Sử dụng shared examples cho Rspec

Làm việc với Rails chúng ta thường hay nhắc tới việc refactor code để làm đẹp code và tránh những code DRY, đó là việc làm thường xuyên của các developer.Nhưng đôi khi chúng ta ít quan tâm đến code Rspec đẹp hay xấu như code logic trong model.Refactor rspec code cũng là 1 trong những việc chúng ta nên quan tâm khi phát triển phần mềm, để làm cho code đẹp hơn, chạy chính xác các case và tránh lặp code cho rspec chạy nhanh hơn, ...Sau đây mình sẽ nói về việc sử dụng shared examples để xử lý DRY code trong Rspec.

Khi chúng ta có rất nhiều specs và đôi khi 1 số describe có hành vi tương tự nhau, khi đó tốt hơn là chúng ta có thể sử dụng shared examples để sử dụng cho nhiều specs như vậy.

Đầu tiên, viết specs cho action index trong users controller, đây là code 1 số case của action này:

# users_controller_spec.rb
describe "GET #index" do
 before do 
  5.times do
   FactoryGirl.create(:user) 
  end
  get :index
 end
 it { expect(subject).to respond_with(:ok) }
 it { expect(subject).to render_template(:index) }
 it { expect(assigns(:users)).to match(User.all) }
end
# users_controller.rb
class UsersController < ApplicationController
 ....
 def index
  @users = User.all
 end
 ....
end

Bên cạnh đó, một số action index ở một số controller khác nhau sẽ có những chức năng khác nhau như: phân trang, search, sort, filer,...

Cuối cùng, tất cả data được trình bày dưới dạng HTML, JSSON hay XML sử dụng APIs.

Chúng ta có posts controller tương tự như users controller như sau:

describe "GET #index" do 
 before do 
  5.times do
   FactoryGirl.create(:post)
  end
  get :index
 end
 it { expect(subject).to respond_with(:ok) }
 it { expect(subject).to render_template(:index) }
 it { expect(assigns(:posts)).to match(Post.all) }
end
# posts_controller.rb
class PostsController < ApplicationController
 ....
 def index
  @posts = Post.all
 end
 ....
end

Rspec viết chi cả users và posts controller rất tương tự nhau.Trong cả 2 controller chúng ta có các case:

 • Response code("OK")
 • render partial hoặc view.
 • data chúng ta muốn render.

Vậy ở đây để tránh lặp code, chúng ta có thể sử dụng shared examples.

định nghĩa một shared example.

Action index cần trả về respond với code OK and render index template:

RSpec.shared_examples "index examples" do 
 it { expect(subject).to respond_with(:ok) }
 it { expect(subject).to render_template(:index) }
end

chúng ta có thể định nghĩa it, describe, context trong shared example.

Sử dụng shared example.

Add include_examples "index examples" vào users và posts controller specs vào trong test của bạn:

# users_controller_spec.rb
describe "GET #index" do
 before do 
  5.times do
   FactoryGirl.create(:user) 
  end
  get :index
 end
 include_examples "index examples"
 it { expect(assigns(:users)).to match(User.all) }
end
# similarly, in posts_controller_spec.rb
describe "GET #index" do
 before do 
  5.times do
   FactoryGirl.create(:post) 
  end
  get :index
 end
 include_examples "index examples"
 it { expect(assigns(:posts)).to match(Post.all) }
end

Ta có thể sử dụng it_behaves_like hoặc it_should_behaves_like thay vì include_examples trong trường hợp này.Lưu ý:

 • include_examples - includes examples trong context hiện tại
 • it_behaves_likeit_should_behave_like include examples trong nested context.

Tại sao sự khác biệt này lại quan trọng.

RSpec’s documentation có nói:

When you include parameterized examples in the current context multiple times, you may override previous method definitions and last declaration wins.

Vậy khi bạn đối mặt với tình huống các examples chưa các phương thức conflict với các method khác trong cùng 1 context, bạn có thể thay thế include_examples với it_behaves_like để loại bỏ tình huống này.

it { expect(assigns(:users)).to match(User.all) }
it { expect(assigns(:posts)).to match(Post.all) }

rspec sau khi refactor của ta như sau:

# specs/support/shared_examples/index_examples.rb
# here assigned_resource and resource class are parameters passed to index examples block 
RSpec.shared_examples "index examples" do |assigned_resource, resource_class| 
 it { expect(subject).to respond_with(:ok) }
 it { expect(subject).to render_template(:index) }
 it { expect(assigns(assigned_resource)).to match(resource_class.all)  }
end
# users_controller_spec.rb
describe "GET #index" do
 before do 
  ...
 end
 include_examples "index examples", :users, User.all
end
# posts_controller_spec.rb
describe "GET #index" do
 before do 
  ...
 end
 include_examples "index examples", :posts, Post.all
end

Bây giờ controller specs đã trông sáng sủa hơn rất nhiều, đặc biệt là trong trường hợp có nhiều case chẳng hạn.


All Rights Reserved