0

Swift - Cách tạo một "Card View" kéo thả xịn sò

Nhiều ứng dụng hệ thống trong iOS 12, chẳng hạn như Voice Memos, chứa các view popover có thể kéo. Các chế độ xem này cho phép người dùng mở rộng hoặc ẩn thông tin ở nền trước, trong khi làm mờ thông tin ở chế độ nền. Trong iOS 12 không có các UIKit dựng sẵn để hỗ trợ chế độ này, mặc dù nó vẫn được sử dụng trong các ứng dụng hệ thống.Thiết lập View

Bắt đầu, tạo một file XIB view và UIViewController đặt tên là CardViewController, hãy chọn vào ô "also create XIB file" khi bắt đầu tạo một viewcontroller mới.

Phần view của CardViewController có kích thước được set là tự do, để nó có thể được sử dụng thay đổi kích thước như một chế độ xem độc lập mà không cần kế thừa các thuộc tính của thiết bị IOS. Lớp sở hữu tệp cũng được đặt thành CardViewController và chế độ xem sở hữu tệp được kết nối với UIView.

Phần view được thiết lập với một HandleView kết nối tới ViewController và sẽ được sử dụng để thay đổi kích thước của view. Bất kỳ đối tượng khác có thể được thêm vào chế độ xem cho mục đích mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, hai hộp sẽ được sử dụng để thể hiện popover:

Thiết lập View Controller chính

Trong lớp ViewController chính, phần cardView sẽ được thiết lập được và các enum sử dụng để chuyển đổi giữa các trạng thái của cardview là thu gọn hay mở rộng. Trạng thái tiếp theo của cardView được xác định trong biến nextState. Các thuộc tính và biến khác được thiết lập để chứa CardViewController, UIVisualEffectsView và mảng UIViewPropertyAnimator.

class ViewController: UIViewController {
  
  // Enum for card states
  enum CardState {
    case collapsed
    case expanded
  }
  
  // Variable determines the next state of the card expressing that the card starts and collapased
  var nextState:CardState {
    return cardVisible ? .collapsed : .expanded
  }
  
  // Variable for card view controller
  var cardViewController:CardViewController!
  
  // Variable for effects visual effect view
  var visualEffectView:UIVisualEffectView!
  
  // Starting and end card heights will be determined later
  var endCardHeight:CGFloat = 0
  var startCardHeight:CGFloat = 0
  
  // Current visible state of the card
  var cardVisible = false

  // Empty property animator array
  var runningAnimations = [UIViewPropertyAnimator]()
  var animationProgressWhenInterrupted:CGFloat = 0
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    setupCard()
    
  }

Tiếp theo, phần XIB view được thiết lập trong view controller chính, điểm bất đầu và kết thúc chiều cao của card được quyết định khi sử dụng chiều cao của view. Các lớp con được thêm thủ công vào cuối view và visual effect view được thêm vào.

Tap và gan gesture recognizers được thêm vào vùng xử lý của CardViewController. Tap gesture có nhiệm vụ nhận ra khi vùng xử lý được chạm từ cardView. Pan gesture có trách nhiệm xử lý các hành động kéo thả.

func setupCard() {
    // Setup starting and ending card height
    endCardHeight = self.view.frame.height * 0.8
    startCardHeight = self.view.frame.height * 0.3
    
    // Add Visual Effects View
    visualEffectView = UIVisualEffectView()
    visualEffectView.frame = self.view.frame
    self.view.addSubview(visualEffectView)

    // Add CardViewController xib to the bottom of the screen, clipping bounds so that the corners can be rounded
    cardViewController = CardViewController(nibName:"CardViewController", bundle:nil)
    self.view.addSubview(cardViewController.view)
    cardViewController.view.frame = CGRect(x: 0, y: self.view.frame.height - startCardHeight, width: self.view.bounds.width, height: endCardHeight)
    cardViewController.view.clipsToBounds = true

    // Add tap and pan recognizers
    let tapGestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(ViewController.handleCardTap(recognzier:)))
    let panGestureRecognizer = UIPanGestureRecognizer(target: self, action: #selector(ViewController.handleCardPan(recognizer:)))

    cardViewController.handleArea.addGestureRecognizer(tapGestureRecognizer)
    cardViewController.handleArea.addGestureRecognizer(panGestureRecognizer)
  }
  
  // Handle tap gesture recognizer
  @objc
  func handleCardTap(recognzier:UITapGestureRecognizer) {
    switch recognzier.state {
      // Animate card when tap finishes
    case .ended:
      animateTransitionIfNeeded(state: nextState, duration: 0.9)
    default:
      break
    }
  }
  
  // Handle pan gesture recognizer
  @objc
  func handleCardPan (recognizer:UIPanGestureRecognizer) {
    switch recognizer.state {
    case .began:
      // Start animation if pan begins
      startInteractiveTransition(state: nextState, duration: 0.9)
      
    case .changed:
      // Update the translation according to the percentage completed
      let translation = recognizer.translation(in: self.cardViewController.handleArea)
      var fractionComplete = translation.y / endCardHeight
      fractionComplete = cardVisible ? fractionComplete : -fractionComplete
      updateInteractiveTransition(fractionCompleted: fractionComplete)
    case .ended:
      // End animation when pan ends
      continueInteractiveTransition()
    default:
      break
    }
  }

Thiết lập hiệu ứng di chuyển

Phần popover view sẽ sử dụng UIViewPropertyAnimator cho các hiệu ứng động. Nó hoạt động bằng cách nhận biết có bao nhiêu popover được hoàn thành và biến nó thành một tỷ lệ phần trăm để hình ảnh động có thể được cập nhật tùy thuộc vào mức độ popover đã hoàn thành. Bằng cách sử dụng cửa sổ bật lên sẽ khớp vào vị trí khi được xuất hiện. Hiệu ứng sử dụng hiệu ứng lót cho hiệu ứng popover và hiệu ứng cong để làm tròn các góc của cửa sổ bật lên.

// Animate transistion function
  func animateTransitionIfNeeded (state:CardState, duration:TimeInterval) {
    // Check if frame animator is empty
    if runningAnimations.isEmpty {
      // Create a UIViewPropertyAnimator depending on the state of the popover view
      let frameAnimator = UIViewPropertyAnimator(duration: duration, dampingRatio: 1) {
        switch state {
        case .expanded:
          // If expanding set popover y to the ending height and blur background
          self.cardViewController.view.frame.origin.y = self.view.frame.height - self.endCardHeight
          self.visualEffectView.effect = UIBlurEffect(style: .dark)
  
        case .collapsed:
          // If collapsed set popover y to the starting height and remove background blur
          self.cardViewController.view.frame.origin.y = self.view.frame.height - self.startCardHeight
          
          self.visualEffectView.effect = nil
        }
      }
      
      // Complete animation frame
      frameAnimator.addCompletion { _ in
        self.cardVisible = !self.cardVisible
        self.runningAnimations.removeAll()
      }
      
      // Start animation
      frameAnimator.startAnimation()
      
      // Append animation to running animations
      runningAnimations.append(frameAnimator)
      
      // Create UIViewPropertyAnimator to round the popover view corners depending on the state of the popover
      let cornerRadiusAnimator = UIViewPropertyAnimator(duration: duration, curve: .linear) {
        switch state {
        case .expanded:
          // If the view is expanded set the corner radius to 30
          self.cardViewController.view.layer.cornerRadius = 30
          
        case .collapsed:
          // If the view is collapsed set the corner radius to 0
          self.cardViewController.view.layer.cornerRadius = 0
        }
      }
      
      // Start the corner radius animation
      cornerRadiusAnimator.startAnimation()
      
      // Append animation to running animations
      runningAnimations.append(cornerRadiusAnimator)
      
    }
  }
  
  // Function to start interactive animations when view is dragged
  func startInteractiveTransition(state:CardState, duration:TimeInterval) {
    
    // If animation is empty start new animation
    if runningAnimations.isEmpty {
      animateTransitionIfNeeded(state: state, duration: duration)
    }
    
    // For each animation in runningAnimations
    for animator in runningAnimations {
      // Pause animation and update the progress to the fraction complete percentage
      animator.pauseAnimation()
      animationProgressWhenInterrupted = animator.fractionComplete
    }
  }
  
  // Funtion to update transition when view is dragged
  func updateInteractiveTransition(fractionCompleted:CGFloat) {
    // For each animation in runningAnimations
    for animator in runningAnimations {
      // Update the fraction complete value to the current progress
      animator.fractionComplete = fractionCompleted + animationProgressWhenInterrupted
    }
  }
  
  // Function to continue an interactive transisiton
  func continueInteractiveTransition (){
    // For each animation in runningAnimations
    for animator in runningAnimations {
      // Continue the animation forwards or backwards
      animator.continueAnimation(withTimingParameters: nil, durationFactor: 0)
    }
  }

Hy vọng với các bước cụ thể mọi người có thể tự xây dựng các card view theo ý muốn của mình! Nguồn tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.