+2

Supporting older browsers—Part 2: CSS

Introduction

Ở phần trước mình đã giới thiệu về vấn đề javascript support cho các browser cũ, ở bài viết này mình sẽ tiếp tục giới thiệu về CSS support, cụ thể là về Property fallbacksFeature queries

Property fallbacks

Nếu browser không hỗ trợ property A nào đó hoặc các giá trị tương ứng, nó sẽ bỏ qua toàn bộ property A đó. Trong trường hợp này, browser sẽ tìm các giá trị đằng trước - fallback- mà nó tìm thấy.

Ví dụ về việc sử dụng fallback:

.layout {
 display: block;
 display: grid;
}

Browser support CSS Grid sẽ sử dụng display: grid và ngược lại, nó sẽ dùng display: block

Omit default values

Nếu element có default là display: block, chúng ta có thể bỏ qua việc khai báo display: block. Tức là chúng ta chỉ cần viết lại vd trên thành:

.layout {
 display: grid;
}

Browser support CSS Grid sẽ đọc được các properties khác vd như grid-template-columns, trong khi các browser không hỗ trợ CSS Grid thì không. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể viết thêm các CSS Grid properties mà không cần bận tâm đến fallback values:

.layout {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
 grid-gap: 1em;
}

Feature queries

Feature queries, hay còn được viết dưới dạng @supports, có nhiệm vụ cho chúng ta biết CSS property có được support bởi browser hay không. Nó được ví như if/else phía backend vậy:

@supports (property: value) {
 /* Code when property or value is supported*/
}

@supports not (property: value) {
 /* Code when property or value is not supported */
}

@supports khá hữu ích trong trường hợp ta muốn browser đọc CSS property chỉ khi các properties đó được browser hỗ trợ. Quay lại vd CSS Grid bên trên, ta có thể viết như sau:

@supports (display: grid) {
 .layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-gap: 1em;
  padding-left: 1em;
  padding-right: 1em;
 }
}

Ở đây padding-leftpadding-right chỉ được đọc bởi browser hỗ trợ cả @supports và CSS Grid.

Một ví dụ khác về -webkit-initial-letter property:

@supports (initial-letter: 4) or (-webkit-initial-letter: 4) {
 p::first-letter {
   -webkit-initial-letter: 4;
   initial-letter: 4;
   color: #FE742F;
   font-weight: bold;
   margin-right: 0.5em;
 }
}

Bên trái là trường hợp property được browser support và ngược lại.

Support for feature queries

Điều may mắn là Features queries được support trên tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay.

Using property-fallback and feature queries at the same time

Hãy cùng xét đoạn code dưới:

@supports (display: grid) {
 .layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-gap: 1em;
  padding-left: 1em;
  padding-right: 1em;
 }
}

.layout {
 padding-left: 2em;
 padding-right: 2em;
}

Trong trường hợp này tất cả browsers sẽ áp dụng 2em cho padding 2 bên trái phải. Lý do đơn giản là vì padding-left: 2empadding-right: 2em được định nghĩa sau. Trong CSS file properties nào ở sau sẽ override lại properties trước.

Nếu ta muốn padding-left: 2empadding-right: 2em được áp dụng chỉ khi browser không support CSS Grid, chúng ta cần đổi lại thứ tự định nghĩa là được:

.layout {
 padding-left: 2em;
 padding-right: 2em;
}

@supports (display: grid) {
 .layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-gap: 1em;
  padding-left: 1em;
  padding-right: 1em;
 }
}

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu chúng ta sử dụng cả 2 @supports@supports not, ta phải định nghĩa @supports not trước:

/* Always write "@supports not" first if you use it */
@supports not (display: grid) {
 .layout {
  padding-left: 2em;
  padding-right: 2em;
 }
}

@supports (display: grid) {
 .layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-gap: 1em;
  padding-left: 1em;
  padding-right: 1em;
 }
}

Summary

Bài viết nhằm chia sẻ về cách để support CSS với các browser cũ qua việc sử dụng Property fallbacksFeature queries . Bài viết còn nhiều hạn chế, cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi.

Nguồn: https://zellwk.com/blog/older-browsers-css/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.