+1

Sử dụng vòng lặp for vẽ tam giác sao trong PHP

Viết chương trình in ra hình tam giác sao.

Hướng giải quyết:

 • Nhập vào số dòng in ra sao
 • Sử dụng vòng lặp loop để in ra được các hình tam giác khác nhau

Nhập vào số dòng


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="testsao.php" method=POST>
Nhập vào số dòng: <input type="number" name="soDong"><br />
<input type="submit">
</form>


</body>
</html>

Code demo

Tam giác vuông đơn giản

<?php
  $n= $_POST["soDong"];
  //Tam giac vuông đơn giản
  for($i=0; $i<$n; $i++) {
    for($j=0; $j<$i; $j++) {
      echo "*";
    }
    echo "<br>";
  }
?>

Tam giác vuông ngược

<?php
  $n= $_POST["soDong"];
  //Tam giac vuông ngược
  for ($i=0; $i<=$n; $i++) {
    for ($j=$n; $j>$i; $j--) {
      echo '*'; 
    }
    echo '<br>';
  }
?>

Tam giác đều

<?php
  $n= $_POST["soDong"];
  //Tam giác đều
  for ($i=0; $i<=$n; $i++){
    for ($j=$n; $j>$i; $j--) { 
      echo '&nbsp; &nbsp;'; 
    } 
    for ($k=0; $k<$i; $k++) { 
      echo '*&nbsp; &nbsp;'; 
    } 
    echo '<br>';
  }

?>

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.