+2

Sử dụng CKEditor GEM

Mục đích của gem CKEditor

Để tạo các văn bản đẹp mắt khi soạn thảo như bài Report, các bài báo, hay những comment

Thêm GEM vào Gemfile để sử dụng

gem "ckeditor"

Hoặc có thể cài phiên bản mới nhất từ github

gem 'ckeditor', github: 'galetahub/ckeditor'

Thêm dòng này vào config/initializers/assets.rb:

Rails.application.config.assets.precompile += %w[ckeditor/config.js]

Sau cùng chạy bundle để hoàn thành cài gem vào app

Tạo một model để chứa file được upload lên

Ở đây mình dùng gem 'carrierwave' và gem 'mini_magick' Sau đó chạy terminal bên trong app của bạn để tạo model chứa file

rails generate ckeditor:install --orm=active_record --backend=carrierwave

sẽ tạo cho chúng ta cách file sau

bước tiếp theo load model đã được tạo

config.autoload_paths += %w(#{config.root}/app/models/ckeditor)

Sử dụng

Trên template view ta include ckeditor CDN:

= javascript_include_tag Ckeditor.cdn_url

Để gọi được ckeditor trên view ta dùng cách helper sau

= form_for @page do |form|
 = form.cktext_area :notes, class: 'someclass', ckeditor: { language: 'uk'}
 = form.cktext_area :content, value: 'Default value', id: 'sometext'
 = cktext_area :page, :info, cols: 40, ckeditor: { uiColor: '#AADC6E', toolbar: 'mini' }

ví dụ ở đây mình gọi ckeditor

<% provide(:title, t(".title")) %>
<%= javascript_include_tag Ckeditor.cdn_url %>
<h1><%= t ".title" %></h1>
<div class="row">
 <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
  <%= form_for(:review, url: tour_reviews_path, html: {multipart: true } ) do |f| %>
   <%= f.text_area :content,cols: Settings.cols,
    rows: Settings.rows, class: "form-control" %> -->
   <%= f.file_field :image, multiple: true,
    accept: Settings.accept_image %>
   <%= f.cktext_area :content, value: 'Default value', id: 'sometext' %>
   <%= f.submit t(".post"), class: "btn btn-primary" %>
  <% end %>
 </div>
</div>

Custom các chức năng trên toolbar của ckeditor

Để custom các chức năng trên toolbar của ckeditor Vào app/assets/javascripts/ckeditor/config.js thêm những config ta mong muốn. Như ở đây mình thêm chức năng upload ảnh Đây là config để hiện thị nút duyệt máy chủ. Trong đó '/ckeditor/attachment_files' là đường dẫn đến model attachment_files.rb bên trong model/ckeditor

config.filebrowserBrowseUrl = '/ckeditor/attachment_files';

Vị trí của trình duyệt tệp bên ngoài sẽ được khởi chạy khi nhấn nút Duyệt máy chủ trong cửa sổ hộp thoại Flash.

 config.filebrowserFlashBrowseUrl = '/ckeditor/attachment_files';

Vị trí của tập lệnh xử lý tải lên tệp trong cửa sổ hộp thoại Flash.

config.filebrowserFlashUploadUrl = '/ckeditor/attachment_files';

Vị trí của trình quản lý tệp bên ngoài sẽ được khởi chạy khi nhấn nút Duyệt máy chủ trong tab Liên kết của cửa sổ hộp thoại Hình ảnh.

config.filebrowserImageBrowseLinkUrl = '/ckeditor/pictures';

Vị trí của trình quản lý tệp bên ngoài sẽ được khởi chạy khi nhấn nút Duyệt máy chủ trong cửa sổ hộp thoại Hình ảnh.

config.filebrowserImageBrowseUrl = '/ckeditor/pictures';

Vị trí của tập lệnh xử lý tải lên tệp trong cửa sổ Hộp thoại hình ảnh.

config.filebrowserImageUploadUrl = '/ckeditor/pictures';

Vị trí của tập lệnh xử lý tải lên tập tin. Nếu được đặt, tab Tải lên sẽ xuất hiện trong cửa sổ hộp thoại Liên kết, Hình ảnh và Flash.

config.filebrowserUploadUrl = '/ckeditor/attachment_files';

Để xem thêm config ta có thể tham khảo tại https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_config.html

Kết luận Như vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn về Gem Ckeditor.một gem rất hữu ích trong việc editor một đoạn văn bản.Các bạn có thể sử dụng thêm các chức năng upload file ...Chúc các bạn thành công trong việc cài đặt và sử dụng gem ckeditor. Tất cả thông tin về gem ckeditor được cung cấp tại đây: https://github.com/galetahub/ckeditor


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.