+3

Sử dụng class trong Javascript

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách định nghĩa và sử dụng class trong ES6, Ví dụ:

class Person {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }
  getName() {
    return this.name;
  }
}

Code ở trên sử dụng từ khóa class để định nghĩa lớp Person, trong lớp Person có phương thức constructor() là nơi khởi tạo các thuộc tính của lớp.
Javascript sẽ tự động gọi phương thức constructor() khi bạn khởi tạo một đối tượng của lớp.
Ví dụ:

let john = new Person("John Doe");
console.log(john);

Output:

Person {name: 'John Doe'}

Hàm getName() được gọi là một phương thức của lớp Person, cũng giống như phương thức constructor() bạn cũng có thể gọi phương thức getName() bằng cú pháp như dưới.

objectName.methodName(args)

Ví dụ:

let name = john.getName();
console.log(name);

Output:

John Doe

Trong ES6 các lớp còn có thể gọi là các hàm đặc biệt, bạn có thể dùng toán tử typeof để kiểm trả loại của lớp Person nhé.

console.log(typeof Person); // function

Đối tượng john cũng là một thể hiện của Person và kiểu Object:

console.log(john instanceof Person); // true
console.log(john instanceof Object); // true

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.