0

Sử dụng userLayoutoutEffect trong ReactJs

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu:
 • Tổng quan về hook
 • Function useLayoutEffect
 • Khi nào chúng ta dùng useLayoutEffect
 • Sự khác nhau giưã useEffectuseLayoutEffect
Tổng quan về hook trong React

Một hook là một function có khả năng sử dụng state và các chức năng của react khi mà chúng không được viết trong một class component bởi ES6. useLayoutEffect cũng tương tự như useEffect, tất nhiên chúng sẽ có điểm khác nhau nhất định, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nêú bạn chưa biêts useEffect là gì ? hoạt động như thế nào ? thì hãy đọc bài viết này nhé .

Function useLayoutEffect

useEffectLayout lấy một hàm được gọi là effect làm đối số đầu tiên, và một mảng phụ thuộc làm đối số thứ hai. Đối số đầu tiên, effect, trả về một cleanup function hoặc giá trị undefined . useEffectLayout được minh hoạ như code dưới đây

import React, { useLayoutEffect } from "react";
const APP = props => {
 useLayoutEffect(() => {
  //Do something and either return undefined or a cleanup function
  return () => {
   //Do some cleanup here
  };
 }, [dependencies]);
};
Sự khác nhau giữa useEffectuseLayoutEffect**

Sự khác nhau giữa useEffectuseLayoutEffect là thời điểm chúng được gọi. Để hiểu được khi nào chúng được gọi, chúng ta theo dõi các render của DOM. Giả sử chúng ta triển khai một hook useEffect sau:

 1. User tương tác với App. VD: Click vào một button
 2. State của component sẽ thay đổi
 3. DOM sẽ thay đổi
 4. UI được thay đổi trên màn hình
 5. Hàm cleanup sẽ được gọi để clean những effect đã render trước đó nếu đối số thứ 2 của useEffect thay đổi.
 6. useEffect hook sẽ được gọi

Cần lưu ý rằng nếu một thành phần được hiển thị lần đầu tiên, chức năng dọn dẹp sẽ không được gọi vì không có tác dụng để cleanup. useEffect hook được gọi vào sau khi DOM đã được vẽ ra. Mặt khác, useLayoutEffect hook được gọi đồng bộ trước khi thay đổi được vẽ trên màn hình. Trình tự các bước được nêu ở trên để thực hiện useEffect có thể được sửa đổi cho useLayoutEffect như được hiển thị bên dưới

 1. User tương tác với App. VD: Click vào một button
 2. State của component sẽ thay đổi
 3. DOM sẽ thay đổi
 4. Hàm cleanup sẽ được gọi để clean những effect đã render trước đó nếu đối số thứ 2 của useEffect thay đổi.
 5. useLayoutEffect hook sẽ được gọi
 6. UI được thay đổi trên màn hình
Khi nào chúng ta dùng useLayoutEffect**

Bạn có thể sử dụng hook useLayoutEffec thay vì useEffect nếu hiệu ứng của bạn sẽ làm thay đổi DOM. useEffect được gọi sau khi màn hình được render. Do đó, việc biến đổi DOM một lần nữa ngay sau khi màn hình được vẽ, sẽ gây ra hiệu ứng nhấp nháy nếu khách hàng nhìn thấy trên trình duyệt.

Mặt khác, useLayoutEffect được gọi trước khi màn hình được vẽ nhưng sau khi DOM bị biến đổi. Có thể tránh được hành vi không mong muốn, làm biến đổi DOM ngay sau khi vẽ màn hình, được mô tả với hook useEffect ở trên.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.