[SWIFT] Cách tạo Counting Label Animation

Môi trường phát triển:

 • Swift Language Version: Swift 5.0
 • Xcode: Version 10.2.1 (10E1001)
 • Deployment Target: 12.0

Bước 1: Khởi tạo các thuộc tính của Counting Label

Ta khởi tạo các thuộc tính sau trong class CountingLabel:

class CountingLabel: UILabel {
  
  private let counterExponent: Float = 3.0
  
  enum CounterAnimationType {
    case Linear
    case EaseIn
    case EaseOut
  }
  
  enum CounterType {
    case Int
    case Float
  }
  
  private var startNumber: Float = 0.0
  private var endNumber: Float = 0.0
  
  private var progress: TimeInterval!
  private var duration: TimeInterval!
  private var lastUpdate: TimeInterval!
  
  private var timer: Timer?
  
  private var counterType: CounterType!
  private var counterAnimationType: CounterAnimationType!

Trong đó:

 • counterExponent: số mũ để tính counter.
 • startNumber: giá trị bắt đầu.
 • endNumber: giá trị kết thúc.
 • progress: khoảng thời gian tiến độ.
 • duration: khoảng thời hạn.
 • lastUpdate: thời điểm cập nhật cuối.
 • timer: bộ đếm thời gian kích hoạt sau một khoảng thời gian nhất định.
 • counterType: kiểu giá trị counter.
 • counterAnimationType: kiểu hiệu ứng counter.

Bước 2: Setup timer

Tiếp theo, ta khởi tạo hàm count() để setup giá trị cho các thuộc tính của class CountingLabel và setup timer.

func count(fromValue: Float, to toValue: Float, withDuration duration: TimeInterval, andAnimationType animationType: CounterAnimationType, andCounterType counterType: CounterType) {
  self.startNumber = fromValue
  self.endNumber = toValue
  self.duration = duration
  self.counterType = counterType
  self.counterAnimationType = animationType
  self.progress = 0
  self.lastUpdate = Date.timeIntervalSinceReferenceDate
  invalidateTimer() // Reset timer

  if duration == 0 {
    {1} // Update text for label
    return 
  }

  // Setup timer
  timer = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 0.01, target: self, selector: #selector(updateValue), userInfo: nil, repeats: true)
}

Hàm updateValue() cập nhật giá trị của progress, lastUpdate và text của Counting Label.

@objc
private func updateValue() {
  let now = Date.timeIntervalSinceReferenceDate
  progress = progress + (now - lastUpdate) // calculate a progress
  lastUpdate = now

  if progress >= duration {
    invalidateTimer() // Reset timer
    progress = duration
  }

  {2} // UpdateText in Label
}

Hàm invalidateTimer() dừng timer khỏi chạy một lần nữa và yêu cầu loại bỏ nó khỏi vòng lặp chạy của nó.

private func invalidateTimer() {
  timer?.invalidate()
  timer = nil
}

Bước 3: Setup hàm updateText() và updateCounter()

Hàm updateText() cập nhật giá trị text của label.

private func updateText(_ value: Float) {
  switch counterType! {
  case .Int:
    self.text = "\(Int(value))"
  case .Float:
    self.text = String(format: "%.2f", value)
  }
}

Hàm updateCounter() trả về giá trị counter tại mỗi thời điểm khác nhau.

private func updateCounter(counterValue: Float) -> Float {
  switch counterAnimationType! {
  case .Linear:
    return counterValue
  case .EaseIn:
    return powf(counterValue, counterExponent) // exponent method for float
  case .EaseOut:
    return 1.0 - powf(1.0 - counterValue, counterExponent)
  }
}

Biến currentCounterValue là giá trị hiện tại của counter.

private var currentCounterValue: Float {
  if progress >= duration {
    return endNumber
  }

  let percentage = Float(progress/duration)
  let update = updateCounter(counterValue: percentage)

  return startNumber + (update * (endNumber - startNumber))
}

Tiếp theo ta thay thế {1} bằng đoạn code sau:

updateText(toValue)

và {2} bằng đoạn code sau:

updateText(currentCounterValue)

Bước 4: Add Counting Label Animation

final class ViewController: UIViewController {
  @IBOutlet private weak var countingLabel: CountingLabel!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }
  
  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    countingLabel.count(fromValue: 0, to: 9999, withDuration: 10, andAnimationType: .EaseOut, andCounterType: .Int)
  }
}

Và đây là kết quả:

Tài liệu tham khảo:

https://www.brianadvent.com/create-counting-uilabel-animation-0424/