+1

Sử dụng Spotlight Search cho Indexed Swift App Record

Giới thiệu

Spotlight Search cho phép người dùng tìm kiến bản ghi ứng dụng của mình trên thanh Search Bar của iPhone/iPad

Kịch bản

Ứng dụng của chúng ta sẽ cho phép người dùng thêm, xóa, chỉ định các trường bản ghi trong tiêu chí tìm kiếm của iPhone/iPad Spotlight. Ví dụ như trong ứng dụng Books, Book Title có thể sử dụng làm tiêu chí tìm kiếm Người dùng có thêm lựa chọn để thêm tiêu chí title vào Spotlight trong màn hình New Book hoặc Edit Book.

Kỹ thuật

Swift sử dụng các hàm chức năng của Spotlight để index (thêm) và remove (xóa) các tiêu chí trong tìm kiếm. Các tiêu chí tìm kiếm được tham chiếu như một "indentifier", ứng dụng của bạn sẽ là domainIdentifier, tên ứng dụng của bạn sẽ là contentDescription

 • Index functions gồm:

  • CSSearchableItem(..),
  • CSSearchableIndex.default().indexSearchableItems(..)
 • Delete function gồm:

  • CSSearchableIndex.default().deleteSearchableItems(..)

Mã nguồn của chương trình sẽ dựa trên ứng dụng AppsGym Books được đăng tải trên Apple Store với tên 8Books

Giao diện người dùng

Ta sẽ sử dụng các hộp hội thoại Yes/No để index/delete các tiêu chí tìm kiếm trong Spotlight.

NewBookTableViewController.swift sẽ hiển thị 2 nút Yes/No, Nếu người dụng chọn Yes thì Book Title sẽ được index (thêm) vào Spotlight khi bản ghi sách được lưu trữ.

EditBookTableViewController.swift sẽ hiện thị trạng thái hiện tại của Spotlight seach. Nếu người dùng chọn No thì Book Title sẽ được xóa khỏi Spotlight search. Nếu người dùng chọn Yes thì Book Title sẽ được thêm vào Spotlight search khi bản ghi của sách được lưu lại.

Logic

Ta cần import 2 thư viện: CoreSpotlightMobileCoreServices

Ta sẽ có 2 xử lý chính: Index (add) và Delete (remove) với cầm tham số là Book Title.

 • addToSpotlightSearch(_ title: String)
 • removeFromSpotlightSearch(_ title: String) Sẽ được gọi dựa trên trạng thái của 2 nút Yes/No

Kết nối Yes/No button vào cùng một @IBAction và thay đổi trạng thái On/Off tương ứng với các cờ (các biến boolean) để quy định xem nút nào được chọn.

Code

Code: New Book

Code New Book được lưu trong file NewBookTableViewController.swift

//NewBookTableViewController.swift
// SPOTLIGHT
import CoreSpotlight
import MobileCoreServices    // Must be used with CoreSpotlight

class NewBookTableViewController: UITableViewController,
..
  var book:Book! 
....
  @IBOutlet weak var titleTextField: UITextField!
    { didSet {
      titleTextField.tag = 1
      titleTextField.delegate = self  } 
}

...
  // SPOTLIGHT
  // funcs addToSpotlightSearch() or removeFromSpotlightSearch() on Save
  var isSpotlightYesButtonTapped = false
  var isSpotlightNoButtonTapped = false
  
  @IBOutlet weak var spotlightYesButtonOutlet: UIButton!
  @IBOutlet weak var spotlightNoButtonOutlet: UIButton!
  @IBOutlet weak var spotlightImageButtonOutlet: UIButton!
  
  @IBAction func spotlightYesNoButtonToggle(_ sender: UIButton) {
    if sender == spotlightYesButtonOutlet {
      spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = yesGreen
      spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightGreen"), for: .normal)
      isSpotlightYesButtonTapped = true     // ref addToSpotlightSearch() on Save
      isSpotlightNoButtonTapped = false     // ref addToSpotlightSearch() on Save
    } else if sender == spotlightNoButtonOutlet {
      spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .red
      spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightRed"), for: .normal)
      isSpotlightYesButtonTapped = false    // ref removeFromSpotlightSearch() on Save
      isSpotlightNoButtonTapped = true     // ref addToSpotlightSearch() on Save
    }
  }
...

NewBookTableViewController.swift viewDidLoad()

// NewBookTableViewController.swift viewDidLoad()
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
...
    // Spotllight
    spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
    spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
    spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightEmpty"), for: .normal) 
....

NewBookTableViewController.swift saveRecordToCoreData()

// NewBookTableViewController.swift saveRecordToCoreData()
func saveRecordToCoreData() {

    if let managedObjectContext = (UIApplication.shared.delegate as? AppDelegate)?.managedObjectContext {
      
      let book = NSEntityDescription.insertNewObject(forEntityName: "Book", into: managedObjectContext) as! Book
    
      book.id = UUID().uuidString
      book.title = titleTextField.text!
....
      if isSpotlightYesButtonTapped { book.isSpotlight = true } else { book.isSpotlight = false }
...
    if isSpotlightYesButtonTapped == true {
       addToSpotlightSearch(titleTextField.text!)
    }

NewBookTableViewController.swift Spotlight Functions

// NewBookTableViewController.swift Spotlight Functions
// SPOTLIGHT
  func addToSpotlightSearch(_ title: String) {
    if #available(iOS 9.0, *) {
      let attributeSet = CSSearchableItemAttributeSet(itemContentType: kUTTypeText as String)
      attributeSet.title = title // titleTextField.text!
      attributeSet.contentDescription = "8Books"
      let identifier = titleTextField.text!
      let item = CSSearchableItem(uniqueIdentifier: identifier, domainIdentifier: "com.kilani", attributeSet: attributeSet)
      CSSearchableIndex.default().indexSearchableItems([item]) { (error: Error?) -> Void in
        if let error = error {
          print("Indexing error: (error.localizedDescription)")
        } else {
          print("Search Title Added to Spotlight for (identifier)")
        }  } } else { // Fallback on earlier versions
    }  } // end func addToSpotlightSearch removeFromSpotlightSearch()
  

Code: Edit Book

Mã nguồn Edit Book được lưu trong file EditBookTableViewController.swift

// Spotlight
import CoreSpotlight
import MobileCoreServices

class EditBookTableViewController: UITableViewController,
...
  // SPOTLIGHT
  // funcs addToSpotlightSearch() or removeFromSpotlightSearch() on Save
  var isBookAddedToSpotlight = false // true/false value of book.zMisc1 'SpotlightYes'/'SpotlightNo'
  var isSpotlightYesButtonTapped = false  // Default, in case the Yes/No buttons are not tapped
  var isSpotlightNoButtonTapped = false    // if changed to true, remove from Spotlight
  var titlePreSpotlight: String! = ""
  
  @IBOutlet weak var spotlightYesButtonOutlet: UIButton!
  @IBOutlet weak var spotlightNoButtonOutlet: UIButton!
  @IBOutlet weak var spotlightImageButtonOutlet: UIButton!
  
  @IBAction func spotlightYesNoButtonToggle(_ sender: UIButton) {
    if sender == spotlightYesButtonOutlet {
      spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = yesGreen
      spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightGreen"), for: .normal)
      isSpotlightYesButtonTapped = true     // ref addToSpotlightSearch() on Save
      isSpotlightNoButtonTapped = false     // ref addToSpotlightSearch() on Save
    } else if sender == spotlightNoButtonOutlet {
      spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .red
      spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightRed"), for: .normal)
      isSpotlightYesButtonTapped = false    // ref removeFromSpotlightSearch() on Save
      isSpotlightNoButtonTapped = true
    }
  }

EditBookTableViewController.swift vewDidLoad()

// EditBookTableViewController.swift vewDidLoad()
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
   ...
      if (book.isSpotlight == true) {
      spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightYellow"), for: .normal)
      isBookAddedToSpotlight = true
    } else {
      spotlightYesButtonOutlet.backgroundColor = .lightGray
      spotlightNoButtonOutlet.backgroundColor = .red
      spotlightImageButtonOutlet.setImage(UIImage(named: "SpotlightRed"), for: .normal)
      isBookAddedToSpotlight = false
    }

EditBookTableViewController.swift saveRecordToCoreData()

// EditBookTableViewController.swift  saveRecordToCoreData()
  // Setup Book Entity Record
  func saveRecordToCoreData() {
    
    if let managedObjectContext = (UIApplication.shared.delegate as? AppDelegate)?.managedObjectContext {
      
    book.title = titleTextField.text!
    book.author = authorTextField.text!
    // ...
     
      // SPOTLIGHT
      //3 Button Actions possible: none tapped, No tapped, Yes tapped.
      // 1. If None tapped, do nothing (ignore both Ifs)
      // 2. if No tapped, remove current and/or new
      // 3. If Yes tapped, remove current / add new
      if isSpotlightYesButtonTapped { 
       book.isSpotlight = true }
        else { 
         if isSpotlightNoButtonTapped { book.isSpotlight = false 
                        } 
// ....      
      do {
        try managedObjectContext.save()
        print(#function, "Saved \(book.title!) to CoreData!")
      } catch {
        print(error)
        return
      }
    
      // AFTER SAVING BOOK TO CORE DATA, PERFORM SPOTLIGHT Logic, If Any
      if isSpotlightYesButtonTapped == true {
        removeFromSpotlightSearch(titlePreSpotlight)  // Remove Old Title, if any
        addToSpotlightSearch(titleTextField.text!)   // Add New Title, if any
      } // end if
        else {   // if false (default) the check if No button tapped to Remove Old and New Titles
        if isSpotlightNoButtonTapped { // Remove Existing Title and Replace by New Title
            removeFromSpotlightSearch(titlePreSpotlight)
            removeFromSpotlightSearch(titleTextField.text!)
          }
        } // end else

EditBookTableViewController.swift Spotlight Functions

// EditBookTableViewController.swift SPOTLIGHT FUNCTIONS
  func addToSpotlightSearch(_ title: String) {
    if #available(iOS 9.0, *) {
      let attributeSet = CSSearchableItemAttributeSet(itemContentType: kUTTypeText as String)
      attributeSet.title = title // titleTextField.text!
      attributeSet.contentDescription = "8Books" // "AppsGym Books"
      let identifier = titleTextField.text!
      let item = CSSearchableItem(uniqueIdentifier: identifier, domainIdentifier: "com.appsgym", attributeSet: attributeSet)
      CSSearchableIndex.default().indexSearchableItems([item]) { (error: Error?) -> Void in
        if let error = error {
          print(#function, "Indexing error: \(error.localizedDescription)")
        } else {
          print(#function, "\(identifier) + \(title)")
            }
          }
    } else { // Fallback on earlier versions
    }  
  } // end func addToSpotlightSearch 
  

  func removeFromSpotlightSearch(_ title: String) {
    if #available(iOS 9.0, *) {
      let identifier = title // titleTextField.text!
      CSSearchableIndex.default().deleteSearchableItems(withIdentifiers: [identifier])
      { (error: Error?) -> Void in
        if let error = error {
          print("Remove error: \(error.localizedDescription)")
        } else {
          print(#function, "\(identifier) + \(title)")
        } 
      } 
    } 
  } // end func removeFromSpotlightSearch()

Bài viết đã cung cấp đầy đủ các bước từ cấu hình, logic và mã nguồn để thêm/bớt tiêu chí tìm kiếm trong Spotlight cho một bản ghi sách mới. Bạn có thể sử dụng với bất kỳ bản ghi nào trong ứng dụng của bạn.

Nguồn tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.