+8

Sử dụng styled-component trong ứng dụng Nextjs

Nextjs là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn xây dựng ứng dụng react theo hướng server rendering. Và styled-components là lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn style cho ứng dụng react của mình theo hướng css-in-js. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng styled-components trong ứng dụng nextjs, mặc định thì nextjs đã cung cấp cho chúng ta một cách để sử dụng css-in-js đó là sử dụng công cụ styled-jsx, tuy nhiên nếu như bạn không thích sử dụng styled-jsx vì phải viết css trong jsx khiến cho component trở nên dài dòng hơn, hoặc bạn đã quá quen với styled-components và không muốn thay đổi, hãy thêm vào project một chút thiết lập và chúng ta có thể đạt được mong muốn đó.

1. Khởi tạo project nextjs

Chúng ta tạo thư mục dự án bằng lệnh sau

mkdir nextjs-with-styled-components && cd nextjs-with-styled-components

Khởi tạo package.json và cài đặt các thư viện cần thiết cho một ứng dụng nextjs

npm init -y
npm install react react-dom next

Tiếp đó, chúng ta thêm vào các commands cần thiết cho ứng dụng, bằng cách chỉnh sửa trong package.json

...
"scripts": {
 “dev”: "next",
 "build": "next build",
 "start": "next start"
}
...

Tiếp theo ta khởi tạo một page đầu tiên tạo thư mục pages

mkdir pages
cd pages
touch index.js

Thêm đoạn mã sau vào file pages/index.js vừa tạo:

function HomePage() {
 return <div>Home Pages</div>
}

export default HomePage

Xong, chúng ta đã khởi tạo xong project next cơ bản, kiểm tra thành quả bằng cách chạy command

npm run dev

Truy cập địa chỉ http://localhost:3000, ta sẽ thấy trang HomPage của ứng dụng vừa tạo.

2. Cài đặt và thiết lập styled-components

Sau khi đã thiết lập xong project cơ bản, tiếp theo ta sẽ cài đặt styled-components

npm install styled-components

Chúng ta cũng cần cài đặt thêm một thư viện nữa, tên là babel-plugin-styled-components, nó sẽ giúp hashed className trong các components giữa các môi trường (cần có trong server rendering).

npm install -D babel-plugin-styled-components

Sau đó chúng ta cần thêm một chút thiết lập để babel sử dụng plugin vừa cài đặt trong quá trình compile mã nguồn, đầu tiên tạo file .babelrc trong thư mục dự án

touch .babelrc

Sau đó thêm đoạn mã thiết lập như sau

{ 
 "presets": ["next/babel"], 
 "plugins": [
   ["styled-components", { "ssr": true }]
  ]
}

Bây giờ ta sẽ thêm styled-components vào pages/index.js để kiểm tra xem đã có thể sử dụng được styled-components hay chưa.

import styled from 'styled-components'

const Wrapper = styled.div`
 color: red;
 text-align: center;
`

function HomePage() {
  return (
    <Wrapper>Home Pages</Wrapper>
  )
}

Sau đó thử start lại ứng dụng

npm run dev

Có vẻ là đã được rồi phải không, trang Home của chúng ta đã hiện ra với đúng phần style mà chúng ta vừa thêm vào, tuy nhiên có một vấn đề là khi chúng ta vào trang, thì trang Home được load ra với phần html chưa có css, sau đó mới hiển thị đúng style, và sẽ có một hiệu ứng không đẹp xảy ra khi refresh. Nguyên nhân là styled-components đã không được render từ phía server mà chỉ sau khi ta load trang html về tới trình duyệt, phần css sinh ra từ styled-components mới được compileload ra, ta có thể thấy lỗi này khi bật chế độ inspect và kiểm tra phần nextwork của trình duyệt, dựa vào đó ta có thể thấy styled-components chưa được render từ phía server. Để fix lỗi trên, chúng ta tạo file _document.js trong thư mục pages, và tthêm vào đoạn mã như sau:

import Document from 'next/document'
import { ServerStyleSheet } from 'styled-components'

export default class MyDocument extends Document {
 static async getInitialProps(ctx) {
  const sheet = new ServerStyleSheet()
  const originalRenderPage = ctx.renderPage

  try {
   ctx.renderPage = () =>
    originalRenderPage({
     enhanceApp: (App) => (props) =>
      sheet.collectStyles(<App {...props} />),
    })

   const initialProps = await Document.getInitialProps(ctx)
   return {
    ...initialProps,
    styles: (
     <>
      {initialProps.styles}
      {sheet.getStyleElement()}
     </>
    ),
   }
  } finally {
   sheet.seal()
  }
 }
}

Chạy lại ứng dụng, ta sẽ thấy không còn bị lỗi trên nữa.

3. Thêm thiết lập Theme

Chúng ta đã thêm styled-components vào ứng dụng nextjs, tuy nhiên vì nextjs sử dụng cơ chế server rendering mỗi pages sẽ là một ứng dụng react riêng biệt, vậy làm thế nào để chúng ta thêm vào đó những phần config chung cho tất cả các pages, như styled-components theme hay redux store ?
Trong thư mục pages chúng ta hãy tạo ra file _app.js và thêm vào đoạn mã sau

import App from 'next/app'
import { ThemeProvider } from 'styled-components'

const theme = {
 colors: {
  primary: '#0070f3',
 },
}

export default class MyApp extends App {
 render() {
  const { Component, pageProps } = this.props
  return (
   <ThemeProvider theme={theme}>
    <Component {...pageProps} />
   </ThemeProvider>
  )
 }
}

Hiểu một cách đơn giản nhé, chúng ta tạo ra file _app.js trong đó chúng ta sinh ra một components mở rộng từ next/app. Trong quá trình render từ phía server, Next sẽ luôn đặt page vào trong MyApp. MyApp sẽ luôn được render ở tất cả các pages.
Vậy là chúng ta đã thiết lập thành công styled-components vào nextjs và có thể sử dụng công cụ style-in-js quen thuộc trong ứng dụng server rendering. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.