+4

Sự khác nhau giữa super() và super(props) trong constructor của một React Class Component

Khi tạo 1 Class Components trong React, chúng ta thường gọi super trong constructor của Component và cũng như truyền vào nó 1 props. Nhưng có thật sự cần thiết truyền props vào super hay không? React Document có viết

Class components should always call the base constructor with props.

và class ES6 phải gọi super nếu chúng là subclass. Tại sao phải đưa props vào trong super?

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) { 
  super();
  console.log(this.props); // undefined
  console.log(props); // defined
 }
render() {
  return <div>Hello {this.props.message}</div>; // defined
 }
}

Tuy nhiên nếu ta sử dụng super(props)

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) { 
  super(props);
  console.log(this.props); // props sẽ trả về dữ liệu.
 }
render() {
  return <div>Hello {this.props.message}</div>; // defined
 }
}

Như vây, việc truyền hoặc không truyền props vào trong super đều không ảnh hưởng đến việc dùng this.props ở ngoài constructor. Nhưng nếu bạn muốn dùng this trong constructor, bạn cần phải truyền nó vào trong super

Nguồn tham khảo: https://stackoverflow.com/questions/30571875/whats-the-difference-between-super-and-superprops-in-react-when-using-e


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí