+1

Sử dụng Global Variable trong Laravel

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng biến toàn cục (global variable) trong Laravel.
Bạn có thể định nghĩa biến toàn cục với giá trị string, integer, array và có thể truy cập biến đó ở tất cả các controller, views, blade, middleware trong laravel.
Khi làm dự án chúng ta thường phải định nghĩa một số biến toàn cục như number_records_per_page, user_type, site_url...sau đó mọi người có thể sử dụng nó ở mọi nơi trong dự án.
Mình sẽ demo bằng ví dụ bên dưới để mọi người hiểu hơn nhé

Create Global Config File

config/global.php

<?php
   
return [
    'pagination_records' => 10,
    'user_type' => ['User', 'Admin'],
];

Use Global Variable

Sử dụng trong controller:

$number_records_per_page = config('global.pagination_records');
dd($number_records_per_page);

Output:

10
$user_type = config('global.user_type');
dd($user_type);

Output:

array:2 [▼
  0 => "User"
  1 => "Admin"
]

Sử dụng trong file blade

<h1>{{ config('global.pagination_records') }}</h1>

Output:

10

Hy vọng các bạn thích bài viết này!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.