+1

SỬ DỤNG CLOSURE, PROTOCOL LÀM CODE GỌN GÀNG DỄ HIỂU HƠN.

Bài toán đặt ra

 • Ta có 1 ứng dụng lấy dữ liệu song từ API theo các artist.
 • Việc lấy dữ liệu thực hiện tuần tự theo các bước: lấy song artist 1 -> update UI -> lấy song artist 2 -> update UI.
 • Ta có đoạn code như sau:
func getDataSong() {
    statusLabel.text = "Download Taylor Swift Song ..."

    AppServices.getSongByArtist("TaylorSwift", failureHandler: { (reason, errorMessage) in
        print(errorMessage)
      }, completion: {[weak self] songs in
        if let songs = songs {
          self?.taylorSwiftSongs.removeAll()
          self?.taylorSwiftSongs.appendContentsOf(songs)

          dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), {
            self?.statusLabel.text = "Download Westlife Song ..."
            self?.statusProgressView.progress = 0.5
            self?.tableView.reloadData()

            AppServices.getSongByArtist("Westlife", failureHandler: { (reason, errorMessage) in
                print(errorMessage)
              }, completion: { songs in
                if let songs = songs {
                  self?.westlifeSongs.removeAll()
                  self?.westlifeSongs.appendContentsOf(songs)

                  dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), {
                    self?.statusLabel.text = "Done!"
                    self?.statusProgressView.progress = 0.0
                    self?.tableView.reloadData()
                  })
                }
            })
          })

        }
    })
  }

Sử dụng closure tối ưu lần 1

Ta định nghĩa 1 closure Action:

typealias Action = () -> Void

Từ đó ta tách phần get data song ra làm 2 hàm

func getTaylorSwiftSong(completion: Action) {
    AppServices.getSongByArtist("TaylorSwift", failureHandler: { (reason, errorMessage) in
        print(errorMessage)
      }, completion: {[weak self] songs in
        if let songs = songs {
          self?.taylorSwiftSongs.removeAll()
          self?.taylorSwiftSongs.appendContentsOf(songs)
          completion()
        }
    })
  }

func getWestlifeSong(complete: Action) {
    AppServices.getSongByArtist("Westlife", failureHandler: { (reason, errorMessage) in
      print(errorMessage)
      }, completion: {[weak self] songs in
        if let songs = songs {
          self?.westlifeSongs.removeAll()
          self?.westlifeSongs.appendContentsOf(songs)
          complete()
        }
      })
  }

Ta cũng tách phần update UI ra thành 1 hàm riêng

func updateStatus(text: String, progress: Float = 0.0, reload: Bool = true) {
    self.statusLabel.text = text
    self.statusProgressView.progress = progress

    if reload {
      self.tableView.reloadData()
    }
  }

Giờ đây hàm getDataSong của chúng ta đã trở nên gọn hơn nhiều so với trước:

func getDataSong() {
    updateStatus("Download Taylor Swift Song ...")
    getTaylorSwiftSong {
      dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), {
        self.updateStatus("Download Westlife Song ...")
        self.getWestlifeSong {
          dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), {
            self.updateStatus("Done!")
          })
        }
      })
    }
  }

Giả sử chúng ta muốn get song từ nhiều artist nữa thì sao, sẽ có rất nhiều hàm lồng vào nhau, code nhìn sẽ rất rối.

challenge_considered.png

Sử dụng closure tối ưu lần 2

Ta định nghĩa thêm 1 closure AsyncTask

typealias AsyncTask = (Action) -> Void

Ta tạo thêm 3 function:

func |>(lhs: AsyncTask, rhs: Action) -> AsyncTask {
  return { (action) -> Void in
    lhs { rhs() ; action() }
  }
}

func |>(lhs: AsyncTask, rhs: Action) -> Action {
  return {
    lhs { rhs() }
  }
}

func |>(lhs: AsyncTask, rhs: AsyncTask) -> AsyncTask {
  return { (action) -> Void in
    lhs { rhs(action) }
  }
}

Chuyển hàm updateStatus từ (String, Float, Bool) -> Void thành (String, Float, Bool) -> Action

func updateStatus(text: String, progress: Float = 0.0, reload: Bool = true) -> Action{
    return {
      self.statusLabel.text = text
      self.statusProgressView.progress = progress

      if reload {
        self.tableView.reloadData()
      }
    }
  }

Sử dụng closure chuyển hàm dispatch_async(dispatch_get_main_queue() thành 1 property

let switchToMainThread: AsyncTask = { (action) -> Void in
    dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), action)
  }

Hàm getDataSong được viết lại như sau:

func getDataSong() {
    let syncTaylorSwiftSong: AsyncTask = switchToMainThread |>
                       updateStatus("Download TaylorSwift Song ...") |>
                       getTaylorSwiftSong

    let syncWestlifeSong: AsyncTask = switchToMainThread |>
                     updateStatus("Download Westlife Song...") |>
                     getWestlifeSong

    let endSync: Action = switchToMainThread |>
               updateStatus("Done!")

    let task: Action = syncTaylorSwiftSong |>
              syncWestlifeSong |>
              endSync
    task()
  }

Từ h nếu muốn lấy thêm song từ 1 artist nào khác ta chỉ việc thêm 1 asynTask khác rồi chèn vào trước endSync, nhìn rất gọn phải không

Có 1 vấn đền khác nữa nảy sinh, mỗi lần thêm 1 artist ta phải tạo thêm 1 hàm get song từ artist đó, công thêm ở phần tableView lại phải if else theo section từng artist.

thumbsup.jpg

Sử dụng protocol tối ưu lần 3

Tạo 1 protocol Synchronizable

protocol Synchronizable {
  associatedtype Element
  var items: [Element] { get }
  func synchronize(completion: Action)
}

Tạo thêm 1 protocol TableViewSectionDataSource

protocol TableViewSectionDataSource {
  var sectionName: String { get }
  var rowCount: Int { get }
  subscript(i: Int) -> String { get }
}

Tạo các data provider đảm nhiệm việc lấy song theo từng artist

class TaylorSwiftSongDataProvider: Synchronizable {
  typealias Element = SongModel
  private(set) var items = [SongModel]()

  func synchronize(completion: Action) {
    AppServices.getSongByArtist("TaylorSwift", failureHandler: { (reason, errorMessage) in
      print(errorMessage)
      }, completion: {[weak self] songs in
        if let songs = songs {
          self?.items.removeAll()
          self?.items.appendContentsOf(songs)
          completion()
        }
      })
  }
}

extension TaylorSwiftSongDataProvider: TableViewSectionDataSource {
  var sectionName: String {
    return "Taylor Swift"
  }

  var rowCount: Int {
    return items.count
  }

  subscript(i: Int) -> String {
    return self.items[i].trackName!
  }
}
class WestlifeSongDataProvider: Synchronizable {
  typealias Element = SongModel
  private(set) var items = [SongModel]()

  func synchronize(completion: Action) {
    AppServices.getSongByArtist("Westlife", failureHandler: { (reason, errorMessage) in
      print(errorMessage)
      }, completion: {[weak self] songs in
        if let songs = songs {
          self?.items.removeAll()
          self?.items.appendContentsOf(songs)
          completion()
        }
      })
  }
}

extension WestlifeSongDataProvider: TableViewSectionDataSource {
  var sectionName: String {
    return "Westlife"
  }

  var rowCount: Int {
    return items.count
  }

  subscript(i: Int) -> String {
    return items[i].trackName!
  }
}

Ở viewController ta khai báo thêm 1 mảng chứa các data provider trên

var tableViewSections = [TableViewSectionDataSource]()

Tạo 1 hàm add các data provider

func addTableViewSection<T: TableViewSectionDataSource where T: Synchronizable>(section: T, updatingText: String) {
    self.tableViewSections.append(section)

    if let preSyncTask = self.syncTask {
      let index = self.tableViewSections.count - 1
      let updateProgress: Action = { [unowned self] in
        let progress = Float(index) / Float(self.tableViewSections.count)
        self.statusProgressView.progress = progress
      }

      self.syncTask = preSyncTask |>
              switchToMainThread |>
              updateStatus(updatingText) |>
              updateProgress |>
              section.synchronize
    } else {
      self.syncTask = switchToMainThread |>
              updateStatus(updatingText, reload: false) |>
              section.synchronize
    }
  }

Đến đây ta có thể viết lại hàm lấy song như sau:

func getDataSong() {
    addTableViewSection(TaylorSwiftSongDataProvider(), updatingText: "Download TaylorSwift Song ...")
    addTableViewSection(WestlifeSongDataProvider(), updatingText: "Download Westlife Song...")

    guard let performSync = self.syncTask else {
      return
    }

    let resetProgress: Action = {
      [unowned self] in
      self.statusProgressView.progress = 0.0
    }

    let endSync: Action = switchToMainThread |>
               resetProgress |>
               updateStatus("Done!")
    let task: Action = performSync |>
              endSync
    task()
  }

Để lấy thêm song từ 1 artist khác ta chỉ việc tạo thêm 1 data provider cho artist đấy rồi add thêm vào hàm getDataSong.

Ở tableView ta cũng không cần if else theo từng section

extension ViewController: UITableViewDataSource {
  func numberOfSectionsInTableView(tableView: UITableView) -> Int {
    return tableViewSections.count
  }

  func tableView(tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return tableViewSections[section].rowCount
  }

  func tableView(tableView: UITableView, cellForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCellWithIdentifier("Cell", forIndexPath: indexPath)
    let tableViewSection = tableViewSections[indexPath.section]
    cell.textLabel?.text = tableViewSection[indexPath.row]
    return cell
  }

  func tableView(tableView: UITableView, titleForHeaderInSection section: Int) -> String? {
    return tableViewSections[section].sectionName
  }
}

Tài liệu tham khảo

http://fuckingswiftblocksyntax.com

http://fuckingclosuresyntax.com

Demo

https://github.com/pqhuy87it/MonthlyReport/tree/master/UsingClosureProtocol


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.