+4

Sử dụng vòng lặp for…of trong Javascript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng vòng lặp for...of trong es6 nhé.
Cú pháp khai báo:

for (variable of iterable) {
  // ...
}

Trong mỗi lần lặp thì bạn có thể sử dụng các từ khóa như var, let, const để khai báo variable
Ví dụ:

1) Lặp qua mảng

let scores = [80, 90, 70];

for (let score of scores) {
  score = score + 5;
  console.log(score);
}

Output:

85
95
75

Nếu bạn không muốn thay đổi giá trị của biến score trong mỗi lần lặp, bạn có thể sử dụng từ khóa const để khai báo biến như bên dưới.

let scores = [80, 90, 70];

for (const score of scores) {
  console.log(score);
}

Output:

80
90
70

Để có thể truy cập được index của mỗi phần tử trong mỗi lần lặp, bạn có thể sử dụng phương thức entries() như bên dưới.

let colors = ['Red', 'Green', 'Blue'];

for (const [index, color] of colors.entries()) {
  console.log(`${color} is at index ${index}`);
}

Output:

Red is at index 0
Green is at index 1
Blue is at index 2

2) Sử dụng object destructuring với for…of

Hãy xem xét ví dụ sau:

const ratings = [
  {user: 'John',score: 3},
  {user: 'Jane',score: 4},
  {user: 'David',score: 5},
  {user: 'Peter',score: 2},
];

let sum = 0;
for (const {score} of ratings) {
  sum += score;
}

console.log(`Total scores: ${sum}`); // 14

Output:

Total scores: 14

3) Lặp qua strings

Hãy xem xét ví dụ sau:

let str = 'abc';
for (let c of str) {
  console.log(c);
}

Output:

a
b
c

4. sự khác nhau giữa for...of vs. for...in

Hãy xem xét ví dụ sau:

let scores = [10,20,30];
scores.message = 'Hi';

console.log("for...in:");
for (let score in scores) {
 console.log(score); 
}

console.log('for...of:');
for (let score of scores) {
 console.log(score);
}

Output:

for...in:
0
1
2
message
for...of:
10
20
30

Ở ví dụ trên for...in sẽ thực hiện lặp qua các thuộc tính của mảng scores

for...in:
0
1
2
message

Trong khi đó for...of thực hiện lặp qua các thành phần của mảng scores.

for...of:
10
20
30

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.