+4

Sử dụng Collection Get First và Last Item trong Laravel

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng laravel collection để lấy phần tử đầu tiên và cuối cùng trong collection.
Bạn có thể lấy bản ghi đầu tiên và cuối cùng từ collection trong laravel 6+ trở nên.
Các bạn xem 2 ví dụ bên dưới để hiểu hơn nhé.

Get First Item:

Controller Code:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

class ItemController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $collection = collect([
      [
        'id' => 1,
        'name' => 'One',
        'email' => '[email protected]'
      ],
      [
        'id' => 2,
        'name' => 'Two',
        'email' => '[email protected]'
      ],
      [
        'id' => 3,
        'name' => 'Three',
        'email' => '[email protected]'
      ],
      [
        'id' => 4,
        'name' => 'Four',
        'email' => '[email protected]'
      ]
    ]);
 
    $first = $collection->first();
     
    dd($first);
  }
}

Output:

array:3 [▼
 "id" => 1
 "name" => "One"
 "email" => "[email protected]"
]

Get Last Item:

Controller Code:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

class ItemController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $collection = collect([
      [
        'id' => 1,
        'name' => 'One',
        'email' => '[email protected]'
      ],
      [
        'id' => 2,
        'name' => 'Two',
        'email' => '[email protected]'
      ],
      [
        'id' => 3,
        'name' => 'Three',
        'email' => '[email protected]'
      ],
      [
        'id' => 4,
        'name' => 'Four',
        'email' => '[email protected]'
      ]
    ]);
 
    $last = $collection->last();
     
    dd($last);
  }
}

Output:

array:3 [▼
 "id" => 4
 "name" => "Four"
 "email" => "[email protected]"
]

Hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.