+5

Sử dụng delegate trong Rails

Delegate và cách sử dụng

delegate cung cấp cho chúng ta một class method giúp ta có thể dễ dàng gọi tới public methods của object khác như là gọi các method của chính nó. Hiểu đơn giản là thông qua delegate, bạn có thể sử dụng các public method của object khác một cách trực tiếp.

Ví dụ, tôi có 2 model Employee và Company

Class Comment < ActiveRecord::Base
  belongs_to :post 
end

Class Post < ActiveRecord::Base
  has_many :comments
  belongs_to :user
end

Nếu tôi muốn lấy tên của user tạo ra bài post chứa comment đầu tiên, tôi có thể viết là:

comment = Comment.first
comment.post.user.name

Như bạn thấy, nó khá là dài dòng. Thay vì việc phải lấy object thông qua các model association, chúng ta có thể sử dụng delegate để đơn giản hóa việc này:

Class Comment < ActiveRecord::Base
  belongs_to :post 
  delegate :user, to: :post
end

Rồi lấy ra user bằng cách:

comment = Comment.first
comment.user.name

Các options

:to

Sau :to là object mà bạn muốn sử dụng public methods VD:

delegate :title, :content, to: :post

:prefix

Dùng để quy định tên method của đối tượng delegate tới VD: Nếu đặt prefix: true:

delegate :title, :content, to: :post, prefix: true

Thì method được gọi tới sẽ là post_title và 'post_content'.

Ta cũng có thể tùy chỉnh tên method, ví dụ:

delegate :title, :content, to: :post, prefix: news

thì method được gọi tới sẽ là 'news_title' và 'news_content'.

:allow_nil

Nếu được set bằng true, trả về nil thay vì NoMethodError khi target của method là nil VD:

delegate :title, to: :post, prefix: true, allow_nil: true

Bình thường nếu không có post thì khi ta gọi đến method 'post_title' sẽ báo lỗi NoMethodError. Nhưng nếu ta thêm option allow_nil thì kết quả trả về sẽ là nil.

Tham khảo: https://medium.com/@pk60905/using-delegate-in-rails-527332da7f96 https://apidock.com/rails/Module/delegate


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.