+2

Sự kiện trong jQuery

Tiếp nối topic jQuery tháng 4, nay tôi viết topic jQuery events.

1. jQuery events là gì?

Tất cả các tác động của người dùng lên trang web mà trang web phản hồi lại kết quả được gọi là sự kiện.

Sự kiện là chỉ thời khắc chính xác một "hiện tượng" xảy ra. Ví dụ như di chuyển chuột qua một dòng link, clicks chọn check box/ radio button,...

2. Các events chính trong jQuery

a) Mouse events

 • click
 • dbclick
 • mouseenter
 • mouseleave
 • mousedown Ví dụ ta có code html và jQuery như sau
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<style>
 .blueColor{color: blue;}

</style>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("p.dbClick").dblclick(function(){
    $(this).hide();
  });

  $("p.click").click(function(){
    $(this).hide();
  });

  $("#clkToShowAll").click(function(){
    $("p").show();
  });

  $("#p1").mouseenter(function(){
    $(this).addClass("blueColor");
  });

  $("#p1").mouseleave(function(){
    $(this).removeClass("blueColor");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p class="dbClick" style="color: red;">If you double-click on me, I will disappear.</p>

<p class="click" style="color: red;">If you click on me, I will disappear.</p>

<p id="p1">If you move the mouse pointer on me, I'll change to Blue color, and return Black color if mouse pointer out</p>

<p id="clkToShowAll" style="color: green;">Click me show all!</p>

</body>
</html>

và kết quả có được http://gyazo.com/d2aa0859dc2506726e2855fa9e5bf6aa

b) Keyboard events

 • keypress
 • keydown
 • keyup

Tương tự ví dụ trên sau đây là code jQuery cho các sự kiện bàn phím.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
i = 0;
$(document).ready(function(){
  $("input").keypress(function(){
    $("span").text(++i);
  });

  $("input").keydown(function(){
    $("input").css("background-color", "yellow");
  });

  $("input").keyup(function(){
    $("input").css("background-color", "pink");
  });
});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

c) Form events

 • submit
 • change
 • focus
 • blur

Code jQuery cho các sự kiện form

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("form").submit(function(){
    alert("Submitted");
  });

  // hiển thị thông báo khi text box thay đổi nội dung.
  $("input").change(function(){
    alert("The text has been changed.");
  });
  // hiển thị thông báo khi nháy chuột rời khỏi text box.
  $("input").blur(function(){
    alert("This input field has lost its focus.");
  });
});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

d) Document/Window events

 • load
 • resize
 • scroll
 • unload

Code jQuery cho các sự kiện document

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
x = 0;
$(document).ready(function(){
  // sẽ bật thông báo khi file ảnh load xong
  $("img").load(function(){
    alert("Image loaded.");
  });
  // hiển thị sô lần thay đổi kích thước trình
  // duyệt
  $(window).resize(function(){
    $("span").text(++x);
  });

  // được gán với text area, hiển thị số lần
  // kéo lên xuống thanh scroll bar.
  $("div").scroll(function(){
    $("span").text(++x);
  });
});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

3. Đường đi của một sự kiện

Khi một sự kiện xảy ra trên trang thì cấu trúc cây của các phần tử DOM đều có khả năng xửa lý sự kiện.

Xét đoạn mã html như sau.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class='mainContent'>
<span class='date'><a href='httt://www.izwebz.com'>jQuery tutorial from izwebz</a></span>
<p> Khi một sự kiện xảy ra trên một trang, toàn bộ cấu trúc bậc thang của các phần tử DOM đều có cơ hội để xử lý sự kiện.
</p>
</body>
</html>

Có thể minh họa cấu trúc bậc thang của code như ảnh chapter-3-8.png

Khi đường link ở ví dụ trên được click thì ba thành phần như

, <span> và <a> đều có cơ hội để phản ứng lại click đó vì, cả 3 thành phần đó cùng nắm dưới con trỏ chuột, còn phần tử

thì không.

 • Event Capturing cho phép nhiều phần tử phản ứng lại với sự kiện click. Với code html trên thì sự kiện được gửi tới từ phần từ <div> rồi tới <span> rồi tới <a>.
 • Even Bubbling thì ngược lại, sự kiện gửi tới phần tử <a> trước rồi sau cùng là <div>.

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.