+1

Sử dụng rest parameters trong javascript

Giới thiệu về rest parameters

ES6 cung cấp một loại tham số mới gọi là rest parameters, cái có tiền tố là 3 dấu chấm (...)
Ví dụ:

function fn(a,b,...args) {
  return args;
}

Ở ví dụ trên tham số cuối cùng trong hàm fn() là args và được bắt đầu bằng 3 dấu chấm (...) , nó được gọi là một rest parameters
Tất cả các đối số bạn truyền trong hàm sẽ ánh xạ đến danh sách các parameters, đối số đầu tiền sẽ ứng với tham số a, đối số thứ 2 sẽ ứng với tham số b, đối số thử 3, 4 và còn lại sẽ được lưu trong rest parameter args như một mảng(hay còn gọi là tham số args)
Ví dụ:

var result = fn(1, 2, 3, "A", "B", "C");
console.log(result);

Output:
Mảng args sẽ lưu mảng dữ liệu như bên dưới

[3, 'A', 'B', 'C']

Nếu bạn chỉ truyền 2 đối số vào hàm fn() thì rest parameter sẽ nhận kết quả là mảng [] như ví dụ bên dưới

var result = fn(1,2);
console.log(result);

Kết quả của biến args sẽ là:

[]

Khi sử dụng rest parameter thì bạn bạn phải đặt rest parameter ở cuối danh sách tham số của hàm thì mới sử dụng được nhé, nếu không đặt ở cuối thì nó sẽ báo lỗi như bên dưới.
Ví dụ:

function fn(a,...rest, b) {
 // error
}

Error:

SyntaxError: Rest parameter must be last formal parameter

Tiếp theo các bạn hãy xem ví dụ tính tổng bên dưới.

function sum(...args) {
  let total = 0;
  for (const a of args) {
    total += a;
  }
  return total;
}

var total = sum(1, 2, 3);
console.log(total);

Output:

6

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.