+2

Sử dụng Yarn với Rails

Cài đặt Yarn

Để cài đặt Yarn bạn cần thực hiện các lệnh sau

MacOS

brew install yarn

Ubuntu

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn

Yarn với dự án thuần javascript

Chúng ta tạo một folder dự án tên là yarn_test tiếp đó ta dùng lệnh yarn init để khởi tạo file package.json chứa các thông tin cơ bản về dự án như tên dự án, phiên bản, mô tả, tác giả ...

mkdir yarn_test
cd yarn_test

yarn init

Ta có file package.json với nội dung như sau

{
  "name": "yarn-test",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Yarn test project",
  "main": "index.js",
  "author": "Author name",
  "license": "MIT"
}
Cài đặt với các gói phần mềm (thư viện)

Để cài đặt các gói thư viện cần cho dự án ta dùng lệnh yarn add

Ví dụ tôi sẽ cài thêm gói react như sau

yarn add react

Sau khi chạy lệnh trên ta thấy file package.json đã thêm một dependency là react

"dependencies": {
  "react": "^16.4.1"
}

Do lệnh trên ta không chỉ rõ phiên bản của react, Yarn tự động cài đặt một gói react với phiên bản mới nhất hiện tại là 16.4.1 (trong package.json yêu cầu là phiên bản lớn hơn hoặc bằng 16.4.1 bởi vì có thể phiên bản của react sẽ tăng trong tương lai).

Sử dụng Với các phiên bản ES cũ (nhỏ hơn 6) bạn dùng require

var React = require('react');

hoặc với ES6 trở lên

import React from('react');

Sử dụng yarn trong dự án Rails

Sử dụng yarn để quản lí các gói thư viện javascript với Rails cũng tương tự, khá đơn giản

Ta tạo một project làm ví dụ

rails new yarn_test

cd yarn_test

Tiếp đó ta chạy yarn init để tạo file package.json

yarn init

Ví dụ dự án cần dùng gói thư viện moment chẳng hạn. Ta sẽ làm sư sau

Đầu tiên bạn cài đặt thêm thêm gói moment như sau

yarn add moment

Ta thấy file package.json đã thêm gói moment này vào trong dependencies của nó

"dependencies": {
  "moment": "^2.22.2"
},

Kiểm tra trong node_modules bạn thấy một thư mục moment chứa code của thư viện moment đã được thêm vào

Vậy làm sao để sử dụng được nó với Rails ?

Với rails 5 đã tự thêm vào trong initializers/assets.rb như sau. Nếu bạn dùng các phiên bản Rails nhỏ hơn thì bạn cần thêm bằng cách thủ công

# Add Yarn node_modules folder to the asset load path.
Rails.application.config.assets.paths << Rails.root.join('node_modules')

Tiếp đó bạn thêm gói moment này vào vào file application.js là được

//= require moment/moment

Nếu bạn muốn sử dụng file min

//= require moment/min/moment.min

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.