+5

Sử dụng gem Resque để chạy background jobs

Khi phát triển dự án, chắc hẳn các bạn cũng đã quen thuộc với khái niệm background jobs để xử lý ngầm nhiều tác vụ khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Trong bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn gem Resque (đừng nhầm với rescue nhé 😄)

Cài đặt

Cũng giống như Sidekiq, để sử dụng Resque thì trước tiên ta phải cài đặt Redis. Nếu bạn đang sử dụng MacOS nên có thể cài đặt bằng brew như sau:

brew install redis

Bạn có thể khởi động redis thủ công bằng lệnh redis-server. Cài đặt Resque thì cũng rất đơn giản bằng cách thêm gem 'resque' vào Gemfile và tiến hành bundle.

Tạo job

Tạo thư mục app/jobs để chứa các file job, ví dụ với file sleeper.rb để cho hệ thống ngủ trong một khoảng thời gian là tham số truyền vào, như sau:

class Sleeper
 @queue = :sleep

 def self.perform(seconds)
  sleep(seconds)
 end
end

Resque có thể duy trì nhiều hàng đợi cho các loại công việc khác nhau. Bằng cách thiết lập biến instance @queue, worker này sẽ chỉ tìm kiếm các công việc trên hàng đợi sleep mà thôi.

Hàng đợi job

Đưa job vào hàng đợi như này Resque.enqueue(Sleeper, 5) Các tham số sẽ được tuần tự hóa dưới dạng JSON và được nối vào hàng đợi Redis được chỉ định trong job. Sau khi gọi như trên, job sẽ được thêm vào hàng đợi sleep với JSON sau:

{
 'class': 'Sleeper',
 'args': [ 5 ]
}

Khi một job được tạo ra, nó sẽ được thêm vào danh sách cấu trúc dữ liệu trong Redis. Một worker Resque sau đó sẽ xử lý công việc.

Monitoring

Resque cung cấp một ứng dụng Sinatra giống như giao diện web để theo dõi trạng thái của queues, workers và xem các số liệu thống kê khác

Ứng dụng này mặc định không được load nên bạn sẽ phải thêm việc load này vào file config/routes.rb như sau:

require 'resque/server'

MyApp::Application.routes.draw do
 mount Resque::Server.new, at: '/resque'
end

Khởi động lại server và mở link http://localhost:3000/resque để xem kết quả nhé.

https://images.viblo.asia/27590b6a-da59-47ca-bbb7-072fcc22fbd8.png Có thể thấy màn hình được chia ra làm một số tab như:

 • Overview: hiển thị danh sách các hàng đợi và các worker đang làm việc.
 • Failed: hiển thị danh sách các job chạy không thành công và một số thông tin chi tiết về job đó.
 • Workers: hiển thị danh sách các worker và trạng thái của nó.
 • Stats: hiển thị số liệu thống kê tổng thể của phiên bản Resque cũng như danh sách tất cả các key trong Redis

Khởi động worker

Resque cung cấp rake task để khởi chạy một hoặc nhiều worker. Thêm require 'resque/tasks' vào đầu file Rakefile, sau đó bạn sẽ thấy chúng được thêm vào task khả dụng.

bundle exec rake -T resque

Bạn có thể chỉ định cụ thể hơn cho task với các biến môi trường như:

 • QUEUE hàng đợi nào sẽ được theo dõi.
 • COUNT xác đinh số lượng worker (chỉ sử dụng với resque:workers). Bây giờ bạn khởi chạy một worker bằng lệnh như sau:
bundle exec rake environment resque:work QUEUE=sleep

Khi rake task bắt đầu, nó sẽ bắt đầu xử lý công việc từ hàng đợi. Nếu bạn đang ở trong tình huống mà worker không cần quyền truy cập vào ứng dụng Rails, bạn nên bỏ qua environment và bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều bộ nhớ, thời gian khởi động.

Định dạng log

Nếu bạn muốn thay đổi định dạng log của Resque, hãy tạo file config/initializers/resque.rb, mặc định thì sẽ định dạng QuietFormatter, tuy nhiên nếu muốn log ra đầy đủ hơn thì bạn có thể config như sau:

Resque.logger.formatter = Resque::VerboseFormatter.new

Với VerboseFormatter, log sẽ như này:

$ bundle exec rake environment resque:work QUEUE=sleep
*** Checking sleep
*** Found job on sleep
*** got: (Job{sleep} | Sleeper | [5])
*** resque-1.25.1: Processing sleep since 1386736305 [Sleeper]
*** Running before_fork hooks with [(Job{sleep} | Sleeper | [5])]
*** resque-1.25.1: Forked 13978 at 1386736305
*** Running after_fork hooks with [(Job{sleep} | Sleeper | [5])]
*** done: (Job{sleep} | Sleeper | [5])

Đầy đủ hơn nữa thì dùng VeryVerboseFormatter, log sẽ như này:

$ bundle exec rake environment resque:work QUEUE=sleep
** [21:35:54 2013-12-10] 14071: Checking sleep
** [21:35:54 2013-12-10] 14071: Found job on sleep
** [21:35:54 2013-12-10] 14071: got: (Job{sleep} | Sleeper | [5])
** [21:35:54 2013-12-10] 14071: resque-1.25.1: Processing sleep since 1386736554 [Sleeper]
** [21:35:54 2013-12-10] 14071: Running before_fork hooks with [(Job{sleep} | Sleeper | [5])]
** [21:35:54 2013-12-10] 14071: resque-1.25.1: Forked 14101 at 1386736554
** [21:35:54 2013-12-10] 14101: Running after_fork hooks with [(Job{sleep} | Sleeper | [5])]
** [21:35:59 2013-12-10] 14101: done: (Job{sleep} | Sleeper | [5])

Nếu muốn xem lại đầy đủ toàn bộ log, bạn có thể xuất log ra file như này:

Resque.logger = MonoLogger.new(File.open("#{Rails.root}/log/resque.log", "w+"))
Resque.logger.formatter = Resque::QuietFormatter.new

Tính toán việc sắp xếp hàng đợi

Đây là một demo có sẵn của chính tác giả của Resque, bạn vào link blogger_advanced thực hiện theo hướng dẫn, xong xuôi thì bật server lên và vào trang root - DashboardController#show để minh họa cho lợi ích của job.

Cùng xem qua code cho method này:

class DashboardController < ApplicationController
 def show
  @articles       = Article.for_dashboard
  @article_count    = Article.count
  @article_word_count  = Article.total_word_count
  @most_popular_article = Article.most_popular

  @comments      = Comment.for_dashboard
  @comment_count   = Comment.count
  @comment_word_count = Comment.total_word_count
 end
end

Ứng dụng này theo dõi tổng số từ cho tất cả các bài viết và tất cả comment trên dashboard. Hiện tại, nó sẽ tính toán lại các giá trị này cho mỗi yêu cầu của trang. Method total_word_count của model ArticleComment như sau:

 def self.total_word_count
  all.inject(0) {|total, a| total += a.word_count }
 end

Cứ mỗi lần vào trang dashboard là phải chạy lại method trên tính toán, sẽ rất mất thời gian và tốn tài nguyên. Đây là lúc sử dụng Resque.

Job

Trước khi viết lớp custom job, ta phải làm cho Resque rake task sẵn sàng để có thể chạy worker mới viết sau đó. Tạo file lib/tasks/resque.rake và thêm dòng require 'resque/tasks' vào. Sau đó chạy lệnh bundle exec rake -T nên bao gồm danh sách 2 tác vụ lệ quan đến Resque. Tạo thư mục mới app/jobs và tạo file comment_total_word_count.rb bên trong như này:

class CommentTotalWordCount
 @queue = :total_word_count

 def self.perform
  Comment.total_word_count
 end
end

Như vậy là ta đã di chuyển phần đếm số từ của Comment vào trong job. Tuy nhiên lại chưa lưu trữ kết quả của phép tính ở bất kỳ đâu mà yêu cầu có thể truy xuất nó. Đây là lúc ta cần đến Redis. Khi cài gem resque thì nó cũng đã tích hợp sẵn gem redis cho ứng dụng của bạn rồi. Tuy nhiên vẫn cần mang endpoint Redis vào ứng dụng để có thể dễ dàng truy cập vào bộ nhớ lưu trữ. Tạo file config/initializers/redis.rb như sau:

class DataCache
 def self.data
  @data ||= Redis.new(host: 'localhost', port: 6379)
 end

 def self.set(key, value)
  data.set(key, value)
 end

 def self.get(key)
  data.get(key)
 end

 def self.get_i(key)
  data.get(key).to_i
 end
end

Sửa lại job CommentTotalWordCount một chút như này:

class CommentTotalWordCount
 @queue = :total_word_count

 def self.perform
  DataCache.set 'comment_total_word_count', Comment.total_word_count
 end
end

Giờ bạn có thể chạy worker bằng cách chạy bundle exec rake environment resque:work QUEUE=total_word_count, như thế là việc đếm số từ của comment đã được chuyển vào background job. Hãy gọi đến job từ trong controller bằng enqueue như sau:

class CommentsController < ApplicationController
 def create
  article = Article.find(params[:comment][:article_id])
  comment = article.comments.create(params[:comment])

  Resque.enqueue(CommentTotalWordCount)

  flash[:notice] = "Your comment was added."
  redirect_to article_path(article)
 end
end

Ta đã lưu lại tổng số từ tại thời điểm mỗi comment mới được tạo ra để truy xuất về sau. Hãy gọi đến để sử dụng trong màn hình dashboard:

class DashboardController < ApplicationController
 def show
  @articles = Article.for_dashboard
  @article_count = Article.count
  @article_word_count = Article.total_word_count
  @most_popular_article = Article.most_popular

  @comments = Comment.for_dashboard
  @comment_count = Comment.count
  @comment_word_count = DataCache.get_i('comment_total_word_count')
 end
end

Bạn cũng có thể refactor lại code một chút, đẩy phần tính toán và gọi đến DataCache vào trong model để code ở controller và worker gọn gàng hơn:

class Comment

 # ...

 def self.update_statistics
  calculate_total_word_count
 end

 def self.calculate_total_word_count
  total = all.inject(0) {|total, a| total += a.word_count }
  DataCache.set 'comment/total_word_count', total
 end

 def self.total_word_count
  DataCache.get_i('comment/total_word_count')
 end
end

Kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về Resque, hi vọng nó sẽ có ích với các bạn đang làm quen với gem này. Mình sẽ có thêm bài viết về cách sử dụng nâng cao hơn về Resque. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này.


Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.