+24

Sử dụng useReducer hook trong React

Bắt đầu từ useState

Nói về React Hook, đã có nhiều bài viết về useState, nó cho phép chúng ta sử dụng state và các chức năng khác của React (life cycle, side effect,...) mà không cần viết class component.

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Click me
   </button>
  </div>
 );
}

Ở trên là 1 ví dụ đơn giản; useState hook khởi tạo initialState là tham số truyền vào, trả về cặp state value count, và 1 hàm dùng để update state đó setCount, vì useState hook này cũng dễ hiểu nên mình chỉ nói ngắn gọn ngang đây thôi nhé.

Từ useState đến useReducer

Vậy nếu trong trường hợp logic state của component trở nên lớn và phức tạp hợp thì khi đó dùng ta sẽ dùng một hàm hook là useReducer sẽ giúp chúng ta dễ quản lý và tổ chức state tốt hơn.

Vậy useReducer là gì, thực chất là là một phiên bản nâng cao của useState, dùng trong trường hợp local state của component phức tạp, có nhiều action làm thay đổi state đó. Thay vì các bạn dùng nhiều useState hoặc useState với value là nested object/array và viết nhiều function để thay đổi state thì bây giờ các bạn có thể tổ chức state và các action làm thay đổi state đó 1 cách logic nhờ useReducer

Reducer là gì

Để sử dụng useReducer hook; đầu tiên chúng ta cần biết reducer là gì, đơn giản là một hàm có 2 tham số là state, action và trả về new state sau khi thực hiện một action, hãy tưởng tượng reducer như là một bộ chuyển đổi, nhận input, thực hiện action tác động đến input đó, rồi tạo ra output.

(state, action) => newState

Chúng ta cùng xem qua một reducer cụ thể nhé:

const todoReducer = (state, action) => {
 switch (action.type) {
  case 'DO_TODO':
   return state.map(todo => {
    if (todo.id === action.id) {
     return { ...todo, complete: true };
    } else {
     return todo;
    }
   });
  case 'UNDO_TODO':
   return state.map(todo => {
    if (todo.id === action.id) {
     return { ...todo, complete: false };
    } else {
     return todo;
    }
   });
  default:
   return state;
 }
};

Ở trên là một Todo reducer; state ban đầu là list items todo, có 2 kiểu action type để chuyển đổi 2 trạng thái tương ứng của item là complete: true or false.

Và sử sụng todoReducer đó như sau:

const initialTodos = [
 {
  id: 'a',
  task: 'Learn React',
  complete: false,
 },
 {
  id: 'b',
  task: 'Learn Firebase',
  complete: false,
 },
];

const action = {
 type: 'DO_TODO',
 id: 'a',
};

const newTodos = todoReducer(initialTodos, action);

console.log(newTodos);
// [
//  {
//   id: 'a',
//   task: 'Learn React',
//   complete: true,
//  },
//  {
//   id: 'b',
//   task: 'Learn Firebase',
//   complete: false,
//  },
// ]

Đó là 1 ví dụ đơn giản về reducer, cũng dễ hiểu đúng không nào, và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu useReducer hook trong React nhé

useReducer hook

Như đã nói ở trên useReducer hook được sử dụng trong trường hợp component có state phức tạp và có nhiều action type làm thay đổi state đó.

useReducer function nhận vào reducerinitialState khởi tạo ban đầu, trả về state hiện tại và dispatch function dùng để trigger 1 action

Ok, chúng ta sẽ viết một TodoApp có thể render ra list item và toggle item đó đã hoàn thành hay chưa nhé, mình sẽ sử dụng lại todoReducerinitialTodos như trên nhé

import React from 'react';

const initialTodos = [...]; // same as above
const todoReducer = (state, action) => newState; //same as above

const App = () => {
 const [todos, dispatch] = React.useReducer(
  todoReducer,
  initialTodos
 );

 const handleChange = todo => {
  dispatch({
   type: todo.complete ? 'UNDO_TODO' : 'DO_TODO',
   id: todo.id,
  });
 };

 return (
  <ul>
   {todos.map(todo => (
    <li key={todo.id}>
     <label>
      <input
       type="checkbox"
       checked={todo.complete}
       onChange={() => handleChange(todo)}
      />
      {todo.task}
     </label>
    </li>
   ))}
  </ul>
 );
};

export default App;

Ở ví dụ trên:

 • React.useReducer: dòng này sử dụng useReducer với 2 tham số todoReducerinitialTodos, trả về todos hiện tại và dispatch dùng để send action đến reducer làm thay đổi list todos
 • handleChange: hàm này dùng để dispatch action chuyển đổi trạng thái của item là hoàn thành or chưa hoàn thành
 • Tiếp theo chúng ta sẽ render ra list item todos đi kèm với 1 checkbox để switch trạng thái complete của item đó, mỗi lần check or uncheck thì sẽ call handleChange
 • Mỗi lần switch trạng thái hoàn thành như vậy sẽ update todos và component sẽ đươcj render lại với list todos vừa được update

Kết Luận

React useReducer hook là một cách hữu ích để quản lý state trong React bên cạnh useState, và nó có thể kết hợp với context dùng để quản lý state trong một ứng dụng mà có thể không cần sử dụng đến redux

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc, hãy chờ bài biết tiếp theo của mình nhé 😀

Refs: https://reactjs.org/docs/hooks-reference.html#usereducer https://www.robinwieruch.de/react-usereducer-hook/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí