Sự khác biệt giữa render và redirect_to trong Rails

Với những người mới bắt đầu tìm hiểu về Ruby on Rails, phương thức renderredirect_to có thể dễ gây nhầm lẫn. Hai phương thức này đều xuất hiện ở cuối các action của controller, tạo HTTP response để trả về và sau cùng đều hiển thị view mới trên web browser. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra sự khác nhau và khi nào nên dùng cho từng trường hợp.

render

Gọi tới render sẽ tạo một response đầy đủ trả về cho browser. Nếu không chỉ rõ render trong controller action, Rails sẽ tự động tìm kiếm và render template tương ứng dựa vào tên controller action.

#đoạn code dưới đây sẽ render app/views/foos/my_action.html.erb
class FoosController < ApplicationController
  def my_action
  end
end

Nếu bạn muốn render một view khác trong cùng controller, bạn có thể gọi render :action_name.

Hoặc render "another_controller/action" nếu bạn muốn render một view thuộc controller khác. Và thậm chí cả file ngoài Rails bằng cách chỉ rõ đường dẫn render "/users/another/apps/different_app/app/views/products/show".

Ngoài ra bạn cũng có thể render các định dạng khác như XML, JSON, Status Codes, Text, ...

#render một đoạn html ngắn 
render html: "<strong>Not Found</strong>".html_safe
#render định dạng application/json (@product.to_json sẽ được gọi tự động)
render json: @product
#render định dạng application/xml (@product.to_xml sẽ được gọi tự động)
render xml: @product 
#render định dạng text/javascript
render js: "alert('Hello Rails');"
#render status codes
render status: 500
render status: :forbidden

redirect_to

Khác với render công việc của redirect_to là điều hướng browser, yêu cầu browser tạo một request mới đến một URL khác. Ví dụ: redirect_to photos_url. Hoặc tới một website khác redirect_to "https://google.com".

Mặc định Rails sử dụng "302 Moved" redirect, ta có thể thay đổi bằng option status redirect_to photos_path, status: 301.

Ngoài ra còn có phương thức redirect_back hoạt động tương tự nhưng là điều hướng về trang trước lúc thực hiện request (buộc phải chỉ định option fallback_location).

Chú ý: redirect_toredirect_back không dừng method lại ngay mà chỉ thực hiện response, nghĩa là các câu lệnh sau đó trong method vẫn sẽ được thực thi.

Khi nào nên dùng?

Xét trường hợp sau

def index
 @books = Book.all
end
 
def show
 @book = Book.find_by(id: params[:id])
 if @book.nil?
  render action: "index"
 end
end

Khi biến @book là nil, bạn muốn render lại trang index nhưng render sẽ không chạy lại code của action index, vì thế biến @books sẽ không được khởi tạo và view sẽ không chính xác.

Điều bạn cần là browser thực hiện một request mới tới trang index, bằng cách sử dụng redirect_to action: :index thay thế.

Tuy nhiên, công việc lúc này lại trở nên dài dòng. Browser request một show action (books/1) và controller tìm kiếm với id được cung cấp nhưng không có kết quả, gửi lại 302 redirect response yêu cầu browser request đến index action. Browser lại tiếp tục tạo request mới, controller nhận request này, lấy dữ liệu từ database, render view và gửi trả lại cho browser. Trong trường hợp ứng dụng nhỏ thì việc thay thế trên lại không tối ưu hơn.

def index
 @books = Book.all
end
 
def show
 @book = Book.find_by(id: params[:id])
 if @book.nil?
  @books = Book.all
  flash.now[:alert] = "Your book was not found"
  render "index"
 end
end

Vậy khi nào nên dùng render, khi nào nên dùng redirect_to tùy thuộc vào bạn. Hãy luôn đặt câu hỏi có nên tạo một request mới? khi phải quyết định.

Tài liệu tham khảo

https://tosbourn.com/difference-between-redirect-render-rails/ http://guides.rubyonrails.org/layouts_and_rendering.html#using-render