+5

Sử dụng Styled-components cơ bản trong ReactJS

Mở đầu

Styled-components là gì ?

Styled-component là một thư viện CSS-in-JS tuyệt vời dành cho ReactJS. Nó giúp bạn có thể tùy biến và quản lý code CSS một cách dễ dàng.

Cài đặt Styled-components như sau:

# with npm
npm install styled-components

# with yarn
yarn add styled-components

Styled-components cơ bản

Khi làm việc với Styled-component các component được viết trong file với đuôi .ts hoặc .js.

Với các ví dụ bên dưới mình sẽ tạo components trong file styles.js.

Sau đó bạn cần phải thực hiện export , import

Tạo một component bằng styled-components

import styled from 'styled-components';
// Tạo một component Title và nó sẽ render ra thẻ h1 với các styles
const Title = styled.h1`
 font-size: 16px;
 text-align: center;
 color: black;
`;

// Tạo một component Wrapper và nó sẽ render ra thẻ section với các styles
const Wrapper = styled.section`
 padding: 60px;
 background: blue;
`;

// Sử dụng Title và Wrapper như là một React component
render(
 <Wrapper>
  <Title>
   Hello World!
  </Title>
 </Wrapper>
);

Props

Bạn cũng có thể truyền props qua một component như React để có thể tùy biến CSS.

import styled from 'styled-components';
// Tạo một Button với các styles như sau:
const Button = styled.button`

/* ở đây nhận vào một props primary dùng toán tử 3 ngôi để kiểm tra và set giá trị cho background */

 background: ${props => props.primary ? "palevioletred" : "white"};
 color: ${props => props.primary ? "white" : "palevioletred"};
 padding: 0.25em 1em;
 border: none;
 border-radius: 3px;
`;

render(
 <div>
  <Button>Normal</Button>
  <Button primary>Primary</Button>
 </div>
);

Một ví dụ khác cho việc pass props.

// Tạo một input component
const Input = styled.input`
 color: ${props => props.inputColor || "palevioletred"};
 background: papayawhip;
 border: none;
 border-radius: 3px;
`;

render(
 <div>
  <Input defaultValue="Không màu" type="text" />
  <Input defaultValue="Có màu" type="text" inputColor="rebeccapurple" />
 </div>
);

Extending Styles

Là một cách dễ dàng để tạo ra một component mới được kế thừa những styles của component cũ.

import styled from 'styled-components';
// Tạo một component Button có màu blue
const Button = styled.button`
 color: blue;
 font-size: 1em;
 border: none;
 border-radius: 3px;
`;

// Tạo một RedButton kế thừa những style từ Button component phía trên và ghi đè, thêm mới một số styles
const RedButton = styled(Button)`
 color: red;
 border-color: red;
`;

render(
 <div>
  <Button>Normal Button</Button>
  <RedButton>Red Button</RedButton>
 </div>
);

Styling any component

Tính năng này giúp chúng ta có thể CSS cho một component bất kì ví dụ như Link trong React-router-dom.

import styled from 'styled-components';
// Thực hiện việc import Link từ React-router-dom
// Tạo một component mới kế thừa từ Link component
const StyledLink = styled(Link)`
 color: palevioletred;
 font-weight: bold;
`;

render(
 <div>
  <Link>Link chưa được CSS</Link>

  <StyledLink>Sau khi CSS</StyledLink>
 </div>
);

CSS Selector

Trong Styled-components có thể sử dụng những CSS selector cơ bản như > , + , ~ ...

Và sử dụng Nesting như SASS

import styled from 'styled-components';
const Thing = styled.div`
 color: blue;
 /* & ở đây đại diện cho thẻ div được hiểu như sau div:hover */
 &:hover {
  color: red; // <Thing> khi hover vào thẻ div
 }

 & ~ & {
  background: tomato; // <Thing> nằm phía sau không trực tiếp của <Thing>
 }

 & + & {
  background: lime; // <Thing> nằm phía sau trực tiếp của <Thing>
 }

 &.something {
  background: orange; // <Thing> có class .something
 }

 & .something {
  border: 1px solid; // element có class .something nằm bên trong <Thing>
  display: block;
 }

 .something-else & {
  border: 1px solid; // <Thing> nằm bên trong của element có class .something-else
 }
`

render(
 <React.Fragment>
  <Thing>Hello world!</Thing>
  <Thing>How ya doing?</Thing>
  <Thing className="something">The sun is shining...</Thing>
  <div>Pretty nice day today.</div>
  <Thing>Don't you think?</Thing>
  <div className="something-else">
   <Thing>Splendid.</Thing>
  </div>
 </React.Fragment>
)

Animations

import styled from 'styled-components';
import { keyframes } from 'styled-component';
// Tạo keyframes
const rotate = keyframes`
 from {
  transform: rotate(0deg);
 }

 to {
  transform: rotate(360deg);
 }
`;

// áp dụng vào animation css
const Rotate = styled.div`
 display: inline-block;
 animation: ${rotate} 2s linear infinite;
 padding: 2rem 1rem;
 font-size: 1.2rem;
`;

render(
 <Rotate>💅🏾</Rotate>
);

Sử dụng Styled-component trong React như thế nào ?

import React from 'react'
import styled from 'styled-components'

const StyledCounter = styled.div`
 /* ... */
`
const Paragraph = styled.p`
 /* ... */
`
const Button = styled.button`
 /* ... */
`

// Một component đơn giản là Counter
export default const Counter = () => {
 const [count, setCount] = useState(0);

 render() {
  return (
   <StyledCounter>
    <Paragraph>{count}</Paragraph>
    <Button onClick={() => setCount(count + 1)}>+</Button>
    <Button onClick={() => setCount(count - 1)}>-</Button>
   </StyledCounter>
  )
 }
}

Kết luận

Trên đây là những tính năng cơ bản của Styled-components. Mặc dù cơ bản nhưng nó đủ để bạn có thể ứng dụng vào ReactJS rồi.

Hãy đón xem phần 2 với nhưng tính năng như theme, global, css nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.