+2

Swift 5.3 có gì mới

Swift 1.0 được ra mắt vào năm 2014, trải qua 6 năm, nói về Swift 5.3 mang tới trải nghiệm mới, code bằng Swift dễ dàng hơn, an toàn và "sạch" hơn.

Multi-Pattern Catch Clauses

Cho đến Swift 5.2, xử lý lỗi trong bằng do-catch yêu cầu sử dụng switch hoặc if-else trong một catch để xử lý nhiều case eror, hoặc thậm chí viết nhiều catch mà mỗi cái đó sẽ handle một case eror thì bây giờ từ Swift 5.3, hoàn toàn có thể xử lý lỗi nhiều cases trong một catch

Xét một ví dụ chúng ta thử insert vào trong database SQLite

do {
  try insert(into: "table", values: [...])
} catch { ... }

Giả sử chúng ta đã custom kiểu error gọi là DBError và có nhiều case error, chúng ta muốn xét qua từng case từ trên xuống dưới thì có thể viết như sau.

do {
  try insert(into: "table", values: [...])
}
catch DBError.tableNotExist(let tableName) {
  print("\(tableName) table does not exist")
}
catch DBError.missingAllValues, DBError.missingSomeValues {
  print("There are missing values")
}
catch DBError.databaseNotOpen {
  print("Database is not open")
}
catch {
  print("Something went wrong and record could not be inserted to database")
}

Điều mới ở đây là mở catch thứ hai, chúng ta xử lý 2 lỗi Error khác nhau, không cần phải break chúng trong 2 catch khác nhau.

Self không yêu cầu trong @escaping closures

Cho đến nay chúng ta bắt buộc phải có self trong closure khi tham chiếu đến đối tượng hiện tại để tránh xảy ra reference cycles. Tuy nhiên trong những closure được thêm attribute @escaping, Swift 5.3 cho phép tránh viết self

Để dễ hiểu hơn, xét một ví dụ, đây là một method dùng để fetch một image từ một URL. Cho đến khi nó xong thì sẽ thực thi completion

func fetchImage(from url: URL, completion: @escaping (_ image: Data?) -> Void) {
  // Logic implementation that fetches the image from the given URL.
 
  // At the end call the completion handler passing
  // a hypothetical imageData object that either contains
  // the fetched image data or it's nil.
  completion(imageData)
}

Từ trước đến nay chúng ta phải tham chiếu đến self như sau

fetchImage(from: Some_URL { (data) in
  guard let imageData = data else { return }
 
  self.didFetchImage = true
 
  self.updateUI(with: imageData)      
}

Từ bây giờ chúng ta không cần nữa, chỉ cần self trong closure capture list, không cần viết self quá nhiều lần

fetchImage(from: Some_URL { [self] (data) in
  guard let imageData = data else { return }
 
  didFetchImage = true
 
  updateUI(with: imageData)
}

Enum conform toComparable protocol

Có một enum như sau

enum Performance {
  case bad
  case average
  case good
  case excellent
}

Giả sử chúng muốn so sánh 2 cases trong enum như thế này thì sao

let expectedPerformance = Performance.good
let userPerformance = Performance.average
 
if userPerformance < expectedPerformance {
  print("Not so good. Please try again.")
}

Để làm được như vậy trước Swift 5.3 chúng ta cần phải làm như sau

 1. conform to Comparable protocol.
 2. implement một < hoặc > được yêu cầu để so sánh
 3. Đưa cho Performance một raw kiểu Int để so sánh 2 giá trị số nguyên với nhau
enum Performance: Int, Comparable {
  case bad
  case average
  case good
  case excellent
 
  static func < (lhs: Performance, rhs: Performance) -> Bool {
    return lhs.rawValue < rhs.rawValue
  }
}

Từ Swift 5.3 trở đi chúng ta đơn giản chỉ cần

enum Performance: Comparable {
  case bad
  case average
  case good
  case excellent
}
 
 
let expectedPerformance = Performance.good
let userPerformance = Performance.average
 
if userPerformance < expectedPerformance {
  print("Not so good. Please try again.")
}

Multiple Trailing Closures

Chúng ta đều biết để thực hiện một animation đơn giản thì có thể viết như này

UIView.animate(withDuration: 0.4, animations: {  
  // perform animation...  
}, completion: { (_) in
  // do something upon completion...
})

Hoặc để đơn giản hơn thì dùng trailing closures

UIView.animate(withDuration: 0.4, animations: {
  // perform animation...  
}) { (_) in
  // do something upon completion...
}

Nhưng từ Swift 5.3, chúng ta có thể viết ngắn gọn hơn như này

UIView.animate(withDuration: 0.4) {
  // perform animation...
} completion: { (_) in
  // do something upon completion...
}

Hãy chú ý ngoặc nhọn giờ sẽ được đóng ngay trước closure đầu tiên, do đó animations label không cần thiết nhưng mà completion label cần thiết, rõ ràng dễ đọc hơn nhiều

Tổng kết

Những điều quan trọng nhất của Xcode 12 và Swift 5.3 chuungs ta đã biết, giờ chỉ việc thử nó thôi. Thậm chí bài viết của mình vẫn còn thiếu sót nhiều điều mới ở Swift 5.3, do đó mình khuyến khích mọi người đọc ở trang web chính ở đây : https://github.com/apple/swift-evolution

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc các bạn thành công trên con đường IOS developer. Cheers!


Source: https://www.appcoda.com/xcode-12-swift-53/#New_Features_in_Swift_53


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.