+3

Sử dụng Deployer để deploy Laravel Application

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công cụ hỗ trợ auto deploy ứng dụng PHP và đặc biệt là với Laravel, đó là Deployer.

1. Cài đặt Deployer

 • Để cài đặt Deployer thì cũng khá đơn giản, trên trang chủ Deployer cũng đã hướng dẫn rồi, bạn chỉ cần chạy các câu lệnh sau:
$ curl -LO https://deployer.org/deployer.phar
$ mv deployer.phar /usr/local/bin/dep
$ chmod +x /usr/local/bin/dep

Sau khi cài xong, bạn di chuyển vào thư mục chứa project (ở dưới local) và chạy

$ dep init

thì nó sẽ sinh ra file deploy.php ở project của bạn 😄

2. Sử dụng Deployer

 • Tiếp theo thì chúng ta config với file deploy.php

1. Configuration

 • Để sử dụng biến cấu hình, ta sử dụng hàm set(), để lấy nó ra ta sử dụng hàm get().
set('param', 'value');

task('deploy', function () {
  $param = get('param');
});

2. Task

 • Để định nghĩa các task thực thi, bạn sử dụng hàm task(), ngoài ra bạn cũng có thể mô tả cho các task bằng hàm desc(), ví dụ:
desc('My task');
task('my_task', function () {
  run(...);
});
 • Để thực hiện 1 task:
dep my_task
 • Để hiển thị ra các command có sẵn:
dep list
 • Bạn cũng có thể gộp nhiều task lại thành 1 task :
task('deploy', [
  'deploy:prepare',
  'deploy:update_code',
  'deploy:vendors',
  'deploy:symlink',
  'cleanup'
]);
 • Bạn có thể định nghĩa các task có thể chạy trước hoặc sau task khác:
task('deploy:done', function () {
  write('Deploy done!');
});

after('deploy', 'deploy:done');

3. Host

 • Bạn có thể định nghĩa host bằng hàm host(), ví dụ:
host('domain.com')
  ->stage('production')
  ->set('deploy_path', '~/app');

Trong đó:

 • domain.com: là domain hoặc IP bạn sẽ deploy

 • stage: Tên môi trường bạn sẽ deploy (staging, production) - Bạn để tên gì cũng được miễn sao khi gõ command phải gõ đúng tên stage 😄

4. Flow

 • Luồng triển khai chung sẽ như thế này:
task('deploy', [
  'deploy:prepare',
  'deploy:lock',
  'deploy:release',
  'deploy:update_code',
  'deploy:shared',
  'deploy:writable',
  'deploy:vendors',
  'deploy:clear_paths',
  'deploy:symlink',
  'deploy:unlock',
  'cleanup',
  'success'
]);

Trong đó:

 • deploy:prepare: Chuẩn bị deploy, kiểm tra deploy_path tồn tại, nếu không thì tạo nó. Nó cũng kiểm tra tồn tại của các path:

  • relesases : Trong thư mục này, sẽ lưu trữ các bản releases
  • shared: Chia sẻ file trên tất cả các bản releases
  • .dep: metadata được sử dụng bởi Deployer
 • deploy:lock: Khóa deploy để chỉ chạy 1 quá trình deploy đồng thời, kiểm tra sự tồn tại của file .dep/deploy.lock, nếu quá trình deply bị hủy bởi Ctrl + C thì hãy chạy deploy:unlock để xóa tệp này đi. Trong trường hợp deploy thất bại, thì deploy:unlock sẽ tự động kích hoạt

 • deploy:release: Tạo một thư mục release mới dựa trên cấu hình release_name, đồng thời đọc file .dep/releases để lấy danh sách các bản releases đã tạo trước đó.Ngoài ra, nếu trong deploy_path có symlink bản release trước đó, nó sẽ bị xóa

 • deploy:update_code: pull code từ github về

 • deploy:shared: tạo các tệp và thư mục shared chung cho các file mà chúng ta định nghĩa sẽ share qua các phiên bản. Bạn có thể chỉ định các thư mục và file shared tại shared_dirsshared_files, quá trình này được chia thành các bước: + Copy thư mục từ release_path sang shared nếu không tồn tại. + Xóa thư mục release_path + symlink thư mục từ shared sang release_path.

 • deploy:writable: Set quyền ghi cho các file đã được list trong writable_dirs.

 • deploy:vendors: Chạy composer install cho ứng dụng.

 • deploy:clear_paths: Xóa các thư mục được chỉ định trong clear_paths

 • deploy:symlink: symlink bản hiện tại sang release_path.

 • cleanup: Clean các bản release cũ

 • success: In ra thông báo thành công.

 • Và đây là file cấu hình mình đã config ở file deploy.php:

<?php
namespace Deployer;

require 'recipe/laravel.php';

// Project name
set('application', 'deploy_project');

// Project repository
set('repository', 'git@github.com:name_organizations/name_project.git');

// [Optional] Allocate tty for git clone. Default value is false.
set('git_tty', false);

// Default branch
set('branch', 'develop');

// Shared files/dirs between deploys 
add('shared_files', [
	'.env',
]);
add('shared_dirs', [
	'storage',
	'bootstrap/cache',
]);

// Writable dirs by web server 
add('writable_dirs', [
	'bootstrap/cache',
  'storage',
  'storage/app',
  'storage/app/public',
  'storage/framework',
  'storage/framework/cache',
  'storage/framework/sessions',
  'storage/framework/views',
  'storage/logs',
]);

// Hosts

host('IP_server_or_domain')
	->user('deploy')
	->stage('zizou')
  ->set('deploy_path', '~/{{application}}')
  ->forwardAgent(false);  
  
// Tasks

task('build', function () {
  run('cd {{release_path}} && build');
});

task('npm:install', function () {
  run('cd {{release_path}} && npm install');
});

task('npm:run_dev', function () {
  run('cd {{release_path}} && npm run dev');
});

task('reload:php-fpm', function () {
  run('sudo /etc/init.d/php7.3-fpm reload');
});

task('deploy', [
	'deploy:info',
  'deploy:prepare',
  'deploy:lock',
  'deploy:release',
  'deploy:update_code',
  'deploy:shared',
  'npm:install',
  'npm:run_dev',
  'deploy:writable',
  'deploy:vendors',
  'artisan:storage:link',
  'artisan:view:clear',
  'artisan:cache:clear',
  'artisan:config:cache',
  'deploy:clear_paths',
  'deploy:symlink',
  'deploy:unlock',
  'cleanup',
  'success'
]);
// [Optional] if deploy fails automatically unlock.
after('deploy:failed', 'deploy:unlock');

// Migrate database before symlink new release.

before('deploy:symlink', 'artisan:migrate');

after('cleanup', 'reload:php-fpm');

Và để chạy thì chúng ta chạy:

dep deploy zizou

^^ hoặc bạn cũng có thể chạy

dep deploy zizou -vvv

để xem chi tiết quá trình deploy nó chạy những gì nhé.

Chú ý:

 • Để chạy được thằng deploy này thì bạn cần có ssh key connect được lên server nhé
 • Khi chạy lần đầu tiên thì bạn không cho chạy task migrate nhé , những lần chạy deploy tiếp theo thì có thể chạy task migrate, và mỗi lần code được merge thì bạn chỉ cần chạy
dep deploy
 • Nếu muốn rollback về bản release trước đó thì chỉ cần chạy
dep rollback
 • Trên là những gì mình thử với Deployer và thành công nhé 😄

Tham khảo

Deployer

Sử dụng deployer để deploy ứng dụng laravel


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.