+4

super(props) trong React

Điều này không quan trọng khi bạn sử dụng React hiệu quả nhưng bạn sẽ cảm thấy chúng thú vị hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về cách hoạt động.

Về super

Nếu như bạn đã code react thì chắc bạn đã sử dụng super(props), thế bạn có hiểu về chúng?

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Trong javascript, super sẽ refers đến hàm khởi tạo của class cha (parent class constructor). Ví dụ ở trên nó đang trỏ đến React.Component

Điều quan trọng là bạn không thể sử dụng this ở trong contructor cho tới khi bạn gọi parent constructor.

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  // 🔴 Can’t use `this` yet
  super(props);
  // ✅ Now it’s okay though
  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Để cho dễ giải thích tại sao nó phải gọi parent constructor trước khi có thể sử dụng this thì hãy xem xét một ví dụ dưới đây:

class Person {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

class PolitePerson extends Person {
 constructor(name) {
  this.greetColleagues(); // 🔴 This is disallowed, read below why
  super(name);
 }
 greetColleagues() {
  alert("Good morning folks!");
 }
}

Tỷ dụ như chúng ta được sử dụng biến this ở đây, một thời gian sau tôi thay đổi một chút ở hàm greetColleagues() như sau:

greetColleagues() {
  alert('Good morning folks!');
  alert('My name is ' + this.name + ', nice to meet you!');
 }

Nhưng bạn quên rằng this.greetColleagues() được gọi trước super() vì thế mà cái this.name nó không biết là cái nào hay nói cách khác thì this.name chưa được định nghĩa. Để tránh như vật thì JavaScript yêu cầu bạn phải gọi super ở đầu tiên là vì thế.

constructor(props) {
  super(props);
  // ✅ Okay to use `this` now
  this.state = { isOn: true };
 }

Tại sao lại truyền vào props?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn truyền tham số props vào super()? React.Component sẽ khởi tạo this.props ở trong constructor và xử lý như sau:

// Inside React
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

Nhưng bằng một cách nào đó, thậm chí khi bạn chỉ gọi super() mà không truyền props vào bạn vẫn có thể dùng this.props 😃) Nó đã làm như thế nào?

Hoá ra React tự động gán props cho instance ngay sau khi gọi constructor của bạn:

// Inside React
const instance = new YourComponent(props);
instance.props = props;

Đó là lý do mà tại sao bạn quên truyền props vào super() mà vẫn sử dụng được this.props

Như vậy có thể dùng super() thay thế cho super(props)

Có lẽ là không vì nó vẫn gây confusing. Lý do là vì React sẽ gắn this.props sau khi contructor của bạn đã chạy. Vì thế nó sẽ dẫn đến this.props vẫn là undifined từ lúc super() được gọi cho tới khi contructor kết thúc:

// Inside React
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

// Inside your code
class Button extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(); // 😬 We forgot to pass props
  console.log(props); // ✅ {}
  console.log(this.props); // 😬 undefined
 }
 // ...
}

Thậm chí nó còn có thể gây ra một vài khó khăn khi debug các hàm được gọi trong contructor. Đó là lý do tại sao tôi luôn khuyến khích sử dụng super(props)

class Button extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props); // ✅ We passed props
  console.log(props); // ✅ {}
  console.log(this.props); // ✅ {}
 }
 // ...
}

Source


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.