+6

Sử dụng each, find_each và find_in_baches trong RoR

Trong Rails, đôi khi chúng ta cần lặp một số bản ghi lớn từ model để thực hiện các chức năng như update, gửi mail,...thì chúng ta hay sử dụng all.each. Điều này có thể dẫn đến việc tràn bộ nhớ nếu có hàng triệu bản ghi trong bảng.

Giả sử có một model User. Chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh việc sử dụng each, find_each và find_in_baches để thấy được sự khác nhau và nên sử dụng loại nào để tối ưu hơn.

1. each

User.all.each do |user|
 // do something
end

Câu query sẽ được thực hiện như dưới đây:

User Load (1.2ms) SELECT "users".* FROM "users"

Khi sử dụng .each với số lượng bản ghi lớn thì nó sẽ cố gắng khởi tạo ra tất cả các object và lưu trữ tất cả chúng trong bộ nhớ. Nếu số lượng bản ghi vượt quá giới hạn của bộ nhớ thì có thể dẫn đến tràn bộ nhớ vì không có limit hoặc offset. Để khắc phục nhược điểm này thì chúng ta có thể dùng batch processing (find_each, find_in_batches).

2. find_each

User.find_each do |user|
 puts "User: #{user.name}, Age: #{user.age}"
end

Sử dụng find_each sẽ tăng hiệu năng so với each hơn là bởi vì find_each nó sẽ lấy ra các records theo từng batch sau đó gọi tới từng record trong khối như là một đối tượng riêng. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho tới khi tất cả các record được xử lý xong.

Một số option hỗ trợ trong find_each như

 • batch_size - Số lượng bản ghi khi được query và để vào batch. Mặc định sẽ là 1000 bản ghi
 • start - giá trị của khóa chính khi bắt đầu truy vẫn
 • finish - giá trị của khóa chính để kết thúc truy vẫn
User.find_each(start: 10, batch_size: 2000) do |user|
 puts "User: #{user.name}, Age: #{user.age}"
end

3. find_in_batches

User.find_in_batches do |users|
  users.each do |user|
   puts "User: #{user.name}, Age: #{user.age}"
  end
end

Cũng giống như find_each là lấy ra các records theo từng batch. Nhưng nó có một điểm khác biệt đó là chúng sẽ lấy ra các records theo từng batch nhưng được đưa vào trong block dưới dạng một mảng các record thay vì đưa lần lượt từng record vào. Điều đó cho thấy việc sửa dụng find_in_batches có lẽ là hiệu quả nhất trong việc thao tác với một số lượng lớn các bản ghi.

Một số option hỗ trợ trong find_in_batches cũng tương tự như các option có trong find_each

User.find_in_batches(batch_size: 5000) do |users|
  users.each do |user|
   puts "User: #{user.name}, Age: #{user.age}"
  end
end

Lưu ý khi sử dụng find_in_batches

User.select('user.name').find_in_batches do |group|
 group.each {|user| puts user.name}
end

Đoạn code trên sẽ chạy êm ru nếu trong db của bạn có ít hơn 1000 users. Đến khi bảng users của bạn có record thứ 1001, lỗi sẽ được raise lên ngay khi gọi.

RuntimeError: Primary key not included in the custom select clause

Nguyên nhân ở đây là do bạn chưa có primary key trong câu lệnh select. Và để khắc phục lỗi này thì chúng ta chỉ cần them primary key vào trong select là được

User.select('user.id, user.name').find_in_batches do |group|
 group.each {|user| puts user.name}
end

Bạn có thể xem chi tiết tại đây

Bài viết mình kết thúc tại đây. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn!

Tham khảo

https://rubyinrails.com/2017/11/16/use-find-each-instead-of-all-each-in-rails/ https://rubyinrails.com/2019/09/17/rails-find-in-batches-vs-find-each/ https://apidock.com/rails/ActiveRecord/Batches/find_in_batches#1535-Be-careful-with-select


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.