Sử dụng thư viện pgjdbc-ng cho Postgresql LISTEN và NOTIFY

1. Sử dụng pgjdbc-ng để cải thiện chi phí

pgjdbc-ng là giải pháp hoàn hảo khi sử dụng Postgresql LISTEN và NOTIFY. Tôi có nhu cầu được thông báo khi một bảng có một hàng được insert Sau khi được thông báo tôi có thể đọc dữ liệu được insert để hoàn tất quá trình xử lý của mình. Ý tưởng ban đầu là thăm dò cơ sở dữ liệu cứ sau 10 giây để xem nếu một hàng mới được insert vào. Lựa chọn này sẽ làm việc nhưng quá nhiều chi phí. pgjdbc-ng là những gì tôi cần.

2. Đúng thứ tôi cần

Nhìn xung quanh tôi thấy rằng Postgresql có các câu lệnh LISTEN và NOTIFY hỗ trợ xử lý sự kiện mà tôi đang tìm kiếm. Một vấn đề, mặc định JDBC Postgresql driver không chặn chờ đợi sự kiện xảy ra. Thay vào đó, bạn cần tiếp tục thăm dò cơ sở dữ liệu cho các sự kiện. Tốt hơn về chi phí vì không có truy vấn nào thực sự được thực thi nhưng không tối ưu. Tôi thấy rằng pgjdbc_ng là JDBC driver được viết lại, nó chặn và chờ đợi một sự kiện xảy ra. Giải pháp hoàn hảo! Ngoài ra, như một lưu ý phụ, các thư viện Postgresql C hoạt động hơi khác một chút. Dưới đây là một ví dụ về việc thực hiện C.

Điều gì cần thiết để thực hiện công việc này bằng cách sử dụng pgjdbc-ng?

 1. Bảng để theo dõi
 2. PSQL function để gửi sự kiện thông báo với tải trọng
 3. Kích hoạt PSQL để gọi function trên và trên một hàng insert
 4. Mã Java để nghe các sự kiện

Tạo bảng Notification

CREATE TABLE notification
(
 book_id  CHAR(8) NOT NULL
  CONSTRAINT notifycation_pkey
  PRIMARY KEY,
 updated_date TIMESTAMP
);

PSQL function để gửi sự kiện thông báo với tải trọng

CREATE OR REPLACE FUNCTION book_update_notify() RETURNS TRIGGER AS $realtime_book_disable$
BEGIN
 IF NEW.book_id IN (
  SELECT n.book_id FROM notifycation n
 ) THEN
  UPDATE notification SET updated_date=now() WHERE book_id=new.book_id
 ELSE
  INSERT INTO notification(book_id , updated_date) VALUES (new.book_id, now());
 END IF;
 PERFORM pg_notify('permit_update', json_build_object('table', TG_TABLE_NAME, 'book_id', new.book_id, 'type', TG_OP)::text);
 RETURN NEW;
END;
$realtime_book_disable$ LANGUAGE plpgsql;

Kích hoạt PSQL để gọi function trên và trên một hàng insert

CREATE TRIGGER users_notify_update AFTER UPDATE OF public_state ON book FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE book_update_notify();

Mã Java để nghe các sự kiện

import com.impossibl.postgres.api.jdbc.PGConnection;
import com.impossibl.postgres.api.jdbc.PGNotificationListener;
import com.impossibl.postgres.jdbc.PGDataSource;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque;
public class ListenNotify {
//   Create the queue that will be shared by the producer and consumer
  private BlockingQueue queue = new LinkedBlockingDeque<>();
  // Database connection
  PGConnection connection;
  public ListenNotify() {
// Get database info from environment variables
    String DBHost = "localhost";
    String DBName = "test";
    String DBUserName = "postgres";
    String DBPassword = "postgres";
// Create the listener callback
    PGNotificationListener listener = new PGNotificationListener() {
      @Override
      public void notification(int processId, String channelName, String payload) {
// Add event and payload to the queue
        queue.add("/channels/" + channelName + " " + payload);
      }
    };
    try
    {
// Create a data source for logging into the db
      PGDataSource dataSource = new PGDataSource();
      dataSource.setHost(DBHost);
      dataSource.setPort(5432);
      dataSource.setDatabase(DBName);
      dataSource.setUser(DBUserName);
      dataSource.setPassword(DBPassword);
// Log into the db
      connection = (PGConnection) dataSource.getConnection();
// add the callback listener created earlier to the connection
      connection.addNotificationListener(listener);
// Tell Postgres to send NOTIFY book_update to our connection and listener
      Statement statement = connection.createStatement();
      statement.execute("LISTEN book_update");
      statement.close();
    }
    catch (SQLException e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public BlockingQueue getQueue()
  {
    return queue;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
// Create a new listener
    ListenNotify ln = new ListenNotify();
// Get the shared queue
    BlockingQueue queue = ln.getQueue();
// Loop forever pulling messages off the queue
    while (true)
    {
      try
      {
// queue blocks until something is placed on it
        String msg = (String) queue.take();
// Do something with the event
        System.out.println(msg);
      }
      catch (InterruptedException e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

Kiểm tra

insert into permit values ('Bi quyết tán gái', 150000);

Bạn sẽ thấy đầu ra như sau: /channels/book_update{“table” : “book”, “action” : “UPDATE”, “data” : {“bookId”:6,”name”:"Bi quyet tan gai","price":150000}}