+1

Sử dụng Streams filter trong java 8

Trong bài này tôi sẽ minh họa làm thế nào để sử dụng stream filter(),collect(),findAny() hoặc orElse() trong java 8 Trong java 8 họ đã thêm stream api,nó tương tự như collection.Khiến cho việc code nhanh hơn và perfoment tốt hơn

 1. Streams filter() và collect() 1.2. trước java 8,chúng ta filter một danh sách như thế này
public class BeforeJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<String> lines = Arrays.asList("spring", "node", "mkyong");
    List<String> result = getFilterOutput(lines, "mkyong");
    for (String temp : result) {
      System.out.println(temp);  //output : spring, node
    }

  }

  private static List<String> getFilterOutput(List<String> lines, String filter) {
    List<String> result = new ArrayList<>();
    for (String line : lines) {
      if (!"mkyong".equals(line)) { // we dont like mkyong
        result.add(line);
      }
    }
    return result;
  }

}

Trong java 8 ta sử dụng stream.filter() để filter một list và colllect() để convert một stream thành một list

public class NowJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<String> lines = Arrays.asList("spring", "node", "mkyong");

    List<String> result = lines.stream()        // convert list to stream
        .filter(line -> !"mkyong".equals(line))   // we dont like mkyong
        .collect(Collectors.toList());       // collect the output and convert streams to a List

    result.forEach(System.out::println);        //output : spring, node

  }

}
 1. Streams filter(), findAny() and orElse() Ta tạo một lớp Person
public class Person {

  private String name;
  private int age;

  public Person(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  //gettersm setters, toString
}

Nếu trước java 8,nếu muốn tìm một người tên jack thì ta có thể làm như sau:

public class BeforeJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Person> persons = Arrays.asList(
        new Person("mkyong", 30),
        new Person("jack", 20),
        new Person("lawrence", 40)
    );

    Person result = getStudentByName(persons, "jack");
    System.out.println(result);

  }

  private static Person getStudentByName(List<Person> persons, String name) {

    Person result = null;
    for (Person temp : persons) {
      if (name.equals(temp.getName())) {
        result = temp;
      }
    }
    return result;
  }
}

Trong java 8 ta sử dụng stream.filter() để filter một List, và .findAny().orElse (null) để trả lại một đối tượng.

public class NowJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Person> persons = Arrays.asList(
        new Person("mkyong", 30),
        new Person("jack", 20),
        new Person("lawrence", 40)
    );

    Person result1 = persons.stream()            // Convert to steam
        .filter(x -> "jack".equals(x.getName()))    // we want "jack" only
        .findAny()                   // If 'findAny' then return found
        .orElse(null);                 // If not found, return null

    System.out.println(result1);

    Person result2 = persons.stream()
        .filter(x -> "ahmook".equals(x.getName()))
        .findAny()
        .orElse(null);

    System.out.println(result2);

  }

}

2.3 Đối với trường hợp nhiều đối tượng

public class NowJava8 {

  public static void main(String[] args) {

    List<Person> persons = Arrays.asList(
        new Person("mkyong", 30),
        new Person("jack", 20),
        new Person("lawrence", 40)
    );

    Person result1 = persons.stream()
        .filter((p) -> "jack".equals(p.getName()) && 20 == p.getAge())
        .findAny()
        .orElse(null);

    System.out.println("result 1 :" + result1);

    //or like this
    Person result2 = persons.stream()
        .filter(p -> {
          if ("jack".equals(p.getName()) && 20 == p.getAge()) {
            return true;
          }
          return false;
        }).findAny()
        .orElse(null);

    System.out.println("result 2 :" + result2);

  }


}
 1. Streams filter() and map()
public class NowJava8 {
public static void main(String[] args) {

    List<Person> persons = Arrays.asList(
        new Person("mkyong", 30),
        new Person("jack", 20),
        new Person("lawrence", 40)
    );

    String name = persons.stream()
        .filter(x -> "jack".equals(x.getName()))
        .map(Person::getName)            //convert stream to String
        .findAny()
        .orElse("");

    System.out.println("name : " + name);

    List<String> collect = persons.stream()
        .map(Person::getName)
        .collect(Collectors.toList());

    collect.forEach(System.out::println);

  }

}

Với nhưng trình bày ở trên .hy vọng sẽ giúp bạn được phần nào trong quá trình học tập và công tác Tài liệu tham khảo

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/stream/package-summary.html
https://www.optaplanner.org/blog/2014/03/20/HowMuchFasterIsJava8.html
http://www.mkyong.com/java8/java-8-streams-filter-examples/

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.