+2

Swift - Coordinator Pattern

Chào các bạn.

Khi viết một app thì các bạn thường quản lý screen flow như thế nào.

Bối cảnh

Trong hầu hết các trường hợp với các bạn mới như mình thì sẽ làm kiểu push ViewController từ naviationController như sau:

extension ViewController: UICollectionViewDelegate {
//Ví dụ tap vào 1 cell để chuyển ViewController
//và truyền data sang ViewController đó.
  func collectionView(_ collectionView: UICollectionView,
            didSelectItemAt indexPath: IndexPath) {
    let object = objects[indexPath.item]
    let nextVC = NextViewController(object: object)
    navigationController?.pushViewController(nextVC, animated: true)
  }

Tất nhiên là mọi thứ vẫn chạy tốt, 2 ViewController Vẫn liên lạc được với nhau. Và đó không phải là vấn đề quá to tát với trường hợp di chuyển qua lại 1:1 ViewController. Vậy nếu gặp trường hợp 1 ViewController có thể push, pop qua lại với nhiều ViewController khác thì rất có thể logic xử lý sẽ bị phình to.

Đó chính là lý do Coordinator ra đời nhằm quản lý flow giữa các ViewController.

Coordinator là gì

Nó là một object xử lý navigation flow, chung chuyển Data giữa các ViewController và không có liên quan gì đến business logic.

Tại sao nên dùng Coordinator

Coordinataor giúp giảm gánh nặng cho ViewController. Vì Coordinator là một module riêng nên có tính reusable.

Demo

Mình Bắt đầu với demo đơn giản nhé.

App khởi động với màn hình login như hình bên dưới. Trong màn hình có 3 button Login, Signup, Forgot Password.

Các ViewController sẽ được push khi ấn vào mỗi button tương ứng.

Bắt đầu

AppCoordinator

Mỗi một ViewController sẽ có một coordinator quản lý. Khi coordinator được gọi thì viewController tương ứng cũng sẽ được push.

Tất cả các coordinator sẽ phải conform Protocol Coordinator dưới.

protocol Coordinator {
  func start()
}

Đầu tiên mình tạo AppCoordinator tương ứng với coordinator gốc khi khởi động app.

class AppCoordinator: Coordinator {
  
  //window được lấy từ AppDelegate.(code bên dưới)
  private let window: UIWindow
  
  //Vì màn hình đầu tiên bắt gặp khi khởi động app là màn login
  //Nên cần khai báo coordinator của màn login.
  private var loginCoordinator: LoginCoordinator?
  private let navigationController: UINavigationController
  
  private let loginVC = LoginVC()
  
  init(window: UIWindow) {
    self.window = window
    let navigationController = UINavigationController()
    //Khi AppCoordinato được khởi tạo thì loginCoordinato cũng được khởi tạo 
    //vì đây là màn đầu tiên user được nhìn thấy.
    self.loginCoordinator = LoginCoordinator(navigator: navigationController)
    self.navigationController = navigationController
  }
  
  //set rootController là navigationController
  func start() {
    window.rootViewController = self.navigationController
    loginCoordinator?.start()
    window.makeKeyAndVisible()
  }
}

Sử dụng AppCoordinator trong AppDelegate như sau.

class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

  var window: UIWindow?

  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    
    window = UIWindow(frame: UIScreen.main.bounds)
    //init appCoordinator với param window.
    let appCoordinator = AppCoordinator(window: window!)
    appCoordinator.start()
    
    return true
  }
}

LoginCoordinator

Tương tự appCoordinator. LoginCoordinator cũng phải conform protocol Coordinator.

class LoginCoordinator: Coordinator {
  
  fileprivate let navigator: UINavigationController

  init(navigator: UINavigationController) {
    self.navigator = navigator
  }
  
  func start() {
    let loginVC = LoginVC()
    navigator.pushViewController(loginVC, animated: true)
  }
}

Sau khi function start() được gọi, navigationController sẽ push loginViewController.

Vì màn hình login có 3 button. ViewController sẽ được navigationController push sau khi ấn vào từng button tương ứng.

class LoginVC: UIViewController {
  
  let loginView = LoginView()
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    addView()
    title = "Login"
  }
  
  
  private func addView() {
    //add loginView
  }
 
  @objc func didTapLogin(_ sender: UIButton) {
    navigationController?.pushViewController(HomeVC(), animated: true)
  }
  
  @objc func didTapSignup(_ sender: UIButton) {
    navigationController?.pushViewController(SignupVC(), animated: true)
  }
  
  @objc func didTapForgotPassword(_ sender: UIButton) {
    navigationController?.pushViewController(ForgotPasswordVC(), animated: true)
  }
}

Tất nhiên là không ổn rồi. Vì mình đang sử dụng Coordinator để điều hướng nên công việc này phải được LoginCoordinator xử lý.

Vậy LoginViewController sẽ liên lạc với LoginCoordinator kiểu gì ?

Trường hợp này mình sử dụng delegate. Và toàn bộ logic điều hướng sẽ được đưa vào LoginCoordinator như sau.

//Nhận tap event thông qua protocol này.
protocol LoginVCNavigationDelegate: class {
  func navigateHome()
  func navigateSignup()
  func navigateForgotPassword()
}

class LoginVC: UIViewController {
  
  let loginView = LoginView()
  var delegate: LoginVCNavigationDelegate?
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    addView()
    title = "Login"
  }
  
  
  private func addView() {
    view.addSubview(loginView)
    loginView.loginBtn.addTarget(self, action: #selector(didTapLogin(_:)), for: .touchUpInside)
    loginView.signupBtn.addTarget(self, action: #selector(didTapSignup(_:)), for: .touchUpInside)
    loginView.forgotPasswordBtn.addTarget(self, action: #selector(didTapForgotPassword(_:)), for: .touchUpInside)
    loginView.backgroundColor = .white
    loginView.frame = view.frame
  }
 
  @objc func didTapLogin(_ sender: UIButton) {
    delegate?.navigateHome()
  }
  
  @objc func didTapSignup(_ sender: UIButton) {
    delegate?.navigateSignup()
  }
  
  @objc func didTapForgotPassword(_ sender: UIButton) {
    delegate?.navigateForgotPassword()
  }
}

Và delegate của LoginViewController được thực hiện tại LoginCoordinator như sau.

extension LoginCoordinator: LoginVCNavigationDelegate {
  
  func navigateHome() {
    let homeCoordinator = HomeCoordinator(navigator: navigator)
    self.homeCoordinator = homeCoordinator
  }

  func navigateSignup() {
    let signupVC = SignupVC()
    navigator.pushViewController(signupVC, animated: true)
  }

  func navigateForgotPassword() {
    let forgotPasswordVC = ForgotPasswordVC()
    navigator.pushViewController(forgotPasswordVC, animated: true)
  }
}

Và các bạn đừng quên uỷ thác LoginVCNavigationDelegate cho class này nhé.

class LoginCoordinator: Coordinator {
  ...
  func start() {
    let loginVC = LoginVC()
    loginVC.delegate = self //uỷ thác LoginVCNavigationDelegate cho LoginCoordinator.
    navigator.pushViewController(loginVC, animated: true)
  }
}

Kết

Mình vừa giới thiệu cách làm đơn giản nhất về Coordinator pattern. Tương tự với các viewController khác sẽ có các coordinator tương ứng để thực hiện nhiệm vụ điều hướng nha.

Source: https://github.com/nguyentienhoang810/SimpleCoordinatorDemo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.