[SWIFT] Cách tạo Pulse Animation trong Swift

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 4.2
 • Xcode: Version 10.2.1 (10E1001)
 • Deployment Target: 10.0

Pulse Animation là sự kết hợp giữa Scale Animation và Opacity Animation, trong đó Scale Animation là hiệu ứng tăng giảm kích thước, còn Opacity Animation là hiệu ứng độ mờ.

Bước 1: Khởi tạo các thuộc tính của Pulse Animation

Đầu tiên, ta khởi tạo các thuộc tính sau:

final class Pulsing: CALayer {
  var animationGroup = CAAnimationGroup()
  var initialPulseScale: Float = 0
  var nextPulseAfter: TimeInterval = 0
  var animationDuration: TimeInterval = 1.5
  var radius: CGFloat = 200
  var numberOfPulses: Float = Float.infinity

Trong đó:

 • animationGroup là một object cho phép nhiều animations được gộp thành một nhóm và chạy đồng thời.
 • initialPulseScale là giá trị scale ban đầu.
 • nextPulseAfter là khoảng thời gian tiếp theo xảy ra Pulse Animation.
 • animationDuration là khoảng thời gian animation chạy.
 • radius là bán kính của Pulse Animation.
 • numberOfPulses là số lượng Pulse Animation xảy ra.

Bước 2: Setup Scale Animation và Opacity Animation

Ta thêm vào class Pulsing hàm createScaleAnimation() và createOpacityAnimation().

private func createScaleAnimation () -> CABasicAnimation {
  let scaleAnimation = CABasicAnimation(keyPath: "transform.scale.xy")
  scaleAnimation.fromValue = NSNumber(value: initialPulseScale)
  scaleAnimation.toValue = NSNumber(value: 1)
  scaleAnimation.duration = animationDuration

  return scaleAnimation
}
private func createOpacityAnimation() -> CAKeyframeAnimation {
  let opacityAnimation = CAKeyframeAnimation(keyPath: "opacity")
  opacityAnimation.duration = animationDuration
  opacityAnimation.values = [0.4, 0.8, 0]
  opacityAnimation.keyTimes = [0, 0.2, 1]

  return opacityAnimation
}

Bước 3: Setup Animation Group

Hàm setupAnimationGroup() khởi tạo một animation group chứa scale animation và opacity animation.

  private func setupAnimationGroup() {
    animationGroup = CAAnimationGroup()
    animationGroup.duration = animationDuration + nextPulseAfter
    animationGroup.repeatCount = numberOfPulses
    
    // Timing of animations
    let defaultCurve = CAMediaTimingFunction(name: CAMediaTimingFunctionName.default)
    animationGroup.timingFunction = defaultCurve
  
    animationGroup.animations = [createScaleAnimation(), createOpacityAnimation()]
  }

Bước 4: Setup hàm khởi tạo

Hàm khởi tạo của class Pulsing.

init(numberOfPulses: Float = Float.infinity, radius: CGFloat, position: CGPoint) {
  super.init()

  self.backgroundColor = UIColor.blue.cgColor
  self.contentsScale = UIScreen.main.scale
  self.opacity = 0
  self.radius = radius
  self.numberOfPulses = numberOfPulses
  self.position = position

  self.bounds = CGRect(x: 0, y: 0, width: radius * 2, height: radius * 2)
  self.cornerRadius = radius

  DispatchQueue.global(qos: .default).async {
    self.setupAnimationGroup()

    DispatchQueue.main.async {
       self.add(self.animationGroup, forKey: "pulse")
    }
  }
}

Bước 5: Add Pulse Animation

Trong class ViewController, ta thêm Pulse Animation vào avatarImageView.

@IBOutlet private weak var avatarImageView: UIImageView!

override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  avatarImageView.isUserInteractionEnabled = true

  let tapGestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(addPulse))
  tapGestureRecognizer.numberOfTapsRequired = 1
  avatarImageView.addGestureRecognizer(tapGestureRecognizer)
}
  
private func addPulse(){
  let pulse = Pulsing(numberOfPulses: 1, radius: 110, position: avatarImageView.center)
  pulse.animationDuration = 0.8
  pulse.backgroundColor = UIColor.red.cgColor

  view.layer.insertSublayer(pulse, below: avatarImageView.layer)
}

Và đây là kết quả cuối cùng:

Tài liệu tham khảo:

https://www.brianadvent.com/cool-animations-core-animation-shaking-textfield-pulse-animation/

Link github:

https://github.com/brianadvent/CoolCoreAnimations