+3

Sử dụng tooltip dễ dàng hơn trong VueJs với v-tooltip

Giới thiệu

Chào mọi người, mình lại trở lại đây 😄

Như mọi người cũng đã biết Tooltip là một thứ đã quá quen thuộc và quan trọng đối với lập trinh web. Đặc biệt là khi dùng để hiển thị các chú thích, các tiêu đề, hay nội dung dài mà bạn không thể hiển thị đầy đủ trên UI để tránh việc vỡ UI của website khi responsive. Với Html bạn chỉ cần đưa nội dung hiển thị vào thuộc tính title của thẻ là bạn đã có một tooltip đơn giản và nội dung này sẽ hiển thị ra khi bạn hover vào thẻ đó. Tuy nhiên dùng mặc định như vậy thì Ui sẽ không được đẹp cho lắm, nhiều lúc người dùng sẽ yêu cầu hiển thị tooltip với UI đẹp hơn, đó chính là lúc bạn cần custom lại. Tuy nhiên việc custom bằng tay sẽ gây tốn thời gian không đáng có, nhất là đối với các dự án yêu cầu gấp, chính vì vậy các thư viện hỗ trợ việc custom tooltip đã ra đời như JqueryUI, Bootstrap,... hỗ trợ tối đa cho các lập trình viên.

Trong VueJs cũng vậy, bạn có thể sử dụng các thư viện kể trên. Tuy nhiên có một package dành riêng cho VueJs để sử dụng Tooltip một cách dễ dàng, tiện lợi, dễ tùy biến hơn, đó là v-tooltip. Trong bày viết này chúng ta cùng tìm hiểu nó nhé.

Cài đặt

Npm

Bạn cần copy và paste lệnh sau vào terminal để cài đặt vue-tooltip:

npm install --save v-tooltip

CDN

<script src="https://unpkg.com/v-tooltip"></script>

Sử dụng

Sau khi cài đặt v-tooltip, bạn chỉ cần import nó vào ứng dụng của bạn.

import Vue from 'vue'
import VTooltip from 'v-tooltip'

Vue.use(VTooltip)

Hoặc có thể sử dụng trực tiếp trong từng component:

import Vue from 'vue'
import { VTooltip, VPopover, VClosePopover } from 'v-tooltip'

Vue.directive('tooltip', VTooltip)
Vue.directive('close-popover', VClosePopover)
Vue.component('v-popover', VPopover)

Sau đó bạn chỉ cần truyền nội dung vào thuộc tính v-tooltip là bạn đã có một tooltip đơn giản như sau:

Thay đổi vị trí tooltip

Bạn có thể thay đổi vị trí của tooltip một cách dễ dàng bằng cách thêm các thuộc tính nối sau v-tooltip, ví dụ như: v-tooltip.bottom, v-tooltip.bottom-start, v-tooltip.left,...

Các thuộc tính khả dụng: auto, auto-start, auto-end, top, top-start, top-end, right, right-start, right-end, bottom, bottom-start, bottom-end, left, left-start, left-end.

Sử dụng Object

Bạn có thể dùng Object để thiết lập cho v-tooltip:

<button v-tooltip="{ content: 'You have ' + count + ' new messages.' }">

Với việc sử dụng Object bạn có thể thêm các class custom vào để có thể thay đổi css mặc định của tooltip:

<button v-tooltip="{ content: 'You have ' + count + ' new messages.', classes: ['custom-1', 'custom-2'] }">

Một số tùy chọn nổi bật của v-tooltip:

<button v-tooltip="options">
 • content: Nội dung hiển thị của tooltip. Có thể là một function trả về một nội dung (text) hoặc trả về một Promise.
 • classes: Thêm các class custom vào tooltip.
 • html: Boolean - Cho phép hiển thị Html trên tooltip hay không.
 • delay: Thiết lập độ trễ cho việc hiện/ẩn tooltip ({ show: 500, hide: 100 }), đơn vị là ms.
 • trigger: Định nghĩa các sự kiện kích hoạt tooltip (hover, click, focus hoặc manual). Có thể thiết lập nhiều sự kiện bằng cách ghi liên tiếp các sự kiện cách nhau bởi 1 khoảng trắng (Ex: 'focus hover'). Lưu ý rằng manual không thể kết hợp với các sự kiện khác.
 • show: Boolean - Ẩn/hiện tooltip khi sử dụng sự kiện manual ({trigger: 'manual'})
 • autoHide: Boolean - Tự động đóng tooltip khi mouseover.
 • loadingClass: Thêm class cho tooltip khi nội dung đang được tải.
 • loadingContent: tương tự như content, nội dung ở tùy chọn này sẽ được hiển thị khi tooltip đang được tải.
 • ... (bạn có thể xem thêm các tùy chọn khác ở đây)

Async content

Như mình đã nói ở trên, tùy chọn content có thể là một Promise để tải nội dung hiển thì cho tooltip từ một server nào đó về:

<button
 v-tooltip="{
  content: asyncMethod(),
  loadingContent: 'Please wait...',
  loadingClass: 'content-is-loading',
 }"
>Hover me!</button>

Manual trigger

Bạn có thể giữ cho tooltip luôn hiển thị bằng cách sử dụng tùy chọn triggershow:

Tooltip auto-hiding

Mặc định khi bạn hover hay click vào bên trong tooltip thì nó sẽ tự động ẩn đi, để tắt chức năng này bạn cần thiết lập tùy chọn autoHide thành false:

Component của v-tooltip

Bạn có thể hiển thị các components bên trong tooltip bằng cách sử dụng v-popover component như sau:

Một số thuộc tính của Popover Component:

 • open: Boolean - Cho phép ẩn hoặc hiện popover
 • delay: tương tự như v-tooltip ở trên
 • trigger: tương tự như v-tooltip ở trên
 • autoHide: Ẩn popover nếu click ra bên ngoài
 • openGroup: Nếu tùy chọn này được thiết lập thì sẽ đóng tất cả các popover có giá trị open-group khác hiện tại hoặc các popover chưa thiết lập tùy chọn này.
 • penClass: Thêm class vào popover khi nó được mở
 • handleResize: Tự động cập nhật vị trí của popover khi kích thước của element bị thay đổi
 • ... (bạn có thể xem thêm các tùy chọn khác ở đây)

Một số sự kiện (event) của Popover Component:

 • update:open(Boolean): Cho phép bạn sử dụng .sync modifier trên thuộc tính open
 • apply-show - Emitted sau khi delay
 • apply-hide - Emitted after the hide delay hiển thị popover
 • auto-hide - Emitted khi popover bị đóng nếu click ra ngoài.
 • close-directive - Emitted khi popover bị đóng bằng Close directive.
 • close-group - Emitted khi popover bị đóng bởi một popover có giá trị open-group khác được mở.
 • resize - Emitted khi kích thước của content thay đổi, bạn cần thiết lập thuộc tính handleResize thành true.
 • .... (bạn có thể xem thêm các sự kiện khác ở đây)

Close directive

Sử dụng v-close-popover directive trên một phần tử bên trong popover để đóng popover khi click phần tử đó:

Bạn có thể thiết lập v-close-popover thành true hoặc false để bật hoặc tắt directive này (mặc định là true):

<button v-close-popover="false">Close</button>
<button v-close-popover="true">Close</button>

Bạn có thể đóng tất cả popover trong trang với modifier all:

<a v-close-popover.all>Close All</a>

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm nhiều ví dụ khác về v-tooltip ở đây

Kết luận

Qua bài viết mình đã giới thiệu cho các bạn v-tooltip, đây lại là một package đơn giản nhưng cực kì hữu dụng nữa trong VueJs, package này sẽ giúp cho các bạn khi làm việc với tooltippopover sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Hi vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn, nhất là những bạn mới tìm hiểu về VueJs 😄

Tham khảo

https://github.com/Akryum/v-tooltip


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.