+8

Sử dụng TypeScript với React-Hooks

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng type vào các hook trong xây dựng ứng dụng react-typescript

I. Sử dụng type với useState

useState chắc chắn là hook được gần như hàng ngày đối với mỗi react dev,useState cho phép chúng ta khởi tạo và quản lý state bên trong function component tương tự như this.state trong class component, sau đây là ví dụ đơn giản sử dụng useState để khai báo một state với typescript

import React from 'react'

const App: React.FC = () => {
  const [inputValue, setInputValue] = React.useState<string>('')

  return (
    <div className="main">
      <input
        placeholder="type something..."
        value={inputValue}
        onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)}
       />
    </div>
  );
}

Để chỉ định type cho state được tạo ra bởi useState, ta chỉ định type với cú pháp useState<type>(defaultValue). Lưu ý là chúng ta hoàn toàn có thể chỉ định type hỗn hợp đối với state: useState<string | null>(null).

II. Sử dụng type với useRef

Tương tự với createRef trong classe component, useRefhook giúp tạo ra một đối tượng cho phép liên kết với phần tử DOM bên trong function component. Việc chỉ định type cho đối tượng ref sử dụng useRef khá tượng tự với useState ở trên, có thể thấy rõ hơn qua ví dụ dưới đây:

import React from 'react'

const App: React.FC = () => {
  const [inputValue, setInputValue] = React.useState<string>('')
  const mainRef = React.useRef<HTMLDivElement | null>(null)

  return (
    <div ref={mainRef} className="main">
      <input
        placeholder="type something..."
        value={inputValue}
        onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)}
       />
    </div>
  );
}

III. Sử dụng type với useContext

useContext cho phép bạn thao tác với Context API một cách dễ dàng hơn, nếu chưa tìm hiểu về Context API, hãy hiểu đơn giản nó là một api của React cho phép chúng ta tạo ra những state có thể truy cập tới bởi các component thấp hơn mà không mất công truyền props và nhiều cấp components, tham khảo thêm tại đây.
Với typescript, chúng ta cần chỉ định type từ bước tạo ra context

import React from 'react'
  
interface User {
 name: string;
 age: number;
}
  
const UserContext = React.createContext<User[] || []>([]);
  
const App: React.FC = () => {
  const userList = React.useState<User[] | []>([{
      name: 'User 01',
      age: 15
  }]) 
  return (
  <UserContext.Provider value={{ userList }}>
    <ChildComponent />
  </UserContext.Provider>
  )
}

Sau đó chỉ định type ở bước truy cập tới data

const ChildComponent: React.FC = () => {
   const { userList } = React.useContext<User[] | []>(UserContext)
   return (
    <div>
      {userList.map(user => (
        <UserItem user={user} />
      ))}
    </div>
  ); 
 }

Bằng cách trên, chúng ta đã có thể xử lý type đối với state được tạo bởi Context API.

III. Sử dụng type với useReducer

useReducer là một lựa chọn thay thế useState khi chúng ta cần quản lý những state phức tạp, khá tương đồng với cách quản lý state với thư viện redux, có lẽ vì vậy mà nó có cái tên reducer.
Để sử dụng useReducer với typescript đúng cách, ta cần lưu ý việc chỉ định type cho actionstate, sẽ hơi khác nhau một chút, giả sử ta có một state đơng giản, chứ một giá trị count và hai actions cho phép chúng ta tăng (increase) hoặc giảm (decrease) giá trị count, ta sẽ làm như sau.

import React from 'react'

enum ActionTypes {
   INCREMENT = 'INCREMENT',
   DECREMENT = 'DECREMENT'
}

interface TypeActions {
  type: ActionTypes,
  ue: number,
}
 
interface TypeState {
  count: number;  
}

const initialState: TypeState = {
  count: 0
}

Ta sử dụng interface để khai báo type cho state, actions và sử dụng enum - api của Typescript cho phép chúng ta định nghĩa một nhóm các tên biến không thay đổi, dùng để định nghĩa các trường hợp type sẽ có của actions. Sau khi đã setup xong, chúng ta chỉ việc khai báo reducer:

const reducer: React.Reducer<TypeState, TypeActions> = (state, action) => {
 switch (action.type) {
  case ActionTypes.INCREMENT:
   return { count: state.count + action.value };
  case ActionTypes.DECREMENT:
   return { count: state.count - action.value };
  default:
   return state;
 }
};

Sau đó sử dụng reducer vừa được tạo bên trong component:

 const App: React.FC = () => {
 const [state, dispatch] = React.useReducer<React.Reducer<TypeState, TypeActions>>(
  reducer,
  initialState
 );

 return (
  <div className="App">
   <h1>Count: {state.count}</h1>
   <button
    onClick={() =>
     dispatch({ type: ActionTypes.INCREMENT, value: countValue })
    }> +
   </button>
   <button
    onClick={() =>
     dispatch({ type: ActionTypes.DECREMENT, value: countValue })
    }> -
   </button>
  </div>
 );
}

Trên đây mình vừa chia sẻ cách sử dụng typescript với một số hàm React Hooks, bài viết được tham khảo từ bài viết The React TypeScript Cheatsheet – How To Set Up Types on Hooks, hi vọng những thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.