 • container: hoạt động như một superview chứa các views tham gia vào transition.
 • presenting: biến Bool thể hiện kiểu transition (true khi đang presenting và false khi đang dismissing).
 • completeTransition(): Hàm thông báo cho system rằng transition animation đã hoàn thành.

Bước 3: Custom Transition Delegate

Ta tạo class TransitionDelegate và áp dụng thực thi UIViewControllerTransitioningDelegate.

final class TransitionDelegate: NSObject, UIViewControllerTransitioningDelegate {
  
  func animationController(forPresented presented: UIViewController, presenting: UIViewController, source: UIViewController) -> UIViewControllerAnimatedTransitioning? {
    return FadeAnimationController(presenting: true)
  }
  
  func animationController(forDismissed dismissed: UIViewController) -> UIViewControllerAnimatedTransitioning? {
    return FadeAnimationController(presenting: false)
  }
}

Trong đó:

 • animationController(forPresented presented: ): hàm trả về object thực thi animation transition khi present.
 • animationController(forDismissed dismissed: ): hàm trả về object thực thi animation transition khi dismiss.

Bước 4: ViewController và ViewController2

Ta khởi tạo đối tượng transitionDelegate và gán delegate cho 2 viewController.

final class ViewController: UIViewController {
  
  let transitionDelegate = TransitionDelegate()
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    self.transitioningDelegate = transitionDelegate
  }
  
  @IBAction func handleTapButton(_ sender: Any) {
    let vc = storyboard?.instantiateViewController(withIdentifier: "ViewController2") as! ViewController2
    vc.transitioningDelegate = transitionDelegate
    vc.modalPresentationStyle = .fullScreen
    present(vc, animated: true)
  }
}
final class ViewController2: UIViewController {

  var transitionDelegate: UIViewControllerTransitioningDelegate!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    self.transitioningDelegate = transitioningDelegate
  }
  
  @IBAction func handleDismissButton(_ sender: Any) {
    dismiss(animated: true)
  }
}

Kết quả:

Tài liệu tham khảo:

https://itnext.io/learn-ios-custom-view-controller-animation-transition-once-for-all-9db80ad447e

https://www.raywenderlich.com/2925473-ios-animation-tutorial-custom-view-controller-presentation-transitions

Link github:

https://github.com/oNguyenDucHuyB/CustomTransitionVC/tree/modalTransition


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.