+2

Super trong ruby

Trong khi tìm hiểu dự án thì mình gặp rất nhiều đoạn những coder trước sử dụng super, lúc đầu lúng túng không biết dùng để làm gì, binding vào thì chả hiểu tại sao lại chạy thêm một đoạn log nữa ở đầu ra :v. Lúc này thì hỏi bác GG trước vậy =)), chúng ta cùng tìm hiểu nhé - đương nhiên là nếu bạn hứng thú 😃.

Super vs Super ()

Câu đầu tiên mình đọc được khi tìm kiếm về supersuper method calls the parent class method - method super gọi method ở class cha. Đơn giản thôi!, làm một ví dụ nhỏ là hiểu

class A
 def a
  puts 'class A'
 end
end

class B < A
 def a
  puts 'class B'
 end
end

B.new.a => "class B"

đây là ghi đề method #a chứ chưa sử dụng super =))

class A
 def a
  puts 'class A'
 end
end

class B < A
 def a message
  super
 end
end

B.new.a => "class A"

class B đang ghi đè method a của class A, trong method a của class B ta có thể gọi super mà không cần tham số truyền vào nào cả. Sau đó, Ruby cố tìm 1 method #a trong ancestor chain của class B. Hiểu đơn giản thì nó sẽ gọi được method #a trong class A và trả về kết quả như nè. Việc này rất hữu ích để sử dụng các inherited class.

Nhưng nếu như method #a trong class B có tham số truyền vào thì liệu có sử dụng được keyword super không? Thay đổi lại method #a trong class B và thử lại xem nào.

class B < A
 def a message
  super
 end
end

B.new.a => ArgumentError (wrong number of arguments (given 1, expected 0))

Trường hợp này xảy ra lỗi bởi vì method #a trong class A không có tham số nào cả. Nhưng ta vẫn cứ muốn truyền tham số vào thì phải làm thế nào? Lúc này ta có thêm super()

class B < A
 def a message
  super()
 end
end

B.new.a('Hello !') => "class A"

super with blocks

Cùng định nghĩa lại các method trên đã

class A
 def a
  yield
 end
end

class B < A
 def a
  super
 end
end

B.new.a { p 'Ielts Face-Off' } # => "Ielts Face-Off"

=> super đã gọi tới keyword yield để có thể thực hiện được khối block truyền vào

Cùng tóm tắt lại nào

 • Khi bạn gọi super mà không có tham số, Ruby sẽ gửi một thông điệp tới cha mẹ của đối tượng hiện tại, yêu cầu nó gọi một phương thức có cùng tên với phương thức gọi super. Nó tự động chuyển tiếp các tham số được truyền cho phương thức mà nó được gọi.
 • Được gọi với một danh sách tham số trống - super () - nó không gửi tham số cho phương thức cao hơn, ngay cả khi các tham số được truyền cho phương thức hiện tại.
 • Được gọi với các tham số cụ thể - super (a, b, c) - nó gửi chính xác các tham số đó.
 • Ta có thể truyền block thông qua việc gọi super đến parent class có keyword yield

Tks for reading!

Tài liệu tham khảo

http://rubylearning.com/satishtalim/ruby_overriding_methods.html

https://medium.com/rubycademy/the-super-keyword-a75b67f46f05

https://stackoverflow.com/questions/4632224/super-keyword-in-ruby


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.