+1

Sử dụng docker để tạo môi trường Elasticsearch nhiều node

Bài viết này sẽ sẽ có thể tạo được cluster elasticsearch với nhiều node

Môi trường

 • Mac OS X El Capitan(10.11.6)
 • docker-machine version 0.10.0, build 76ed2a6
 • VirtualBox 5.1.14 r112924 (Qt5.6.2)

Point

 • sử dụng docket-machine và khởi động 3 server
 • deploy ở chế độ public ở mỗi server deploy
 • sử dụng chế độ host ở network driver của docker

Các bước thực hiện

Chuẩn bị server

Tạo host content

ở virtualBox khởi động 3 content host

$ docker-machine create --driver virtualbox elasticsearch1
$ docker-machine create --driver virtualbox elasticsearch2
$ docker-machine create --driver virtualbox elasticsearch3

Tăng memory map của content host lên max

$ docker-machine ssh elasticsearch1 sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
$ docker-machine ssh elasticsearch2 sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
$ docker-machine ssh elasticsearch3 sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

Khởi động elasticsearch và kiểm tra các thao tác

Khởi động elasticsearch

Tên biến môi trường Giá trị của tham số Giải thích
network.host eth1:ipv4 ở chế độ host khởi động content NIC của host sẽ được mapping tất cả nhưng mà option này nếu không chỉ định IP address của eth0 của elasticsearch sẽ được chỉ định default
discovery.zen.ping.unicast.hosts phân biệt IP address của host Chỉ định rõ ràng host nào tham gia cluster
discovery.zen.minimum_master_nodes 2 số node/2 + 1
xpack.security.enabled false ở lần này không cần thiết
xpack.monitoring.enabled false ở lần này không cần thiết
xpack.watcher.enabled false ở lần này không cần thiết
xpack.graph.enabled false ở lần này không cần thiết
xpack.ml.enabled false ở lần này không cần thiết
ES_JAVA_OPTS -Xms512m -Xmx512m chỉ định java-heap khi sử dụng elasticsearch

Ngoài ra cũng có 1 số option dưới đây

Option Giải thích
-d khởi động chế độ detached
--network="host" chỉ định host cho network mode
-p 9200:9200 public service host của elasticsearch
-p 9300:9300 public port giao tiếp giữa các node của elasticsearch

khởi động node 1

$ eval $(docker-machine env elasticsearch1)
$ docker run -d \
 -e "network.host=_eth1:ipv4_" \
 -e "discovery.zen.ping.unicast.hosts=$(docker-machine ip elasticsearch2),$(docker-machine ip elasticsearch3)" \
 -e "discovery.zen.minimum_master_nodes=2" \
 -e "xpack.security.enabled=false" \
 -e "xpack.monitoring.enabled=false" \
 -e "xpack.watcher.enabled=false" \
 -e "xpack.graph.enabled=false" \
 -e "xpack.ml.enabled=false" \
 -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m" \
 --network="host" \
 -p 9200:9200 \
 -p 9300:9300 \
 docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.4.0

khởi động node 2

$ eval $(docker-machine env elasticsearch2)
$ docker run -d \
 -e "network.host=_eth1:ipv4_" \
 -e "discovery.zen.ping.unicast.hosts=$(docker-machine ip elasticsearch1),$(docker-machine ip elasticsearch3)" \
 -e "discovery.zen.minimum_master_nodes=2" \
 -e "xpack.security.enabled=false" \
 -e "xpack.monitoring.enabled=false" \
 -e "xpack.watcher.enabled=false" \
 -e "xpack.graph.enabled=false" \
 -e "xpack.ml.enabled=false" \
 -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m" \
 --network="host" \
 -p 9200:9200 \
 -p 9300:9300 \
 docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.4.0

khởi động node 3

$ eval $(docker-machine env elasticsearch3)
$ docker run -d \
 -e "network.host=_eth1:ipv4_" \
 -e "discovery.zen.ping.unicast.hosts=$(docker-machine ip elasticsearch1),$(docker-machine ip elasticsearch2)" \
 -e "discovery.zen.minimum_master_nodes=2" \
 -e "xpack.security.enabled=false" \
 -e "xpack.monitoring.enabled=false" \
 -e "xpack.watcher.enabled=false" \
 -e "xpack.graph.enabled=false" \
 -e "xpack.ml.enabled=false" \
 -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m" \
 --network="host" \
 -p 9200:9200 \
 -p 9300:9300 \
 docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.4.0

kiểm tra status của cluster

Sau khi khởi động 3 node rồi hãy thử kiểm tra status của các node

$ curl $(docker-machine ip elasticsearch1):9200/_cat/health?v
epoch   timestamp cluster    status node.total node.data shards pri relo init unassign pending_tasks max_task_wait_time active_shards_percent
1496326996 14:23:16 docker-cluster green      3     3   0  0  0  0    0       0         -        100.0%
$ curl $(docker-machine ip elasticsearch1):9200/_cluster/health?pretty
{
 "cluster_name" : "docker-cluster",
 "status" : "green",
 "timed_out" : false,
 "number_of_nodes" : 3,
 "number_of_data_nodes" : 3,
 "active_primary_shards" : 0,
 "active_shards" : 0,
 "relocating_shards" : 0,
 "initializing_shards" : 0,
 "unassigned_shards" : 0,
 "delayed_unassigned_shards" : 0,
 "number_of_pending_tasks" : 0,
 "number_of_in_flight_fetch" : 0,
 "task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
 "active_shards_percent_as_number" : 100.0
}

Nếu kiểm tra được các yếu tố sau thì OK

 • status là green
 • số node là 3
 • số data node là 3

Thử kiểm tra index

tạo thử index

$ curl -XPUT $(docker-machine ip elasticsearch1):9200/test?pretty
{
 "acknowledged" : true,
 "shards_acknowledged" : true
}

Vì là có cấu trúc cluster nên ở IP nào cũng có thể kiểm tra được index trên hãy kiểm tra thử

Node1

$ curl $(docker-machine ip elasticsearch1):9200/_cat/indices?v
health status index uuid          pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
green open  test 0iOZud02QHqPMkcDemgdWg  5  1     0      0   1.2kb      650b

Node2

$ curl $(docker-machine ip elasticsearch2):9200/_cat/indices?v
health status index uuid          pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
green open  test 0iOZud02QHqPMkcDemgdWg  5  1     0      0   1.2kb      650b

Node3

$ curl $(docker-machine ip elasticsearch3):9200/_cat/indices?v
health status index uuid          pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
green open  test 0iOZud02QHqPMkcDemgdWg  5  1     0      0   1.2kb      650b

Tổng kết

Như các bước ở trên đã cài đật được cluster với nhiều node elasticsearch Ngoài ra thì cloud-aws cũng có thể sử dụng để tạo ra môi trường tương tự như trên

Tham khảo: https://qiita.com/tsukapah/items/1df305026f55cdc77b4b


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.