0

Sử dụng gem fullcalendar trong ứng dụng rails

Giới thiệu thư viện Full Calendar Full Calendar là thư viện mã nguồn mở. Đây là bộ thư viện được xây dựng bằng javascript + jquery, với thiết kế đẹp mắt, đầy đủ các tính năng cơ bản cho một Calendar và có thể hiển thị các events trên calendar, giúp quản lý công việc và theo dõi tiến độ làm việc một cách dễ dàng hơn. gem "fullcalendar-rails" Đây là một gem giúp chúng ta có thể dùng jQuery FullCalendar plugin, mà không cần phải download and install FullCalendar trong assets.

Để cài đặt và sử dụng Đầu tiên chúng ta tạo 1 ứng dụng rails.

rails new demo_fullcalendar 

Chúng ta sẽ sử dụng các gem

gem "fullcalendar-rails"
gem "momentjs-rails"
gem "bootstrap-sass"

Trong file app/assets/javascripts/application.js chúng ta thêm

//= require moment
//= require fullcalendar
//= require bootstrap-sprockets

Trong file app/assets/stylesheets/application.scss chúng ta thêm *= require fullcalendar

@import "bootstrap-sprockets";
@import "bootstrap";

Chúng ta tạo một trang static_pages.

rails g controller StaticPages index 

Trong file static_pages/index.html.erb (page_sẽ show calendar) chúng ta thêm:

<div class="calendar"></div>

Chúng ta tạo 1 model event

rails g model events title:string start_date:datetime end_date:datetime color:string 
rails g controller events

File routes

Rails.application.routes.draw do
 root 'static_pages#index'
 resources :events
end

Chúng ta tạo 1 file app/assets/javascripts/full_calendar.js

var initialize_calendar;
initialize_calendar = function() {
 $('.calendar').each(function(){
  var calendar = $(this);
  calendar.fullCalendar({
   header: {
    left: 'prev,next today',
    center: 'title',
    right: 'month,agendaWeek,agendaDay'
   },
   selectable: true,
   selectHelper: true,
   editable: true,
   eventLimit: true,
   events: '/events',

   select: function(start, end) {
    $.getScript('/events/new', function() {});

    calendar.fullCalendar('unselect');
   },

   eventDrop: function(event, delta, revertFunc) {
    event_data = {
     event: {
      id: event.id,
      start: event.start.format(),
      end: event.end.format()
     }
    };
    $.ajax({
      url: event.update_url,
      data: event_data,
      type: 'PATCH'
    });
   },

   eventClick: function(event, jsEvent, view) {
    $.getScript(event.edit_url, function() {});
   }
  });
 })
};
$(document).ready(function(){
 initialize_calendar();
});

Các phương thức cơ bản trong Full Calendar selectable: cho phép người dùng có thể chọn và di chuyển các event trong calendar, có 2 option là true hoặc false editable: cho phép người dùng chỉnh sửa trong calendar weekends: nếu giá trị là true thì sẽ hiển thị ngày cuối tuần, và ngược lại. url: cho phép hiển thị định dạng url droppable: cho phép người dùng thả các event vào trong calendar eventLimit: giới hạn số event trong 1 calendar listView: hiển thị các event theo dạng listView updateEvent: cập nhật lại các event trong calendar renderEvent: thêm event vào trong calendar remove: xóa event khỏi calendar Và còn nhiều thuộc tính và phương thức khác, để biết thêm chi tiết, bạn đọc có thể xem tại đây

Bây giờ chúng ta chạy server thì có thể thấy giao diện của fullcalendar

Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo event trong data và show trên full-calendar. Trong file event.rb

class Event < ApplicationRecord
 validates :title, presence: true
 validates :start_date, presence: true
 validates :end_date, presence: true
end

Trong file events_controller.rb

class EventsController < ApplicationController
 before_action :load_event, only: [:show, :edit, :update, :destroy]

 def index
    @events = Event.all
 end

 def show
 end

 def new
  @event = Event.new
 end

 def edit
 end

 def create
  @event = Event.new event_params
  @event.save
 end

 def update
  @event.update_attributes event_params
 end

 def destroy
  @event.destroy
 end

 private
 def load_event
  @event = Event.find_by id: params[:id]
 end

 def event_params
  params.require(:event).permit(:title, :start_date, :end_date, :color)
 end
end

Chúng ta sẽ tạo 1 số file file _new.html.erb

<div class="modal fade" id="new_event" role="dialog">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    <h4 class="modal-title">Create New Event</h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <%= render 'form', event: @event %>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

file _event.json.jbuilder

date_format ='%Y-%m-%d'

json.id event.id
json.title event.title
json.start event.start_date.strftime(date_format)
json.end event.end_date.strftime(date_format)

json.color event.color unless event.color.blank?

json.update_url event_path(event, method: :patch)
json.edit_url edit_event_path(event)

file _form.html.erb

<%= form_for @event, remote: true do |f| %>
 <%= f.label :title %>
 <%= f.text_field :title, class:"form-control" %>
 <%= f.label :start_date %>
 <%= f.date_field :start_date, class:"form-control" %>
 <%= f.label :end_date %>
 <%= f.date_field :end_date, class:"form-control" %>
 <%= f.label :color %>
 <%= f.select :color, [['Black','black'], ['Green','green'], ['Red','red']],
  {}, {class: "form-control"} %>
 <%= f.button :submit, class:"btn btn-primary" %>
 <%= link_to 'Delete',
       event,
       method: :delete,
       class: 'btn btn-danger',
       data: { confirm: 'Are you sure?' },
       remote: true unless @event.new_record? %>
<% end %>

file _edit.html.erb

<div class="modal fade" id="edit_event">
 <div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
     aria-hidden="true">&times;</button>
    <h4 class="modal-title">Edit Event</h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <%= render 'form', event: @event %>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

file create.js.erb

$('.calendar').fullCalendar(
 'renderEvent',
 $.parseJSON("<%=j render(@event, format: :json).html_safe %>"),
 true
);
$('.modal').modal('hide');

file destroy.js.erb

$('.calendar').fullCalendar('removeEvents', [<%= @event.id %>])
$('.modal').modal('hide');

file edit.js.erb

$('#remote_container').html('<%= j render "edit" %>');
$('#edit_event').modal('show');

file index.json.jbuilder

json.array! @events do |event|
 date_format = '%Y-%m-%d'
 json.id event.id
 json.title event.title
 json.start event.start_date.strftime(date_format)
 json.end event.end_date.strftime(date_format)
 json.color event.color unless event.color.blank?
 json.allDay true
 json.update_url event_path(event, method: :patch)
 json.edit_url edit_event_path(event)
end

file new.js.erb

$('#remote_container').html('<%= j render "new" %>');
$('#new_event').modal('show');

file update.js.erb

$('.calendar').fullCalendar('removeEvents', [<%= @event.id %>]);
$('.calendar').fullCalendar(
 'renderEvent',
 $.parseJSON("<%=j render(@event, format: :json).html_safe %>"),
 true
);
$('.modal').modal('hide');

Trong file application.html.erb chúng ta thêm <div id='remote_container'></div> để show modal event

kết quả

Click vào ngày tạo event Trang index calendar Click vao event update Event

Kết luận

Như vậy, với bộ thư viện Full Calendar, bạn có thể tạo ra cho mình một bộ calendar tuyệt đẹp với nhiều tính năng mà không cần thiết phải sử dụng quá nhiều dòng lệnh để xây dựng lại từ đầu


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.